1. ADAYLIK EĞİTİM PROGRAMLARI

 

TC.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı:4/17279-1179

Konu:Adaylık Eğitimi

 

     Rehber Öğretmen başka okul veya kurumda ise, çalışma planı ilçe milli eğitim müdürünün görevlendirmesi ile rehber öğretmenin görevli olduğu okul veya kurum müdürünce yapılacaktır.

     Aday öğretmenler ihtiyaç duyulması halinde eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının bulunduğu merkezde toplanarak bu komisyon sorumluluğunda eğitim programının uygulanmasında ihtiyaç duyulan konularda bilgilendirilecektir. Rehber öğretmenler aday öğretmenin uygulamalı eğitimi ile ilgili görüşlerini en az bir defa rapor halinde kurum amirine bildireceklerdir.

     Adaylık eğitimine alınan her hizmet sınıfı kadrosundaki aday memurlar eğitimden sorumlu bulunan yetkililerden de yararlanarak tabi tutuldukları eğitim programlarında yer alan konuları kapsayan birer adaylık dosyası hazırlayacaklardır.

     Bu dosyada her hizmet sınıfı kadrosundaki aday memurlar için ortak olarak;

1-Adaylık Eğitim Programları,

            2-TC. Anayasası

            3-3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

            4-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet Memurunun Görev Ve        Sorumlulukları, Genel Hak Ve Yardımlar, Atama Ve Yer Değiştirme, Adaylık,           Müracaat Ve Şikayet, İzin, Kılık Kıyafet, İlerleme Ve Yükselme, Sicil Ve       Disiplinle ilgili Hükümleri,

            5-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

            6-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun İlgili Hükümleri,

            7-6245 Sayılı Harcırah       "       "        "

            8-7201 Sayılı Tebligat       "       "        "

            9-5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun İlgili Hükümleri,

            10-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin                    Yönetmelik,

            11-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurum Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

            12-Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği,

            13-Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği,

            14-Asli Devlet Memurluğuna Atanacakların Yemin Merasimi Yönetmeliğinin    İlgili Hükümleri,

            15-Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği,

            16-Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Resmi Sağlık                         Kurulları Hakkında Yönetmelik,

            17-Devlet Memurları Müracaat Ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik,

            18-Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

            19-Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

            20-Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği,

            21-Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

            22-Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi,

            23-Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Yazışma Kuralları Mevzuat Bülteni,

            24-Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği,

            25-Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,

            26-Devlet Binalarının Yangından Korunması Yönetmeliği,

            27-Temizlik Rehberi,

           

            Aday öğretmenler için ayrıca branşı itibariyle;

            1-4357 Sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Terfi, Taltif Ve Cezalandırılmalarına                      Dair Kanun,

            2-1702 Sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri                             Hakkında Kanun,

            3-222 Sayılı İlköğretim Kanunu,

            4-439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli                              Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle                         Ek  Ders Ücretleri Hakkında Kanun,

            5-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine       Dair Esaslar,

            6-Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge,

            7-Müfredat Programı,

            8-Yıllık Plan,

            9-Ünite Planı,

            10-Günlük Plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

HİZMET İÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK"HAZIRLAYICI EĞİTİM PROGRAMI"

 

        ÜNİTELER:                                           SÜRE(SAAT)

     1-Türk Milli Eğitim Sistemi                                     12

     2-M.E.B. nın Teşkilat Yapısı                                  12

     3-Personel özlük hakları                                         24

     4-Hizmet Sınıfları ile ilgili Konular                           68

       a)Eğitim Öğretim hizmetleri sınıfı

       b)Genel İdare Hizmetleri sınıfı

       c)Teknik hizmetler sınıfı

       d)Sağlık       "         "

       e)Yardımcı   "         "

         Değerlendirme (Sınav)                                        4

                                                               

                                                           TOPLAM:       120 SAAT

 

NOT: Bu program 120 ders saatine göre hazırlanmıştır. İlk 3 Ünite tüm hizmet sınıfları için ortaktır. Diğer konular ise hizmet sınıflarına göre değişmektedir. Hizmet sınıflarına göre değişen konular aday memurların kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda yapılabilir.

 

AMAÇLAR:

 1-Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısını kavrayabilme,

 2-M.E.B. nın yapısını kavrayabilme

 3-Personelinin özlük hakları ile ilgili mevzuat bilgisi,

 4-Öğretim ilke ve yöntemlerinin kavrayabilme,

 5-Eğitim öğretimle ilgili mevzuat bilgisi,

 6-Büro hizmetlerinin özelliklerini kavrayabilme,

 7-Teknik hizmetlerin yerine getirilmesinde teknisyenlerin görev ve

     sorumluluklarını  kavrayabilme,

 8-Sağlık personelinin görevlerini kavrayabilme,

 9-Hizmetlerin yerine getirilmesinde dikkat edilecek hususları kavrayabilme,

 

 

 HAZIRLAYICI EĞİTİM PROGRAMI

 

ÜNİTE I:

Türk Milli Eğitim sisteminin yapısını kavrayabilme.

 

AMAÇ:

Türk Milli Eğitim sisteminin yapısını kavrayabilme

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Milli Eğitimin Genel amaçlarını söyleme.

 2-Milli Eğitimin temel ilkelerini söyleme.

 3-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını tanıma.

 4-Örgün ve yaygın kurumlarının amaçlarını söyleme.

 

KONULAR:

Türk Milli Eğitim Sistemi:

a)Genel Amaçlar, b)Temel İlkeler, c)Örgün Eğitim Kurumları,

d)Yaygın Eğitim Kurumları.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Milli Eğitimin genel amaçları açıklanır.

 2-Milli Eğitimin temel ilkeleri tek tek açıklanır ve yorumlanır.

 3-Örgün ve yaygın eğitim kurumları tanıtılır, bu kurumların amacı, görevi ve özellikleri açıklanır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Milli Eğitimin genel amaçlarını açıklayınız.

 2-Milli Eğitimin temel ilkelerini sayınız.

 3-Örgün eğitim kurumlarını ve amaçlarını yazınız.

 4-Yaygın eğitimin amaç ve görevlerini yazınız.

 

KAYNAKLAR:

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 14.06.1973 tarih ve 14574 sayılı R.G./ Değ.:18.06.1993 tarih ve 18081 sayılı R.G.

 

ÜNİTE II:

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Yapısı.

 

AMAÇ:

Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısını kavrayabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Milli Eğitim Bakanlığının görevlerini söyleme.

 2-Bakanlık Merkez teşkilatını oluşturan birimleri tanıma.

 3-Bu birimlerin görevlerini açıklama.

 4-Bakanlığın taşra teşkilatını tanıma.

 5-Bakanlığın yurt dışı teşkilatını tanıma.

 6-Bakanlığa bağlı kuruluşları tanıma.

 

KONULAR:

Bakanlık Teşkilatı

 1-Merkez Teşkilatı:

   a)Bakanlık Makamı, b)Talim ve Terbiye Kurulu, c)Ana Hizmet Birimleri,

   d)Danışma ve Denetim Birimleri, e)Yardımcı Birimler.

 2-Taşra Teşkilatı:

   a)İl Milli Eğitim Müdürlükleri,b)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri.

 3-Yurt Dışı Teşkilatı

 4-Bağlı Kuruluşlar:

   a)Milli Eğitim Akademisi, b)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, c)Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi.

 5-Milli Eğitim Bakanlığının diğer Bakanlıklarla olan İlişkileri.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Milli Eğitim Bakanlığının görevleri açıklanır.

