11. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUM ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

 

 

M.E.B.'NA BAĞLI OKUL VE KURUM ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ:

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yurt düzeyinde dengeli ve verimli bir şekilde yürütmek üzere ihtiyaç ve kadro imkanları çerçevesinde öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

 

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmelik M.E.B. eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmenleri kapsar.

 

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik 657 sayılı devlet memurları kanununun 46. maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Temel İlkeler:

Madde 5- Atama ve yer değiştirmenin temel ilkeleri şunlardır:

a)Öğretmenlerin ülke düzeyinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması esastır.

b)Görev yeri belirlemelerinde öğretmenlerin hizmet puanları esastır.

c)Okul ve kurumların standart kadro sayısı herhangi bir sebeple aşılamaz.

 

Standart Kadro Tesbiti:

Madde 6- Müsteşarın başkanlığında merkez teşkilatının ilgili birim amirlerinden oluşacak kurul tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen ve bakan tarafından onaylanan esas ve usuller çerçevesinde valiliklerce okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin standart kadro sayıları tesbit olunur. Tesbit olunan standart kadrolar Bakan onayı ile yürürlüğe konulur.

 

                                       İKİNCİ BÖLÜM

 

                           ATAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 

Atama Şartları:

Madde 7- Şu şartlar aranır:

a)Öğretim durumu bakımından mezun olduğu okul ve bölümü, Talim ve Terbiye kurulunun öğretmenliğe atanacakların tesbitine ilişkin kararlara göre atanacağı alana uygun olması,

b)Sağlıklı olması,

c)Sınava tabi tutulmadan atanacaklara hariç ilgili yönetmeliğe göre sınavda başarılı olması,

d)Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde atamaya engel halinin bulunmaması,

 

Atama Çeşitleri:

Madde 8- Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına;

a)İlk defa atama, b)yeniden atama(açıktan) c)Kurumlar arası atama, d)Kurum içi atama yoluyla öğretmen ataması yapılır.

 

Atama Dönemleri:

Madde 9- Öğretmenlik görevini atamalar her yılın haziran-ağustos döneminde olur.

 

Atamada Öncelik:

Madde l0- Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına sınavla alınacaklar dışında Bakanlıkça yapılacak öğretmen atamalarında öncelik:

a)Mecburi hizmetle yükümlü alanlarda görevden çıkarılmış olupta yeniden görev verilmesi için haklarında yargı kararı olanlar

b)sağlık nedeni ile sınıfı içinde ve dışında naklen başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlar,

c)Daha önceden öğretmenlik yapıp da, tekrar göreve dönmek isteyenler.

d)Emekliye ayrılmış olup ta tekrar göreve dönmek isteyenler.

 

Atamalarda Görev yeri Tesbiti:

Madde 11- Öğretmenlik görevine atanacakların görev yerleri:

a)İlk defa atanacaklar, ihtiyaç bulunan iller olarak şekilde kura ile,

b)Daha önce kamu görevinde bulunmuş ve bu yönetmeliğe göre zorunlu hizmet bölgesinde geçirilmesi gereken süreyi tamamlamış olanlar, bu bölgeye dahil iller olacak şekilde kura ile,

c)Zorunlu bölge hizmeti bulunmayanlar istekleri de dikkate alınarak ihtiyaç bulunan iller olacak şekilde tesbit edilir.

Ancak, isteğe üzerine öğretmenliğe atanacakların merkez ve taşra teşkilatında kesintisiz en az 3 yıl çalışmış olması şarttır.

 

Sınava Tutulmadan Atanacaklar:

Madde 12- Sınava tabi tutulmadan atanacaklar şunlardır:

a)Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar,

b)kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı okul ve kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına atanmış olup adaylığı kalktıktan sonra görevden çekilen, çekilmiş sayılan veya başka kurumlarda görev alanlar,

c)Özel eğitimde, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup devlet memurluğundan da adaylığı kaldırılmış olanlar,

ç)Öğretim üyesi, öğretim görevleri, okutman ve mastır öğrenimini tamamlamamış araştırma görevlisi olup üniversitelerde en az 2 yıl çalışmış olanlar,

 

Atamalarda Eş Durumu:

Madde 13- Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına öğretmen olarak atanacaklardan: a)Her ikisi de öğretmen olarak atanacak eşlerden erkek olan kuraya tabi tutulur. Kadın eşin görev yeri kura ile belirtilen erkek eşin görev yerine uygun olarak belirlenir.

b)Eşin 217 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi bir kurumda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanların görev yerleri, söz konusu kurumlarda görevli eşin görev uygun olarak belirlenir.

