10. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN                                                                         YÖNETMELİK

 

 

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

1-İlkokul öğretmenliğine atananlar bir yıldan üç yıla kadar stajyer olarak çalışırlar. Bunların stajyerlikte başarı gösterip gösteremedikleri bölge ilköğretim müfettişinin başkanlığında kurulacak 3 kişilik bir kurul tarafından verilecek ve valilik yoluyla gönderilecek tutanağa göre Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit edilir.

     Tutanaklar düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Bakanlığa gönderilir.

     Kurulun üyeleri şunlardır:

a)Bölge İlköğretim müfettişi,

b)Stajyer öğretmenin bağlı bulunduğu ilköğretim müdürü,

c)stajyer öğretmenin çalıştığı okulun müdürü(Müdür görevlisi de stajyer öğretmen ise kurul başkanının seçeceği başka bir ilkokul müdürü veya tecrübeli bir öğretmen),

 

2-Stajyer Öğretmenlerin Yetiştirilmeleri:

Tek öğretmenli okullara atanan stajyer öğretmenler;

a)Öğrenci kayıt, kabul, devam ve takip işlerini, resmi yazışmaları kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütürler,

b)okuttukları veya sınıfın eğitim ve öğrenim işlerini, ilkokul programını, ilkokullar yönetmeliği ve Bakanlık genelgelerine uygun şekilde uygularlar.

c)Ders araçlarından mümkün olanları hazırlar ve onarırlar,

ç)Okulda kitaplık yoksa kurar, varsa geliştirirler,

d)İlkokul programının gerektirdiği ölçüde çevreyi inceler, tanır ve bundan derslerde faydalanırlar,

e)Okul ve uygulama bahçesinin kuruluş amacına uygun olarak geliştirilmesine çalışırlar,

f)İlkokul yönetmeliğinde belirtilen iş kollarını kurar ve çalıştırırlar,

g)Öğrencilerin sağlık, ruhsal ve sosyal durumlarını inceler, dosyalarına kaydeder ve okul çalışmalarında bunları göz önünde tutarlar,

ğ)Tecrübeli idareci ve öğretmenlerin çalışmalarını izler ve ondan faydalanır.

h)Bölge ilköğretim müfettişinin mesleki toplantılarına katılır ve bu toplantılarda müfettişin vereceği ödevleri yerine getirirler,

ı)Gerekli gördüğü takdirde stajyer öğretmenler Bakanlıkça açılan "Öğretmen Yetiştirme Merkezlerindeki" kurslara tabi tutulurlar. Kurs sonunda alacakları başarı belgeleri stajyerliklerinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

 

 Birden Fazla Öğretmenli Okullara Atanan Stajyer Öğretmenler:

(Yukarıdaki b,c,d,f,g,ğ,h fıkraları ile belirtilen ödevleri yerine getirmekle beraber):

a)Gerektikçe okul müdürü ile birlikte okulun kayıt,yazışma ve yönetim işlerinde çalışırlar,

b)Sınıf kitaplığı yoksa kurar, varsa geliştirirler,

 

3-Bölge İlköğretim müfettişliğince ders yılı başında bu yönetmelik esasları dahilinde bir yetiştirme programı düzenleyerek stajyer öğretmenlere gönderilir Müfettiş, stajyer öğretmenlerin okullarına diğerlerinden fazla giderek bu yetiştirme programının gerçekleşmesi bakımından onlara rehberlik ve yardımda bulunur.

4-Stajyerliğin Kaldırılması İşlemi:

Stajyer, öğretmenlerden, okuttuğu sınıf veya gruptaki başarısı ile yetiştirme programını uygulaması kurulca yeterli görülenler 1. madde hükümlerine göre asil öğretmenliğe geçirilirler. Asil öğretmenliğe geçirilenlerin stajyerlikte bulundukları süre emekliliklerinde fiili hizmetlerine sayılır.

5-Stajyerlikte Başarı Gösteremeyenlerin Durumu:

Stajyerliğin 1. öğretim yılı sonunda başarı gösteremeyenlerle öğretmeni yetiştirme merkezlerindeki kurs sonunda başarılı olmadıkları saptanan stajyer öğretmenlerin stajyerlikleri 1 yıl daha uzatılır. 2. Öğretim yılı sonunda da başarı gösteremezlerse 371 sayılı yasa hükmüne göre tam teşkilatlı bir okulda, bir öğretim yılı daha denemeye tabi tutulurlar. 3.yıl sonunda başarı gösteremeyenlerin görevlerine son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar hakkında gereken yasal koğuşturma yapılır.

 

6-Başarıları asil öğretmenliğine geçirilmeleri için yeterli görülmeyen stajyerlerin hangi yönlerden başarılı olamadıkları kurulca düzenlenecek tutanakla belirtilir. Tutanak 1. maddenin son fıkrası uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir. Durum Bakanlıkça kesin hükme bağlandıktan sonra Milli Eğitim Müdürlükleri yoluyla kendilerine duyurulur.

 

7-Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim müfettişleri, İlköğretim Müdürleri, Okul Müdürleri, stajyerin faydalanacağı tecrübeli öğretmenlerle stajyerlere bu yönetmelikle verilmiş olan ödevlerin yapılmasında kolaylık göstermek ve onların başarılı birer öğretmen olmalarını sağlamak hususunda gerekli rehberliği ve her türlü yardımı yapmakla yükümlüdürler.

 

8-Bu yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer,

 

9-Bu yönetmelik hükümlerini M.E.B. yürütür.