 2-Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları açıklanır.

 3-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevleri açıklanır.

 4-Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı birimleri tanıtılır ve birimlerin görevleri açıklanır,

 5-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri ve yapısı açıklanır.

 6-Bakanlığın yurt dışı teşkilatı tanıtılır ve bunların görevleri açıklanır.

 7-Bakanlığa bağlı kuruluşlar tanıtılır ve görevleri açıklanır.

 8-Milli Eğitim Bakanlığının diğer Bakanlıklarla olan ilişkileri açıklanır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Milli Eğitim Bakanlığının görevlerini söyleyiniz,

 2-Bakanlığın teşkilat yapısını açıklayınız,

 3-Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan, Ana hizmet, Danışma ve Denetim ve Yardımcı birimleri sayınız.

 4-Personelin Merkez Teşkilatında bağlı olduğu birimin görevlerini açıklayınız

 

KAYNAK:

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun.

12.05.1992 tarih ve 21226 sayılı R.G.

 

ÜNİTE III:

Personelin Özlük Hakları.

 

AMAÇ:

Personelin özlük hakları ile ilgili mevzuat bilgisi

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Devlet memurları özlük hakları ile ilgili mevzuatı söyleme.

 2-Devlet memurunun görev ve sorumluluklarını söyleme.

 3-Devlet memurunun genel haklarını söyleme.

 4-Atama ve yer değiştirme ile ilgili genel hükümleri söyleme.

 5-İlerleme, yükselme, sicil ve disiplin ile ilgili hükümleri söyleme.

 

KONULAR:

 1-Devlet memurunun özlük haklarına ait tabi olduğu mevzuat:

   a)657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri,

   b)T.C. Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümleri.

 2-Devlet memurunun genel hakları:

     a)Uygulamayı isteme hakkı,   b)Çekilme,  c)Emeklilik,  d)Müracaat, şikayet ve dava açma,   e)isnat ve iftiralara karşı korunma.

 3-Devlet memurluğunda ilerleme ve yükselmeler:

     a)Kademe ilerlemesinde şartlar, 

     b)Derece yükselmesinin usul ve şartları,

     c)İdari görevlere atanma,       

     d)Sınıf değiştirme.

 

4-Atama ve Yer Değiştirme:

    a)Atama,İlk atama,Açıktan atama,b)Yer değiştirme,c)Vekalet,d)İkinci görev,

    e)Silah altına alınma ve terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri ve hizmet    değerlendirilmesi.

 5-Çalışma saatleri ve izinler:

     a)Yıllık izin,  b)Mazeret izni,  c)Hastalık İzni, d)Aylıksız izin.

 6-Disiplin ve Disiplin Cezaları:

    a)Disiplin amirleri,

    b)Disiplin cezaları ve çeşitleri;

     1)Uyarma, 2)Kınama, 3)Aylıktan Kesme,4)Kademe ilerlemesinin durdurulması

     5)Devlet memurluğundan çıkarma.

 7-Siciller:

     a)Sicil amirleri,b)Sicil raporlarının doldurulması,c)Olumlu ve olumsuz sicil

     d)ödüllendirme; 1)Teşekkür, 2)Takdir, 3)Aylıkla ödüllendirme.

 8-Görevden Uzaklaştırma.

 9-Mali Haklar:

   a)Aylık;

     1)Dereceler kademe aylığı, 2)Katsayı ve Gösterge

   b)Tazminat ve Zamlar

   c)Sosyal haklar ve yardımlar;

     1)Tedavi yardımı, 2)Konut edindirme yardımı, 3)Aile yardımı, 4)Giyecek

     yardımı, 5)Doğum ve ölüm yardımı 6)Lojman tazminatı.

   d)Harcırah kanunu, yol masrafı, gündelik, aile masrafı, yer değiştirme masrafı

10-Devlet memurunun hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmesi.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuatın genel açıklaması yapılır.

 2-Özlük hakkı kavramı açıklanır.

 3-Devlet memurunun;

   a)Genel haklarının, b)İlerleme ve yükselmelerinin, c)Atama ve

    yer değişme esaslarının, d)Çalışma saatleri ve izinlerinin, e)Disiplin ve disiplin

    cezalarının, f) Sicillerinin, g)Görevden uzaklaştırma ve görevden çekilmiş

    sayılmasının, e)Mali hükümleri ve sosyal haklarının, ı)Memurunun hizmet

    içi eğitim yoluyla yurtiçinde ve yurt dışında yetiştirilmesinin ilgili mevzuat

    esas alınarak örneklerle açıklanır.

 4-6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri açıklanır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Kademe ve derece ilerlemesini örneklerle açıklayınız.

 2-Devlet memurluğuna atanma şartları nelerdir?

 3-İzin çeşitlerini sayarak birer örnekle açıklayınız.

 4-İlk sicil amirleri hangi cezaları verebilir?

 5-Hangi disiplin cezalarına karşı hangi makamlara itiraz edilebilir?

 6-(Bulunduğu kadroya göre) memurun sicil amirleri kimlerden oluşur?

 7-Görevden uzaklaştırma ve görevden çekilmiş sayılmanın arasındaki farkları açıklayınız.

 8-Görevden uzaklaştırılan memurun tekrar göreve başlatılması zorunlu olan halleri açıklayınız.

 9-Tedavi yardımından nasıl yararlanılır?

10-Hizmet içi eğitimin önemini açıklayınız.

 

            

  EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ İÇİN

 

ÜNİTE IV:

 

AMAÇ:

Öğretim ilke ve yöntemlerini kavrayabilme,

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Öğretimle ilgili yöntem ve tekniklerin özelliklerini söyleme.

 2-Ders araç ve gereçlerin özelliklerini söyleme.

 3-Eğitimde rehberlerin önemini söyleme,

 4-Öğretim programlarını hazırlama ve yöntemlerini söyleme.

 

AMAÇ:

Eğitim öğretimle ilgili mevzuat bilgisi.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Eğitim-öğretimle ilgili mevzuatların adlarını söyleme/yazma.

 2-Bu mevzuatların personelin göreviyle ilgili hükümlerini söyleme.

 3-Mevzuatın uygulanmasında dikkat edilecek hususları söyleme.

 

KONULAR:

 1-Öğretim İlke ve Yöntemleri

 2-Ders araç ve gereçleri,

 3-Rehberlik,

 4-Yıllık, ünite ve günlük plan,

 5-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

 6-430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu,

 7-M.E.B.na bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilerin haftalık ders                      saatleri ve ek ders ücretleri hakkında mevzuat (439 sayılı kanun ve ilgili diğer            mevzuat)

 8-1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimler terfi ve terfiyeleri hakkında  kanun

 9-4357 sayılı ilkokul öğretmenleri terfi, teklif ve cezalandırılmaları Hakkında kanun

10-Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personelini ilgilendiren kanun,yönetmelik ve diğer        mevzuat.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Öğretim ilke ve yöntemlerinin seçimi ve özellikleri açıklanır.

 2-Ders araç ve gereçlerinin önemi ve seçiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır.

 3-Rehberliğin eğitimdeki rolü açıklanır.

 4-Yıllık, ünite ve günlük planları hazırlanır ve bunların önemi açıklanır.

 5-Personelin görev alanı ile ikili mevzuatı tanıtılır ve önemli hükümleri açıklanır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Örnek bir ders planı yapınız.