                        

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

YER DEĞİŞTİRMEDE ATAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Zorunlu Hizmet Bölgesi:

Madde 14- Bu yönetmelikte kalkınmada öncelikli iller (Ek-1)zorunlu bölge olarak tesbit edilmiştir. 15.10.1978 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler bu hizmet bölgesine dahil illerde 4 yıl süreyle çalışmak zorundadırlar.

 

Zorunlu Bölge Hizmetinin Ertelenmesi:

Madde 15- Bu yönetmelikte belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde zorunlu bölge hizmetini tamamlamak üzere yapılacak yer değiştirme suretiyle atanma işlemi (a,b,c,d) özür grubuna göre 2 yıl, (e) özür grubuna göre öğrenim süresi kadar ertelenir. Zorunlu hizmet bölgesine yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalara sağlık özürü sebebiyle ertelenenlerden erteleme süresi sonunda gerekli sağlık şartlarını kazanamadığını bildiren hakkında Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerce verilecek rapor sonucuna göre işlem yapılır.

 

Zorunlu Hizmet Bölgesine Yapılacak Yer Değiştirme İşlemleri:

Madde 16- Zorunlu hizmet bölgesine tabi olup bu bölge dışındaki illerden görevli öğretmenler adaylıkların kaldırılmasını takip eden atama döneminden itibaren en geç 5 yıl içinde zorunlu hizmet bölgesine dahil illere yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

 

İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler:

Madde 19- İsteğe bağlı yer değiştirmelerde:

a)Zorunlu bölge hizmetine tabi olmayanlardan bulundukları ilde en az 3 yıl süreyle çalışanlar il dışına bulundukları yerde en az 2 yıl süreyle çalışanlar il içinde,

b)Zorunlu bölge hizmetine tabi olup bu bölge içinde gerekli olanlardan bulundukları yerde en az 2 yıl çalışanlar il içinde, bölge hizmetini tamamlayanlar ise zorunlu bölge dışında kalan illere atama isteğinde bulunabilirler.

 

Görev Yeri Belirleme Usulleri:

Madde 20- İl içinde görev yeri değişikliği isteyenlerle görev yerine yeni verilen öğretmenlerin il içindeki görev yerleri Milli Eğitim Müdürlüğünün inhası üzerine valilerce hizmet puanı üstünlüğüne göre sıra kapsamı dışında kalan okul ve kurumlar olacak şekilde il merkezinden başlayarak ilçe merkezi, kasaba ve köyler itibariyle belirlenir.

İl ve ilçe merkezinde bulunan ve valilikçe sıra kapsamına alınan okul ve kurumların öğretmen ihtiyacı sırada bulunanlardan karşılanır.

 

Özür Grupları:

Madde 21- Özüre bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunacak özür grupları:

A Özür Grupları: Sağlı durumu,

B Özür Grupları: Eş durumu,

C Özür Grubu: Olağanüstü haller,

D Özür Grubu: Eşin ölümü, emekliye ayrılması ve boşanma hali,

E Özür Grubu: Öğrenim durumu.

     Bu özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Sağlık Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler:

Madde 22- Öğretmenin A Özür grubuna girmesi için kendisinin, eşinin veya bakmak la yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklardan birinin görevli olduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığını tam teşekküllü hastaneden alınacak raporla belgelendirmelidir. Bu rapor Bakanlık Sağlık İşleri Başkanlığının görüşü de dikkate alınır.

 

Eş Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler:

Madde 23- Öğretmenin B Özür grubuna girebilmesi için eşinin;

a)217 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamına giren kurumlarda memur, sözleşmeli, sürekli işçi statüsünde,

b)506 sayılı sosyal sigortalar kapsamında sigortalı,

c)2926 sayılı kanun kapsamında veya 1479 sayılı Bağkur kanunu kapsamında esnaf sanatkar, serbest meslek sahibi çalıştığını istene belgelerle evlilik durumu, vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmelidir.

