12. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

 

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, M.E.B.'na mevzuatla verilen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri düzeyindeki görevleri planlamak, programlamak, yönetmek,denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle ilgili esas ve usulleri düzenlemektedir.

 

Madde 2- Bu yönetmelik İl ve İlçe M.E.Müdürlüklerinin kuruluşu, buralarda görevlendirilen personelin görevleri, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

 

Madde 4- Her ilde İl M.E.Müdürlüğü merkez ilçe hariç her ilçede İlçe M.E.Müdürlüğü bulunur. İl M.E.Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe M.E. hizmetlerini de yürütür.      İl ve İlçe M.E.Müdürlükleri hizmetlerin niteliklerine ve mahiyetlerine göre şubeler ile bu şubelere bağlı bürolardan ve çeşitli mevzuata göre kurulmaları öngörülen kurullardan meydana gelir. Bu şubeler ve kurullar İl ve İlçe M:E.Müdürlüğü bünyesinde hizmet verir.

   

 İl ve İlçe M.E.Müdürlüklerinde başlıca:

a)Personel hizmetleri şubesi,

b)Kültür hizmetleri şubesi,

c)Eğitim hizmetleri şubesi,

d)Gençlik Beden Eğitimi Spor hizmetleri şubesi,

e)Araştırma,Planlama,İstatistik Şubesi

f)Bütçe,Yatırım Şubesi

g)Çıraklık ve Yaygın Eğitim Şubesi

h)Teftiş,Soruşturma 

Şubesi ı)Sağlık Hizmetleri Şubesi

i)Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi

j)Eğitim Araçları ve Donatım Şubesi

     Hizmet şubeleri Şube müdürlerinin sorumluluğunda yürütülür. Bu sayı İl ve İlçeye tahsis edilen kadro sayısına göre arttırılıp azaltılabilir.

     Müdür yardımcıları ve şube müdürleri doğrudan M.E.Müdürlerine karşı sorumludur. Hizmetin gereği bazı şubeler birleştirilebilir.

     İl M.E.Müdürlüklerinde şubelerin biri veya birkaçı müdür adına görevlendirilen bir müdür yardımcısı tarafından yönetilir.

                              

GÖREV VE SORUMLULUK

GÖREV

Madde 6- İl ve İlçe M.E.Müdürlerinin görevleri,hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak bu yönetmelik ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri yapmak veya yapacağı iş bölümü çizelgesine göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ

 

A)Yönetim Hizmetleri:

1-Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,

2-Bulunduğu görev alanındaki M.E. hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tesbit ederek yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları ilgili makam bildirmek,

3-Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülme ve geliştirilmesini sağlamak

4-Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırmak,

5-Müdürlüğün iç bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenle tutulmasını sağlamak,

6-Örgün ve yaygın öğretim kurumlarında ders kitapları ilearaç ve gereçlerin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek, gerekli tedbirleri almak,

7-Okul, kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların güven içinde geçmesini sağlamak.

 

B)Personel Hizmetleri:

1-Müdürlüğüne bağlı her tür derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formları tutmak, alt ve üst birimleri ile Bakanlık arasında koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayısını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makama bildirmek,

2-Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tesbit edilenlerin taltif edilmeleri için ilgili makamlara teklifte bulunmak,

3-Okul ve kurumlarda çalışan öğretmen ve diğer personele gerektiğinde gösterilen cezaları vermek,

4-Sicil amirleri yönetmeliği gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemini sonuçlandırmak,

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

 

1-Yaygın eğitim kurslarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerini tesbit etmek,

2-Memur, şef, teknisyen, hizmetli vb. personelin gerektiğinde görev yerlerini değiştirilmesini sağlamak,

3-İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini mülki idare amirine teklif etmek ve onay doğrultusunda işlem yapmak,

4-Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli tedbiri almak,

5-Tayin, nakil, terfi, yönetici ataması, stajyerlik, emeklilik gibi işlere ait bilgi ve belgeleri zamanında ilgili yerlere göndermek,

6-Öğretmen ve diğer personelin izin işlemlerini usulüne göre yürütmek,

 

C)Kültür Hizmetleri:

1-Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle tesbit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleşmesini sağlamak,

2-Görev alanındaki okul ve kurumlarda Atatürk ilke ve inkılaplarına ait esasların uygulanmasını takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korumak,

3-Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek çalışmaların uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak 4-Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi arttırmak için gerekli tedbirleri almak,

5-Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve zararlı yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak,

6-Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanındaki okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,

 

İlçe Milli Eğitim Müdürünün Görevleri:

1-Bakanlığa bağlı resmi, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek, onaylamak, bunlara ait evrakı saklamak,

2-Sınıf ve okul kitaplıkarının kurulmasını öğretmen ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamak ve buralara zararlı yayınların sokulmasını önlemek,

3-Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitim programlarının uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

4-Okul aile birliklerinin usulüne uygun çalışmasını sağlamak,

5-Mecburi öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma-yazma bilmeyenlerin yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamını sağlamak,

 

D)Eğitim Öğretim Hizmetleri:

1-İlk ve orta öğretim okullarındaki öğrencilerin problemlerini inceletmek,yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,

2-Okul ve kurumların eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tesbit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,

3-Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbir almak .