 2-Ders araç ve gereçlerinin öğrenimini açıklayınız.

 3-Rehberliğin önemini açıklayınız.

 4-Eğitim-öğretim ile ilgili temel kanunlardan birkaçını sayınız.

 

KAYNAKLAR:

 1-Öğretim ilke ve yöntemleri ders kitapları,

 2-222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu, 5.1.1961 tarih ve 10705 sayılı

     R.G   Değ:12.10.1983 tarih ve 18192 sayılı R.G.

 3-430 sayılı Tevhidi tedrisat Kanunu

 4-Ders ücretleri ile ilgili mevzuat,

 5-4357 sayılı kanun, 19.1.1942 tarih ve 5308 sayılı R.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

ÜNİTELER:                                                     SÜRE(SAAT)

   1-Devlet Teşkilatı, Anayasa ve Kamu Hizmeti               8

   2-Devlet Memurları ile ilgili Mevzuat                          16

   3-Türkçe, Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları        12

   4-Halkla İlişkiler                                                           4

   5-Tasarruf tedbirleri ve Hizmette Verimlilik                  4

   6-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                              10

   7-Milli Güvenlik Bilgisi                                                 2

       Değerlendirme(Sınav)                                               4

                                                              

                                                               TOPLAM  :    60 saat

 

     Not:Bu program 60 ders saatine göre hazırlanmıştır. Gerektiğinde, bu oran çerçevesinde hizmet sınıflarına göre artırılabilir.

 

    AMAÇLAR:

 

   1-Devlet Teşkilatı ve Kamu Hizmeti Bilgisi,

   2-Devlet Memurları ile ilgili Mevzuat Bilgisi,

   3-Dil Bilgisi Kuralları Bilgisi,

   4-Türk Dilini Doğru ve Güzel Kullanabilme,

   5-Resmi Yazışma ve Dosyalama Kuralları Bilgisi,

   6-Halkla İlişkilerin Önemini Kavrayabilme,

   7-Tasarrufun Önemini Kavrayabilme

   8-Tasarruf İlkelerini Yerinde Uygulayabilme,

   9-Atatürk İlkeleri Bilgisi,

  10-İnkılap Tarihi Bilgisi,

  11-Milli Güvenlik Bilgisi,

 

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

ÜNİTE I:

 

Devlet Teşkilatı, anayasa ve Kamu Hizmeti

 

AMAÇ:

Devlet Teşkilatı ve Kamu Hizmeti Bilgisi

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Devlet Teşkilatı ve Kamu Hizmeti ile İlgili Kavramları tanımlama,

 2-Devletin temel organlarını söyleme.

 3-Devletin idari yapısını açıklama

 4-Kamu hizmetinin niteliklerini söyleme

KONULAR:

 1-T.C. Anayasası ve Temel ilkeleri

 2-Kamu hizmeti ve Devlet Kavramları

 3-Devlet Teşkilatı    a)Merkezi yönetim,  b)Yerinden yönetim

 4-Devletin şekli ve organları   a)Yasama, b)Yürütme, c)Yargı

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 

 1-Anayasa,Kamu,Kamu hizmeti,kamu görevleri,kamuoyu kavramlarının açıklanması

 2-Merkezi yönetim yapısının özelliklerinin açıklanması ve tanıtılması

 3-Yerinden yönetim yapısının özelliklerinin açıklanması ve tanıtılması

 4-Yasama organının yapısı ve görevlerinin açıklanması

 5-Yargı organlarının (adli ve idari)yapısı ve görevlerinin açıklanması

 6-Yürütme organının yapısının açıklanması(Cumhurbaşkanı,Başbakan,Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar) 7Yönetimi etkileyen temel anayasal ilkelerin açıklanması

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Devlet ve kamu hizmeti kavramlarını açıklayınız

 2-Merkezi ve yerinden yönetim yapısının özelliklerini açıklayınız

 3-Yasama organının görevlerini söyleyiniz

 4-Yargı organının görevlerini söyleyiniz

 5-Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu ve Başbakanın görevlerini açıklayınız.

 

KAYNAK:

 1-T.C. Anayasası kanun no:2709 Tarih 07/11/ l982

 2-Devlet Memurları El Kitabı,

 3-3797 sayılı MEB. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

 4-Kamu Yönetimi ve idare hukuku ile ilgili kaynaklar

 5-Personel mevzuat Bülteni(Bülten no:5) MEB yayınları

 

ÜNİTE II:

Devlet Memurları ile İlgili Mevzuat

 

AMAÇ:

Devlet Memurları ile İlgili Mevzuat Bilgisi

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Devlet Memuru ile ilgili temel kavramların tanımını söyleme,

 2-Yasal metinler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi söyleme,

 3-Devlet memurunun görev ve sorumluluklarını söyleme,

 4-Devlet Memurunun genel haklarını söyleme,

 5-Devlet memurunun hizmet içi eğitimle yetiştirilmesi ile ilgili hükümleri söyleme,

 6-Atama ve yer değiştirme ile ilgili hükümleri söyleme,

 7-İlerleme ve yükselme, sicil ve disiplin ile ilgili hükümleri söyleme,

 

 

 

KONULAR:

 1-Anayasa, kanun, KHK. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, İdari yargı kararları, İçtihadı birleştirme kararları,

 2-Devlet memurunun; a)Görev ve Sorumlulukları,  b)Genel Hak ve 

     Sosyal Yardımları, c)Hizmet içi    Eğitimi, d)Atama ve Yer değiştirmesi, 

     e)Müracaat  ve Şikayetleri, f)İzinleri, g)Kılık Kıyafeti, h)Disipline

        riayeti, ı)İlerleme ve Yükselmesi,

 

ÖĞRETİM SÜREÇLERİ:

1-Yasal Metinlerin Tanımı, hiyerarşisi ve yürürlüğe girişinin açıklanması

2-Devlet memurunun sadakat,tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, sorumluluk, devlet mallarını koruma, gizlilikle ilgili görev ve sorumlulukların açıklanması,

 3-Memurun müracaat, şikayet ve dava açma hakkının açıklanması,

 4-Memurun çalışma saatleri, izin ve rapor haklarının açıklanması,

 5-İlk defa memuriyete atanma, adaylık, adaylığın kaldırılması, asli  memurluğa atanma ve yer değiştirme işlemlerinin açıklanması,

 6-Memurun hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmesinin gerekliliği ve öneminin açıklanması, 

 7-Memurun ilerleme ve yükselme şartlarının açıklanması,

 8-Memurun ödüllendirilmesi ve disiplin cezalarının açıklanması,

 9-Memurun kılık-kıyafetle ilgili uyması gereken kuralların açıklanması,

10-Devlet memurluğunun sona ermesi, çekilme, çekilmiş sayılma, çıkarma, görevden uzaklaştırma ve görevden alınma hallerinin açıklanması,

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Kanun, tüzük ve yönetmelik kavramlarını açıklayınız.

 2-Devlet memurunun görev ve sorumluluklarını söyleyiniz.

 3-Atanma, adaylık ve yer değiştirme ile ilgili işlemleri açıklayınız.

 4-Disiplin cezası çeşitlerini örnekle açıklayınız.

 

KAYNAKLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.07.1965 tarih, 12056 sayılı R.G.

2-Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 4.2.1329 1751sayılıR.G./1.c. 65s.

3-4357 sayılı ilkokul öğretmenlerinin terfi, taltif ve cezalandırılmalarına dair kanun                                                                                                                19.1.1942 tarih 5308 sayılı R.G.