 

Olağanüstü hallere Bağlı Yer Dğiştirmeler:

Madde 24- Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın gibi afetler sebebi ile kendisi veya bakmakla yükümlü yakını maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup o bölgede kalmak isteyenler, o bölgeye gelmek isteyenler

ve görev  yerlerinin o bölge dışında değiştirilmesini isteyenler durumlarını belgelendirerek 6 ay içinde tayin isteyebilirler.

 

Eşi Ölen, Emekliye Ayrılan ve Boşananların Yer Değiştirmeleri:

Madde 25- Aynı yerleşim biriminde çalışmakta olan eşinden boşanan, emekliye ayrılan veya ölenlerin bu durumu kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.

 

Öğrenim Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler:

Madde 26- Yurt içinde lisans üstü öğrenimi yapmakta olanlar, üniversitelerin öğrenimi için ilkokul öğretmenliği yapmış olma şartı aranan bölümlerine devam eden öğretmenlerin durumu belgelendirdikleri takdirde yer değiştirilir.

 

Özüre Bağlı Yer Değiştirme İşleminin İptali:

Madde 27- Bu yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilen özür durumlarından biri sebebiyle görev yerleri değiştirilenlerden yer değiştirmeyi gerektiren özürleri ortadan kalkanların önceki görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla atama işlemleri iptal edilir.

 

İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri:

Madde 30- Okul, kurum ve bölüm kapanması, program değişikliği gibi sebeplerle meydana gelen öğretmen fazlalığının giderilmesi bakımından bu yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen atama dönemine bağlı kalmaksızın değiştirilir.

 

Zorunlu Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler:

Madde 31- Zorunlu hizmet bölgesinde görevli öğretmenlerin:

a)Aylıksız izin alma suretiyle geçirdikleri süreler,

b)Muvazzaf askerlik süresinde geçirdikleri hizmetler,

c)M.E. Akademisi, T.O. Amme İdaresi Ens. ve Devlet Mem.Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçirdikleri süreler, zorunlu hizmetten sayılmaz.

Madde 32- Zorunlu bölge hizmetine tabi öğretmenlerin bölge hizmetlerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet alanında ne kadarını tamamladıklarının takibi İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılır.

 

Sıraya Alma:

Madde 33- Bulundukları yerde en az 1 yıl çalışmış olan öğretmenler il içinde veya ilçe merkezinde sıraya tabi 3 okul veya kurum için istekte bulunurlar.

 

Sıra Tesbiti:

Madde 34- İl veya ilçe merkezindeki sıralı okullarda görev almak üzere bu yönetmeliğin 33. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca sıraya alınma talebinde bulunan öğretmenler her yıl şubat ayında Ek-3 teki bilgiler ve hizmet puanına göre puanlamaya tabi tutulur. En fazla toplam puandan başlamak üzere sıra tesbit edilir.

 

Sıraya Bağlı Yre Değiştirmeden Vazgeçme:

Madde 35- Sıraya bağlı yer değiştirme suretiyle ataması yapılanların bu isteklerinden vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin atamaları görev yerinden ayrılmamak şartıyla iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Görev Yeri Belirleme Kurulu:

Madde 36- İllerde M.E.Müdür başkanlığında M.E.M. tarfından görevlendirecek ilgili Müdür yardımcısı veya Şube Müdürü ile büyük şehir statüsündeki illerde iki, diğer illerde 1 ilçeM.E.M.den oluşmak üzere görev yeri belirleme kurulu kurulur.

 

Görev Yeri Belirleme Kurulunun Toplanma Zamanı ve Görevleri:

Madde 37- Görev yeri belirleme kurulu kurul başkanının çağrısı üzerine gerekli görülen zamanlarda toplanır.

 

Müracaat Şekilleri:

Madde 38- Her hangi bir sebeple il içinde veya dışında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerle görev yerleri zorunlu hizmet bölgesinde değiştirilecek öğretmenler (Ek-4) sayılı formu, il içinde, il veya ilçe merkezinde bulunan sıra kapsamındaki okul ve kurumlarda görev almak isteyenler ise (Ek-3) sayılı formu doldurmak suretiyle görevli oldukları okul ve kurum müdürlüklerine müracaatta bulunurlar. Bu yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilen özürleri belgeleyenler aynı usule göre zamana bağlı olmadan müracaatta bulunurlar.