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Görevleri:

1-İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıfı ve dersi okutan öğretmenlerin toplanarak zaman zaman program değerlendirmesi ve verimliliği artırmak için zümre öğretmenler toplantısı yapılmasını sağlamak,

2-Her öğretim yılı başında okullardan her birinin hangi semtlerin çocuklarını veya hangi okulların mezunlarını alacağını belirlemek, öğrencilerin bazı okullarda yığılmamaları için gerekli tedbirleri almak,

3-Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek, örnek çalışmaları duyurmak, teşvik edici yarışmalar düzenlemek,

 

E)Teftiş, Rehberlik, Soruşturma Hizmetleri:

1-Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plan içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksik ve aksaklıkları gidermek için tedbir almak,

2-Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak,

3-Öğretmen ve diğer personelin hizmet içinde yetiştirilmesi için gerekli programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

F)Sağlık Hizmetleri:

1-Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak,

2-Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek ve çalışmaları halka açık tutmak,

3-Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda sağlıkla ilgili önleyici tedbirler almak,öğrencilerin periyodik tarama ve aşılarını zamanında yapılmasını sağlamak,

4-Öğretmen ve diğer personelin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yaralanmasını sağlamak,

5-Sağlık eğitim merkezi ve öğretmen hastanelerinde Bakanlık emirlerine uygun olarak her türlü fiş, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağlamak,

6-Beslenme eğitimi faaliyetlerini takip etmek,

 

Madde 7- Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının Görevleri:

a)Milli Eğitim Müdürünün yaptığı iş bölümü çizelgesindeki görevleri usulüne göre yürütmek,

b)Şube müdürleri ve müdürlükteki bölümler arasında ahenkli işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak,

c)M.E.Müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak,mesleki toplantılara başkanlık etmek,

d)M.E.Müdürünün verdiği yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak,

e)M.E.M.nün geçici olarak görevden ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek,

f)M.E.Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Madde 8- İl ve ilçe M.E.Şube Müdürlerinin Görevleri:

a)M.E.Müdürünün yapacağı iş bölümüne göre kendilerine verilen görevlerin müdür, müdür yardımcısına karşı sorumlu olarak yürütmek,

b)M.E.Müdürünün görevlendirmesi halinde daire adına toplantılara katılmak,mesleki toplantılara başkanlık etmek,

c)İlçe M.E.Müdürünün verdiği yetki içinde yazışmaları ve belgeleri müdür adına imzalamak,

d)Müdür yardımcısı bulunmayan ilçelerde İlçe M.E.Müdürünün herhangi bir sebeple geçici görevden ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek,

e)Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

                   

TUTULACAK KAYIT, DEFTER VE DOSYALAR

 

Madde 14- İl ve İlçe M.E.Müdürlükleri tutulacak defter ve dosyaların başlıcaları şunlardır:

1-İl ve ilçenin şehir, kasaba ve köylerinin kadın, erkek nüfuslarını ve mecburi öğrenim çağındaki çocukların kız ve erkek olarak sayılarını gösterir defter

2-Görev alanını eğitim ve okullaşma haritası ile her okulun bina ve tesislerini gösterir fotoğraf,

3-Sicilleri müdürlüğünce tutulan öğretmen ve memurlar için sicil dosyaları,

4-Sicilleri Bakanlıkça tutulan öğretmenlere ve memurlara ait görev dosyası,

5-Görev alanlarına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel için sicil ve sıra defteri,

6-Adli kadro defteri ve dosyalar,

7-Öğretmen ve diğer personel izin defteri,

8-Personel disiplin işlemleri ile ilgili defter ve dosyalar,

9-İlköğretim müfettişlerinin yıllık ve aylık çalışma cetvellerine ait dosyalar

10-İlköğretim müfettişlerinin öğretim yılı sonu rapor dosyası (İlde)

11-Okulların diploma defteri ve cetvellerine ait dosyalar,

12-Öğrenci üst disiplin kurulu karar defteri,

13-Dışarıda ilkokulu bitirme sınavına girenlerle ilgili kayıt ve dosyalar,

14-Özel okul, dershane ve kursların ruhsatname defteri,

15-Lig heyeti, okul spor yurtları çalışmalarına ait kayıt ve dosyalar,

16-Bayram ve törenlere ait dosyalar,

17-M.E.Müdürlüğüne ait A,B,C, demirbaş eşya defteri,

18-Okul ve kurumlardan gönderilen demirbaş eşya defteri ile değişiklik defterlerinin saklanmasına ait dosya,

19-Ödenek ve avans defteri, maaş bordroları,

20-Gelen ve giden evrakın kaydına ait defter, fiş ve dosyalar,(Desimal sist.g)

21-İstatistik dosyası,

22-Halk eğitimi ile ilgili kayıt ve dosyalar,

23-Tarım, gezici başöğretmenliği ile ilgili kayıt ve dosyalar,

24-Sivil ve savunma ile ilgili kayıt ve dosyalar,

25-Eğitim araçları ile ilgili kayıt ve dosyalar,

26-İlk ve orta dereceli okul müdürleri,ilköğretim müfettişleri ve köy ilkokulu öğretmenleri ile yapılan toplantılara ait dosyalar,

27-Milli eğitim danışma kurulları ile ilgili dosyalar,

28-Rehberlik merkezi ve özel eğitimle ilgili dosyalar,

29-M.E.Müdürlüğü bürosunun teftişine ait dosyalar,

30-Ziyaretçi kayıt defteri,

31-Personel kimliği ve dağıtım defteri,

32-Personel adres defteri.