4-1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanun 29.06.1930 tarih ve 1532 sayılı R.G.

5-M.E.B. Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik 30.01.1995 tarih ve 2423 sayılı T.D.

6-Mevzuat Bülteni (No:6)Per.Gn.Md. 2423 sayılı T.D.

7-Kamu kurumlarında çalışan per.Kılık-kıyafet yön.21052141 sayılı T.D.

8-Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik 27.6.1983/18020sR.G.

9-Asli devlet memurluğuna atanacakların yemin merasimi yönetmeliği 30.11.1982 tarih ve 17884 sayılı R.G.

10-Devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği 11.8.1973 tarih ve 14622 sayılı R.G.

11-Devlet memurlarının müracaat ve şikayetleri hakkındaki yönetmelik12.1.1983tarih ve 17926 sayılı R.G.

12-Devlet memurları sicil yönetmeliği 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı R.G.

13-M.E.B. İzin yönergesi MEB.Per.Gn.Md.Ankara 1993

 

ÜNİTE III:

  Türkçe Dil Bilgisi ve resmi yazışma kuralları

 

AMAÇ:

Dil Bilgisi kuralları bilgisi

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Noktalama işaretlerini söyleme

 2-Cümle çeşitlerini söyleme

 3-Cümlenin öğelerini söyleme

 4-Kip,zaman ve şahısları söyleme

 5-Kelime çeşitlerini söyleme

 

AMAÇ:

Türk dilini doğru ve güzel kullanabilme

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Yazılı anlatımda noktalama işaretlerine uyma,

 2-Kelimeleri doğru telaffuz etme ve yerinde kullanma,

 3-Konuşmalarda sade ve yalın dil kullanma,

 

AMAÇ:

Resmi yazışma ve dosyalama kuralları bilgisi

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Resmi yazışma ve iletişim kurallarını söyleme,

 2-Resmi yazışma ve iletişim çeşitlerini söyleme,

 3-Dosyalama ve arşivleme tekniklerini söyleme,

 4-Gizliliğin önemini söyleme,

 5-Gizlilik derecelerini ayırt etme,

 

KONULAR:

 1-Türkçe'nin yapısı ve dünya dilleri arasındaki yeri,

 2-Kelime çeşitleri,

 3-Cümle çeşitleri,

 4-Cümlenin öğeleri,

 5-Kip, zaman ve şahıs,

 6-Noktalama işaretleri,

 7-İmla kuralları,

 8-Kompozisyon,

 9-Resmi yazışma ve iletişim çeşitleri,

10-Resmi yazışma ve iletişim kuralları,

11-Gizlilik, gizlilik dereceleri,

12-Evrak dosyalama, arşivleme,

 

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Türkçe'nin yapısının açıklanması ve dünya dil aileleri arasındaki yeri ve

   önemi

 2-Anlamına ve yapısına göre kelime çeşitlerinin örneklerle açıklanması,

 3-Yapısına, anlamına, yüklemine ve öğelerin dizilişine göre cümle çeşitlerinin örneklerle açıklanması,

 4-Cümle öğelerinin açıklanması (Yüklem, özne, tümleç, nesne)

 5-Kip, zaman ve şahıs bilgisinin verilmesi,

 6-Noktalama işaretleri ve imla kurallarının tanıtılması ve kullanılması,

 7-Sözlü kompozisyon ilkeleri ile yazılı kompozisyon çeşitleri,

 8-Resmi yazışma kurallarının örnekler üzerinde açıklanması (Kağıt boyu ve kullanımı, başlık, sayı, konu, tarih vs.)

 9-Resmi yazışma çeşitleri (Normal yazılar, onaylar, raporlar, ifade yazılar) örneklerinin incelenmesi ve birer örnek yapılması,

10-Gizlilik ve gizliliğin önemi, evrakların gizlilik derecesi ve değerli evrak kavramının açıklanması ve örneklerinin gösterilmesi.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-a)Kompozisyon

     b)Dilekçe yazdırılarak değerlendirilecek

 2-Gizlilik derecelerini açıklayınız

 

KAYNAKLAR:

 1-M.E.B. evrak yön. M.E.B. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ankara, 1993

 2-Milli Eğitim Bakanlığı Kontrollü ve Gizli evrak kısımları Yön. Ankara 1982

 3-İmza yetkileri yön.2.4.1994 tarih ve 436 sayılı yazı eki,

 4-M.E.B. Resmi yazışma kuralları M.E.B. Personel Mevzuat Bült. sayı 7 1994,

 

ÜNİTE IV:

Halkla İlişkiler

 

AMAÇ:

Halkla ilişkilerin önemini kavrayabilme

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Halkla ilişkiler kavramını açıklama,

 2-Halkla ilişkilerin tekniklerini söyleme,

 3-Halkla ilişkilerde memurun rolü,

 4-Ülkemizde halkla ilişkilerde ilgili teşkilatları söyleme,

 

KONULAR:

 1-Halkla ilişkiler kavramı,

 2-Halkla ilişkilerin nitelikleri ve teknikleri,

 3-Halkla ilişkilerde yararlanılan kaynaklar,

 4-Halkla ilişkilerde meslek kuralları,

 5-Yönetimin halk tarafından değerlendirilmesi,

 

 

ÖĞRETİM SÜRESİ:

 1-Halkla ilişkilerin tanımı, gelişimi ve genel nitelikleri açıklama,

 2-Halkla ilişkilerin nitelikleri açıklanır (Haberleşme, metot vs.)

 3-Halkla ilişkiler teknikleri açıklanır (Basın müşavirliği ve faaliyetleri,kurum içi ilişkiler, halk ile yönetim arasındaki işbirliği)

 4-Halkla ilişkilerde yararlanılan basılı malzemelerin (afiş, gazete)görsel malzemelerin (TV)önemi ve özellikleri açıklanır,

 5-Halkla ilişkilerde meslek kuralları açıklanır,

 6-Yönetimin halk tarafından değerlendirilmesi açıklanır,

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Halkla ilişkiler kavramını açıklayınız,

 2-Halkın yönetimden yakınma sebeplerini açıklayınız,

 3-Başarılı bir organizasyonda halkla ilişkilerin yeri ve önemini belirtiniz,

 4-Halkla ilişkilerin eğitim sistemindeki yeri ve önemini açıklayınız,

 

KAYNAKLAR:

 1-Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler,N.TORTOP

 2-Devlet memurları el kitabı, TODAİE Yayını No 216 Ankara 1986,

 3-Halkla İlişkiler METİN KAZANCI

 

ÜNİTE V:

Tasarruf tedbirleri ve hizmette verimlilik

 

AMAÇ:

Tasarrufun toplumun kalkınmasındaki önemini kavrayabilme

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Tasarruf konusunda kişinin kendine düşen görevlerini açıklama,

 2-Tasarrufun ülke ekonomisine verdiği faydalar,

 3-Savurganlığın ülke ekonomisine verdiği zararlar,

 4-İnançlarımız ve geleneklerimizdeki tasarruf anlayışının toplum kalkınmasındaki rolü

 

AMAÇ:

Tasarruf ilkelerini yerinde uygulayabilme,

 

DAVRANIŞLAR:

 1-İşe başlamadan önce çalışma planı yapma,

 2-Elektrik, su, yakıt, zaman gibi kaynakları yerinde kullanma,

 3-Kırtasiye araç ve gereçlerini amaca uygun kullanma,

 4-Haberleşme araçlarını usulüne uygun kullanma,

 