 

Hizmet Alanları ve Hizmet Puanı Hesaplaması:

Madde 39- Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak 5 sınıfa ayrılmıştır:

1-A sınıfına dahil il ve ilçe merkezlerinde geçirilen her yıl için 10 puan,

2-B     "      "    "  "   "         "          "      "   "    "  12  "  ,

3-C     "      "    "  "   "         "          "      "   "    "  14  "  ,

4-D     "      "    "  "   "         "          "      "   "    "  16  "  ,

5-E     "      "    "  "   "         "          "      "   "    "  20  "  ,

Hizmet Puan Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar:

Madde 40- Hizmet puanı hesaplamalarında bu yönetmeliğin 31. madde (a ve b) fıkralarında belirtilen süreler değerlendirmeye alınmaz.

 

Hizmet Puan Kartı:

Madde 41- Her derece ve türdeki okullar öğretmenleri için il M.E.M. ce hizmet puan kartı (EK-6) düzenlenir. Bu karta öğretmenin görev yeri değişikliğine dair bilgiler ile puanları yazılır.

 

Zorunlu Hizmeti Eksik Hesaplananlar:

Madde 42- Zorunlu hizmet bölgesindeki çalışma süresinin eksik hesaplanması halinde bu bölge hizmetini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulan öğretmenlerin eksik hizmetleri eğitim ve öğretim yılı bütünlüğü dikkate alınarak takip eden atama döneminde zorunlu bölgede tamamlattırılır.

 

Gerçek Dışı Beyan Ve Usulsüz İşlem:

Madde 43- Bu yönetmelik kapsamına girenlerin atama ve yer değiştirmesi sureti ile atamalarında aranan ve istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği ve bu yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dışında atama ve yer değiştirme yapıldığı takdirde bu işlemler iptal edilir ve ilgililer hakkında işlem yapılır.

 

Tebligat Yükümlülüğü:

Madde 44- Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalar dair emirler en geç 15 gün içinde 7201 sayılı tebligat kanunu uyarınca ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ edilenler 657 sayılı kanunun değişik 62 ve 63. maddede belirtilen süre içinde göreve başlamak zorundadır.

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda İstenecek Belgeler:

Madde 46-

I)A Özür grubu (Sağlık durumu):

a)Yer değiştirme formu (Ek-4),

b)Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu,

c)Raporun eşine veya yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklardan birine ait olması halinde Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

d)Eşi çalışıyorsa çalışmakta olduğu kurumdan alınacak belge (Ek-7),

 

 

II-B Özür grubu (Eş durumu):

a)Eşi 217 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamına giren bir kurumda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için (326 sayılı kanuna tabi silahlı kuvvetler personeli dahil):

1)yer değiştirme formu,

2)Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri belgesi,

3)Evli olduğunu gösterir belge,

b)Eşi 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışanlar için;

1)Yer değiştirme istek formu,

2)Eşinin çalışmakta olduğu yerden alınacak iş yeri belgesi,

3)İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge,

4)Başvuru tarihi itibariyle kesintisiz en az 2 yıl süreyle sigorta primi ödediğini gösterir belge,

5)Evli olduğunu gösterir belge.

c)Eşi 1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar veya sosyal sigortalar kurumu kanunu kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar:

1)Yer değiştirme formu,

2)Meslek teşekkülünden alınacak iş yeri belgesi,

3)En az 2 yıl süreyle vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak

4)Başvuru tarihi itibariyle kesintisiz en az 2 yıl süre ile prim ödediğini gösterir belge,

5)İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge,

6)Evli olduğunu gösterir belge.

 

III-C Özür Grubu (Olağanüstü haller):

1-Yer değiştirme formu,

2-Mülki idare amirlerinden alınacak olağanüstü hale maruz kaldığına dair belge

3-Eşi çalışıyorsa çalıştığı kurumdan görev belgesi.

 

IV-D Özür Grubu:

1-Yer değiştirme formu,

2-Ölüm kağıdı,emeklilik onayı,boşanmaya dair mahkeme kararı,

3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 

V-E Özür Grubu:

1-Yer değiştirme formu, 2-Öğrenim belgesi.

VI-Branş Değişikliği:

1-Yer değiştirme formu, 2-Öğrenim durumu değişikliğini gösterir belge,

3-Eşi çalışıyorsa, çalıştığı yerden alacağı kurum belgesi.

 

VII-İsteğe Bağlı Yer Değişikliği:

1-Yer değiştirme formu, 2-Eşi çalışıyorsa, çalıştığı yerden aldığı belge.