KONULAR:

 1-Tasarrufun önemi ve gerekliliği,

 2-Tasarruf alanları a)Yakıtta b)Zamanda c)Suda d)Kırtasiyede,

 3-Tasarrufun kişi ve toplum hayatındaki rolü,

 4-İnançlarımız ve geleneklerimizde tasarrufun yeri,

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Dikkatin tasarrufun önemi üzerine çekilmesi,

 2-Savurganlığın bireye ve ülke ekonomisine verdiği zararlar,

 3-Hangi alanda tasarruf yapılacağının listelendirilmesi,

 4-İnanç ve geleneklerimizde tasarrufların örneklendirilmesi,

 5-Gelenek ve görenek,inançlarımızla ilgili atasözü vecize ve terimlerin listelendirilmesi,

 6-Tasarruf yapan kişi ve kuruluşların örneklendirilmesi,

 7-Tasarruf konusunda kişinin yapması gerekenlerin önemine dikkat çekilmesi

 8-Tasarrufların ülke ekonomisine olan faydalarının listelendirilmesi

 9-Planlı çalışmanın faydalarının belirtilmesi

10-Aile ve işlerinde yapılan tasarrufları örnekleme,

DEĞERLENDİRME:

 1-Planlı çalışmanın faydaları nelerdir?

 2-Doğal kaynaklarımızda tasarrufun önemi nedir?

 3-Doğal kaynaklarımızın kullanımında savurganlığın zararlarını belirtiniz

 4-Tasarrufun aile ve toplum kalkınmasındaki önemini anlatınız

 5-Ailede ve iş yerinde ne gibi tasarruflar yapılabilir?

 6-İnanç ve geleneklerimizde tasarrufun önemini anlatınız

 

ÜNİTE VI:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi

 

AMAÇ:

Atatürk İlkeleri Bilgisi

DAVRANIŞLAR:

 1-Atatürk İlkelerinin adlarını sayma,

 2-İlkeleri açıklama,

 3-İlkelerin önemini bilme,

 

AMAÇ:

İnkılap Tarihi Bilgisi

DAVRANIŞLAR:

 1-1.Dünya savaşı sonuçlarının Osmanlı İmparatorluğu üzerine etkileri,

 2-Atatürk'ün Samsun'a çıkışının önemi,

 3-Erzurum ve Sivas Kongrelerinin önemi,

 4-T.B.M.M.nin açılışının önemi,

 5-Kurtuluş Savaşı ve sonuçları,

 6-Cumhuriyetin ilanı ile ilgili gelişim süreci,

 7-Sosyal alanda yapılan inkılaplar,

 8-Eğitim ve kültürel alanda yapılan inkılaplar,

 9-Siyasi ve hukuki alanda yapılan inkılaplar,

 

KONULAR:

 1-20.Y.Y. başında Osmanlı İmparatorluğunun durumu,

 2-Kurtuluş Savaşı,

 3-Cumhuriyetin ilanı,

 4-Atatürk İlkeleri,

 5-Atatürk İnkılapları,

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-1.Dünya savaşı sonuçlarının Osmanlı İmp. üzerindeki etkileri açıklanır,

 2-Kurtuluş savaşı hazırlıkları açıklanır,

 3-Kurtuluş Savaşının siyasi ve askeri faaliyetleri açıklanır,

 4-Cumhuriyetin ilanı anlatılır,

 5-Atatürk İlkeleri açıklanır,

 6-Sosyal alanda yapılan inkılaplar açıklanır(Laikliğin kabulü,kılık-kıyafet vb)

 7-Eğitim ve Kültürel alandaki inkılaplar açıklanır(Tevhidi tedrisat,Harf)

 8-Ekonomik alanda yapılan inkılaplar açıklanır(Tarım,sanayi,bayındırlık vb.)

 9-Siyasi ve hukuki alanda yapılan inkılaplar açıklanır(Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması)

 

DEĞERLENDİRME:

 1-1.Dünya savaşının Osmanlı İmp.üzerindeki etkileri ve sonuçlarını açıklayın

 2-Erzurum ve Sivas Kongrelerinin Kurtuluş savaşı içerisindeki yeri ve önemi,

 3-Lozan anlaşmasının önemi,

 4-Atatürk İlkelerini sayınız ve birini açıklayınız,

 5-Atatürk İnkılaplarını genel olarak sıralayınız.

 

KAYNAKLAR:

 1-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Prof,Dr.Ahmet MUMCU,

 2-Türk Devrim Tarihi Hamza EROĞLU,

 

ÜNİTE VII:

Milli Güvenlik Bilgisi

 

AMAÇ:

Milli Güvenlik Bilgisinin önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:

 1-Türkiye'nin jeopolitik yapı ve önemini söyleme,

 2-Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri söyleme,

 3-Türkiye'ye yönelik iç ve duş tehditlere karşı alınacak tedbirleri söyleme,

 

KONULAR:

 1-Türkiye'nin jeopolitik Konumu,

 2-Türkiye'ye Yönelik İç ve Dış Tehditler,

 3-İç ve dış tehditlere karşı alınabilecek tedbirler,

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Türkiye'nin jeopolitik konumu ve jeopolitik önemi açıklanır,

 2-Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditler açıklanır,

 3-Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri ortadan kaldıracak tedbirler   açıklanır,

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Türkiye'nin jeopolitik konumunu ve bu konumun önemini açıklayınız,

 2-Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri açıklayınız,

 

    

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK

UYGULAMALI  EĞİTİM PROGRAMI

 

ÜNİTELER:

            1. Resmi yazışma ve dosyalama kuralları.

            2. Hizmette tasarruf ve verimlilik.

3.İnsan ilişkileri.

4. Yenilik ve gelişme .

5. Koruma tedbirleri ve sivil savunma.

6. Hizmet sınıfları ile ilgili konular.

            a) Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı

            b) Genel idari hizmetleri sınıfı

            c) Teknik hizmetler sınıfı

            d) Sağlık hizmetleri sınıfı

            e) Yardımcı hizmetli sınıfı

 

Not: Bu programın süresi 220 saatten az olmamak şartıyla iki ay ile beş ay arasında değişebilir. Programın ilk beş ünitesi tüm hizmet sınıfları için ortak olarak atandıkları kurumda yapılır. Diğer konular ise hizmet sınıflarına göre değişmektedir. Uygulamalı eğitim süreci içerisinde hizmet sınıflarının eğitim ihtiyacı çerçevesinde başka konular  eklenebilir.

 

AMAÇLAR:

 1-Resmi yazışma ve dosyalama kuralları bilgisi,

 2-Kurallara uygun resmi yazışma yapabilme,

 3-Hizmette tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyabilme,

 4-Kamu hizmetinde insan ilişkilerinin önemini kavrayabilme,

 5-İş ortamında insan ilişkileri kurallarına uyabilme,

 6-Görevi ile ilgili yenilik ve gelişmeleri takip edebilme,

 7-Güvenlik ve koruma tedbirlerinin önemini kavrayabilme,

 8-Görevi ile ilgili güvenlik ve koruma tedbirlerinin önemini kavrayabilme,

 9-Öğretim planı hazırlayabilme,

10-Eğitim öğretim faaliyetlerinde ders araç ve gereçlerinin önemini kavrama,

11-Ders araç ve gereçlerini etkili kullanabilme,

12-Çevre imkanlarından yararlanmanın önemini kavrayabilme,

13-Eğitim-öğretim faaliyetlerinde çevre ile işbirliği yapabilme,

14-Eğitimde rehberliğin yeri ve önemini kavrayabilme,

15-Okulun özelliklerini kavrayabilme,

16-Ölçme ve değerlendirme teknikleri bilgisi,

17-Öğrenci başarısını değerlendirebilme,

18-Büro hizmetlerinde planlı ve verimli çalışma becerisini kazanabilme,

19-Kurumun yapısı ve özellikleri ile ilgili teknik hizmetleri yapabilme,

20-Sağlık hizmetlerinde planlı ve verimli çalışma ilkelerini uygulayabilme,

21-Yardımcı hizmetlerin yerine getirilmesinde düzenli ve verimli çalışabilme,

ÜNİTE-I:

Resmi yazışma ve dosyalama kuralları.

 

AMAÇ:

Resmi yazışma ve dosyalama kuralları bilgisi.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Kurum içi iletişimin önemini kavrama,

 2-Resmi yazışma çeşitlerini bilme,

 3-Dosyalama ve arşivleme tekniklerini bilme,

 4-Gizliliğin önemini bilme,

 5-Gizlilik derecelerini ayırt etme.

 

AMAÇ:

Kurallara uygun resmi yazışma yapabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Yazışmalarda resmi yazışma kurallarına uyma,

 2-Yazışmalarda sade ve anlaşılır bir dil kullanma,

 3-Yazışmalarda amacı ve konuyu açık bir şekilde ifade etme

 4-Yazışmalarda gizliliğe riayet etme

 5-Dosyalama ve arşivleme tekniklerine uyma

 

KONULAR:

 1-Resmi yazışma kuralları ve çeşitleri

 2-Gizlilik ve gizliliğin dereceleri

 3-Evrak,dağıtım,dosyalama ve arşivleme

 4-Basılı evraklar

 

ÖĞRETİM SURECİ:

 1-Değişik konularda yapılmış resmi yazışmalarda örnekler seçilir. Bu örnekler    üzerinde resmi yazışma kuralları,resmi yazışma çeşitleri incelenir. Dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılır ve açıklanır.(Kağıt boyu ve kullanımı, başlık, sayı, konu, tarih, vb. açıklanması,

 2-Resmi yazışma çeşitleri açıklanır ve örnekler incelenir.(Normal yazılar, onaylar, raporlar, ivedi yazılar, günlü yazılar)

 3-Evrakların dosyalanması, arşivlenmesi, gizlilik dereceleri ile ilgili örnekler incelenir,

 4-Değişik konularda resmi yazışma yaptırılır, gerektiğinde bu yazılar üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Resmi yazışma çeşitlerini ve kurallarını söyleyiniz.

 2-Dosyalama ve arşivleme tekniklerini söyleyiniz.

 3-Gizliliğin önemini açıklayınız.

 4-Gizlilik derecelerini örneklerle açıklayınız.

 5-Değişik konularda resmi yazışma hazırlatılıp resmi yazışma kuralları yönünden değerlendirilmesi yapılır.

 

 

ÜNİTE-II:

Hizmette tasarruf ve verimlilik.

 

AMAÇ:

 1-Hizmette tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-İşe başlamadan önce çalışma planı yapma,

 2-Kırtasiye araç ve gereçlerini amaca uygun kullanma,

 3-Elektrik, su, yakıt vb. kaynakları yerinde kullanma,

 4-Haberleşme araçlarını usulüne uygun kullanma,

 5-Görev yerinin temizliğini sağlama,

 6-İş arkadaşları ile işbirliği yapma,

 7-Devlet mallarını koruma,

 

KONULAR:

1-Devlet malı,      

2-Tasarruf tedbirleri,

3-Hizmette verimlilik,

4-Tüketim ve yatırım malları,

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Planlı çalışmanın görevdeki başarıya etkisiyle ilgili gözlem ve uygulamalar

 2-Kırtasiye araç ve gereçlerin amaca ve usulüne uygun olarak kullanılması ile ilgili gözlem ve uygulama,

 3-Elektrik, su ve yakıtları yerinde ve zamanında kullanmanın gerekliliği ve faydaları,

 4-Haberleşme araçlarının usulüne ve amacına uygun olarak kullanılması,

 5-Devlet mallarının korunması ve görev yerinin temizliği,

 6-İş arkadaşları ile işbirliği yapmanın faydaları ve gerekliliği,

 

DEĞERLENDİRME:

Aday memurun uygulama eğitim sürecinde hizmette tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyma derecesi değerlendirilir.

 

ÜNİTE-III:

İnsan İlişkileri.

 

AMAÇ:

Kamu hizmetinde insan ilişkilerinin önemini kavrama.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Etkili ve verimli çalışmada insan ilişkilerinin önemini söyleme,

 2-İşbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında insan ilişkilerinin önemini ve gerekliliğini söyleme,

 3-İş ilişkilerinde tarafsız olmanın önemini söyleme,

 4-Ast üst ilişkilerinde ölçülü ve saygılı olmanın önemini söyleme,

 

 

AMAÇ:

İş ortamında insan ilişkilerindeki nezaket kurallarına uyabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-İş arkadaşlarına karşı saygılı ve samimi davranma,

 2-Alt ve üst ilişkilerinde ölçülü olma,

 3-İş ilişkilerinde tarafsız ve objektif olma,

 4-Başkalarının haklarına saygılı olma,

 5-Çevresine karşı sabırlı, hoşgörülü olma,

 6-İş takipçilerine, velilere vb. kişilere yol gösterme,

 

KONULAR:

 1-Yönetimde insan ilişkilerinin yeri ve önemi,

 2-İş ilişkileri,

 3-Çevre ilişkileri,

 4-Ast-üst ilişkileri.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Kurum amaçlarının gerçekleştirilmesinde insan ilişkilerinin önemi ve insan    ilişkilerinde dikkat edilecek hususlar açıklanır.

 2-Ast-üst ilişkilerinde uyulması gereken kurallar ve bunların önemi açıklanır

 3-İş ortamında tarafsız olmanın yeri ve önemi açıklanır.

 4-İş ilişkileri alt-üst ilişkileri ve personelin çevre ile olan ilişkilerine yönelik bazı gözlemler ve örnekler incelenir.

 5-Personelin görevinde bu kurallara uymasını alışkanlık ve görev haline getirilmesine çalışılır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Kurumun amaçlarını gerçekleştirmede insan ilişkilerinin önemin açıklayınız

 2-Alt-üst ilişkilerinde dikkat edilecek kuralları söyleyiniz,

 3-İş ilişkilerinde tarafsız olmanın önemini açıklayınız,

 4-Uygulamalı eğitim süresince aday memurun alt-üst ilişkileri ve iş ilişkilerinde insan ilişkilerinin gerektirdiği kurallara uygun davranıp davranmadığı gözlenir.

                                                                      

ÜNİTE-IV:

Yenilik ve gelişme

 

AMAÇ:

Görevi ile ilgili yenilik ve gelişmeleri takip edebilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Görevi ile ilgili mevzuatları söyleme,

 2-Görevi ile ilgili gözlem ve incelemeler yapma,

 3-Görevi ile ilgili problemleri ve çözüm yollarını takip etme,

 4-Gerektiğinde basın ve yayın yoluyla görevi ile ilgili gelişmeleri takip et

 5-Görevi ile ilgili kişi ya da kuruluşlarla işbirliği yapma.

 

 

KONULAR:

 1-Personelin görev alanı ile ilgili mevzuat,

 2-Gözlem ve araştırma,

 3-Bilimsel ve teknolojik gelişmeler,

 4-Çevre imkanlarından yararlanma(Kütüphane vb.)

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Personelin görev alanı ile ilgili mevzuat incelenir. Mevzuat değişikliklerini takip etmenin önemi vurgulanır,

 2-Görevi ile ilgili gözlem ve araştırmalar yapılır, bunların sonuçları değerlenir.

 3-Personelin görevi ile ilgili problemler ve çözüm yolları işbaşında araştırılır. Bu konuda öneriler geliştirilir,

 4-Görev alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri basın ve yayın yoluyla takip etmenin gerekliliği üzerinde durulur. Bu yenilikleri takip etmek alışkanlık ve ihtiyaç aline getirilir.

 5-Görevi ile ilgili kişi ya da kuruluşlarla işbirliği yapmanın önemi üzerinde durulur. Bu konuda gerektiğinde gözlem ve incelemeler yaptırılır.

 

DEĞERLENDİRME:

Personelin görevi ile ilgili mevzuatı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, alanı ile ilgili problemleri ve çözüm yollarını ilgili kişi ya da kuruluşlarla işbirliği yapma durumu gözlenir ve değerlendirilir.

 

ÜNİTE-V:

Güvenlik tedbirleri ve sivil savunma.

 

AMAÇ:

Güvenlik ve koruma tedbirlerinin önemini kavrayabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Görevi ile ilgili alınması gereken güvenlik ve koruma tedbirlerini söyleme.

 2-Sivil savunma tedbirlerini söyleme.

 3-Sivil savunma güvenlik ve koruma tedbirleri ile ilgili mevzuatı söyleme.

 4-Güvenlik ve koruma tedbirlerinin faydalarını söyleme.

 

AMAÇ:

Görevi ile ilgili güvenlik ve koruma tedbirlerini alabilme.

                                                                     

DAVRANIŞLAR:

 1-Yangın vb. tehlikelere karşı tedbir alma.

 2-Kurumun fiziki kaynaklarını koruma.

 3-Görev alanını veya kurumu temiz kullanma.

 4-Kurumu dış tehlikelere karşı koruyucu tedbirler alma.

 5-Gereken hallerde sivil savunma tedbirlerini alma.

 

KONULAR:

 1-Güvenlik ve koruma tedbirleri,

 2-Sivil savunma tedbirleri

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Kamu kurum ve kuruluşlarda güvenlik ve koruma tedbirlerinin önemi açıklanır.

 2-Güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmaması halinde ortaya çıkabilecek problemler    ve bunların oluşturduğu sakıncalar anlatılır.

 3-Gerekli hallerde Sivil savunma tatbikatları gözlenebilir ve uygulanabilir.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Güvenlik ve koruma tedbirleri ile Sivil savunmanın önemini açıklayınız.

 2-Personelin görevi ile ilgili konularda güvenlik ve koruma tedbirlerini alıp almadığı gözlenir.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ İÇİN

 

ÜNİTE-I

Öğretim planları

 

AMAÇ:

Öğretim planı hazırlayabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Planın amaçlarını tespit etme.

 2-Amaca uygun muhteva seçme.

 3-Amaç ve muhtevaya ilişkin yöntem ve teknik belirtme.

 4-Amaç ve muhtevaya uygun kaynak, araç ve gereç tespit etme.

 5-Planlı süreyi belirleme.

 6-Değerlendirme ile ilgili esasları belirleme.

 

KONU:

A-Yıllık Plan,  B-Ünite Planı,  C-Günlük Plan,  D-Yıllık Çalışma Programı.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

1-Plan ve programlı çalışmanın faydaları gözlenir.

2-Yıllık, Ünite ve günlük plan örnekleri incelenir.

3-Örnek planlar incelenerek, amaç ve muhtevanın tespit edilmesi, öğretim  yöntem ve teknikleri ile ders araç ve gereçlerinin seçimi, sürenin belirlenmesi ve değerlendirme faaliyetleri, program geliştirme teknikleri açısından değerlendirilir.

4-Örnek yıllık, ünite ve günlük planlar yapılır ve uygulanır.

 

DEĞERLENDİRME:

Örnek bir plan yaptırılır ve uygulattırılır.  Bu plan, program geliştirme teknikleri yönünden değerlendirilir.

 

ÜNİTE-II:

Ders araç ve gereçleri.

 

AMAÇ:

Eğitim öğretim faaliyetlerinde ders araç ve gereçlerinin önemini kavrayabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Ders araç ve gereçlerinin öğrenme üzerine etkilerini söyleme.

 2-Ders araç ve gereçleri seçerken dikkat edilecek hususları söyleme.

 3-Ders araç ve gereçlerinin temel özelliklerini söyleme.

 4-Ders araç ve gereçlerini kullanırken dikkat edilecek hususlarını söyleme.

 

AMAÇ:

Ders araç ve gereçlerini etkili kullanabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Dersin amacına ve muhtevasına uygun araç-gereç seçme.

 2-Kullanacağı araç-gerecin özelliklerini tanıma.

 3-Araç-gereçleri özelliklerine uygun olarak kullanma.

 4-Araç-gereçleri yerinde ve zamanında kullanma.

 

KONULAR:

Ders araç ve gereçleri.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Ders araç-gereçlerini öğrenci motivasyonunun sağlanmasında, öğrenmenin pekiştirilmesinde, iletişimin daha iyi kurulmasındaki önemi, ders ve konunun özelliğine göre araç-gereç seçmenin gerekliliği, tüm derslerde kullanılabilecek temel ders araç ve gereçlerinin özellikleri (tepegöz ve tahtanın kullanımı gibi) ve ders araç-gereçlerini kullanırken dikkat edilecek hususlar uygulamalı olarak açıklanır.

 2-Planda yer alan konunun özelliğine göre araç-gereçlerin önceden hazırlanması gerektiğinde basit materyallerin öğretmen tarafında hazırlanması ve derste bu araç gereçleri etkili olarak kullanması sağlanır.

 

DEĞERLENDİRME:

1-Ders araç-gereçlerinin eğitimdeki yerini açıklayınız.

2-Ders araç ve gereci seçerken dikkat edilecek hususları açıklayınız.

3-Öğretmenin ders araç ve gereçlerini amaca uygun olarak kullanıp kullanmadığı gözlenir. Gözlem sonuçlarına göre gerekli değerlendirme yapılır.

 

ÜNİTE-III:

Eğitimde çevrenin yeri ve önemi.

AMAÇ:

Çevre imkanlarından yararlanmanın önemini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

 1-Eğitim açısından çevrenin önemini söyleme.

 2-Eğitimde yararlanılabilecek çevredeki kurum ve kuruluşları tanıma.

 3-Çevre ilişkilerinde dikkat edilecek kuralları söyleme.

 4-Okul-aile işbirliğinin eğitimdeki önemini söyleme.

 

AMAÇ:

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde çevre ile işbirliği yapabilme.

 

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Öğrenci velileri ile görüşme.

 2-Çevredeki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapma.

 3-Çevre kaynaklarından (Kütüphane, müze vb.) yararlanma.

 4-Kurul ve toplantılara katılma.

 

KONULAR:

 1-Eğitim amaçlı yararlanılabilecek çevredeki kurum ve kuruluşlar.

 2-Okul-aile ve çevre ilişkileri.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Eğitim açısından çevrenin önemi açıklanır.

 2-Kütüphane, müze, park, baraj, orman, spor salonu vb. yerlerin eğitim açısından önemi açıklanır ve bunlardan yararlanılır.

 3-Çevredeki kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılır ve bunun önemi kavratılır.

 4-Okul, aile ve çevre ilişkilerinin önemi açıklanır ve ailelerle işbirliği  yapılır.

 5-Sağlık açısından temiz bir çevrenin gerekliliği ve önemi açıklanır ve çevrenin temiz tutulmasına özen gösterilir.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Çevre kaynaklarının eğitimdeki yerini ve önemini açıklayınız.

 2-Okul-çevre ilişkilerinin önemini belirtiniz.

 3-Öğretmenin çevre kaynaklarından yararlanma ve çevre ile işbirliği yapma derecesi değerlendirilir.

 

ÜNİTE-IV:

Rehberlik Hizmetleri.

 

AMAÇ:

Eğitimde rehberliğin yeri ve önemini kavrayabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Rehberliğin amacını söyleme.

 2-Rehberlik hizmetlerinde öğretmenin yapması gereken görevleri söyleme.

 3-Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında dikkat edilecek temel ilişkileri açık.

 

KONULAR:

 1-Rehberliğin yeri ve önemi.

 2-Rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmen, danışman öğretmen.

 3-Aday öğretmenin rehber öğretmeni.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Rehberliğin tanımı, amacı, önemi ve türleri açıklanır.

 2-Rehberlik hizmetlerinin öğrenci gelişimi ve başarısındaki yeri ve önemi.

 3-Rehber öğretmen sınıf, rehber öğretmen ve danışman öğretmenin görevleri.

 4-Aday öğretmeni yetiştiren rehber öğretmenin görevleri ve aday öğretmen ile    rehber öğretmen ilişkileri açıklanır.

 5-Okul rehberlik servisinin faaliyetleri incelenir.

DEĞERLENDİRME:

 1-Rehberliğin amacını ve önemini açıklayınız.

 2-Rehberlik hizmetlerinde öğretmenin görevlerini açıklayınız.

 

ÜNİTE-V:

Okulun yapısı ve özellikleri.

 

AMAÇ:

Okulun özelliklerini kavrayabilme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Okulun amaçlarını söyleme.

 2-Okulun yönetim yapısını bilme.

 3-Okulun eğitim programlarını bilme.

 4-Okuldaki kurul ve toplantıların önemini söyleme.

 

KONULAR:

 1-Okulun amaçları ve yapısı.

 2-Okulda yönetim işleri:

a)Eğitim programlarının uygulanması, b)Personel hizmetleri, c)Öğrenci      hizmetleri, d)Bütçe ile ilgili işler, e)Okulun fiziki kaynakları.

 3-Okuldaki kurul ve toplantılar.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Okulun amaçları ve teşkilat yapısı incelenir.

 2-Okulda uygulanan eğitim programları tanıtılır.

 3-Personel hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler incelenir.

 4-Öğrenci hizmetleri ile ilgili işler incelenir.

 5-Okul bütçesi ile ilgili temel bilgiler açıklanır.

 6-Okulun kütüphane, spor salonu, laboratuar, derslik, atölye vb. mekanların    kullanılması ve bunlardan etkili olarak yararlanma yolları açıklanır.

 7-Öğretmenler kurulu zümre (sınıf) öğretmen kurulu, veli toplantıları, okul-aile birliği vb. toplantıların önemi ve bu toplantılarda dikkat edilecek hususlar açıklanır.

 8-Okuldaki yapılan sosyal faaliyetler ve bunların eğitimdeki rolü açıklanır.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Okulun amacını ve görevlerini açıklayınız.

 2-Okulun yönetim yapısını açıklayınız.

 3-Okuldaki kurul ve toplantıların önemini belirtiniz.

 

ÜNİTE-VII:

Ölçme ve değerlendirme.

 

AMAÇ:

Ölçme ve değerlendirme teknikleri bilgisi.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramların tanımını söyleme.

 2-Ölçme araçlarının adlarını söyleme.

 3-Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikleri söyleme.

 4-Ölçme aracı hazırlarken dikkat edilecek hususları söyleme.

 5-Değerlendirme türlerini söyleme.

 6-Değerlendirme yapılırken dikkat edilecek hususları söyleme.

 

AMAÇ:

Ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygun öğrenci başarısını değerlendirme.

 

DAVRANIŞLAR:

 1-Amaca uygun bir ölçme aracı hazırlama.

 2-Ölçme aracının güvenirlik derecesini tespit etme.

 3-Ölçme aracını usulüne göre uygulama.

 4-Elde edilen sonuçları analiz etme.

 5-Cevap anahtarı hazırlama.

 6-Sonuçları değerlendirme (Nota çevirme),

 

KONULAR:

 1-Ölçme araçları

   a)Çoktan seçmeli testler, b)Doğru-yanlışlı testler, c)Eşleştirmeli testler,

   d)Kısa cevaplı testler, e)Performans testleri, f)Sözlü yoklama, g)Yazılı Y.

 2-Ölçme araçlarının nitelikleri:

   a)Geçerlilik, b)Güvenilirlik, c)Kullanışlılık,

 3-Değerlendirme:

   a)Tanımaya yönelik değerlendirme, b)Yetiştirmeye yönelik değerlendirme,

   c)Sonuç değerlendirme.

 

ÖĞRETİM SÜRECİ:

 1-Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar açıklanır, ölçme ve değerlendirmenin önemi ve gerekliliği kavratılır.

 2-Değişik ölçme araçları incelenerek araçlarda bulunması gereken nitelikler açıklanır.

 3-Ölçme araçları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar açıklanır.

 4-Değişik türde ölçme aracı hazırlatılarak uygulattırılır ve sonuçlar değerlendirilir.

 

DEĞERLENDİRME:

 1-Ölçme ve değerlendirme kavramlarını açıklayınız.

 2-Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikleri söyleyiniz.

 3-Değişik türde ölçme aracı hazırlayınız, uygulayınız, sonuçları değerlendir.

 

KAYNAKLAR:

 1-İlkokul, Ortaokul ve Lise programları,

 2-Yıllık ünite ve Günlük Plan Örnekleri,

 3-Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge,

 4-SÖNMEZ, Veysel; Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı,

 5-TEKİN, Halil; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,

 6-TURGUT, Fuat; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,

 7-BURSALIOĞLU, Ziya; Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış,

 8-AÇIKALIN, Aytaç; Örgütlerde İnsan Kaynağının Yönetimi(Personel Yönetimi)

9-Resmi Yazışma Kuralları Personel Mevzuat Bülteni No:7 1994,

10-Devlet Memurları El Kitabı TODAİE Yayını No:216 Ankara 1986,

11-Tasarruf Tedbirleri İle İlgili Genelgeler,

12-M.E.B. Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı, Ankara 1983,

13-M.E.B. Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk.Ank.1994

14-M.E.B. Arşiv Hizmetleri Yönergesi-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk.Ank.1995

15-Ayniyat Talimatnamesi 17.11.1949 Tarih ve 529 Sayılı T.D.

16-Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu. İçişleri Bk.Y.1991

17-Devlet Binalarının Yangında Kor. Yön. T.D. 2125

18-Temizlik Rehberi, 03.8.1981 tarih ve 2092 sayılı T.D.