14. ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

 

YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ-YEMİN METNİ

 

Madde 1- Bu yönetmelik 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi hem kamu kurum ve kuruluşların ile bunların personelinden, asil devlet memurluğuna atanan personelin 657 sayılı kanunun 2670 sayılı kanunla değişik 6.madde gereğince yemin etmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek yemin töreninin usul ve esaslara göre belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Madde 2- Devlet memurları, T.C. anayasasına ve kanunlara sadakatla bağlı kalmak ve bunları sadakatla uygulamak zorundadır. Devlet memurları bu hususu asli memurluğa atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarca düzenlenecek merasimde yapacakları yeminde belirlenir.

 

Madde 3- Kurum ve kuruluşlarda yemin töreninin yapılacağı gün atamaya yetkili amirler tarafından tayin ve tesbit edilir.

 

Madde 4- Asli memurluğa atanan personelin tesbit edilen günde yemin törenine iştirak etmesi şarttır. Ancak hastalık vs. gibi yetkili amirlerce kabul edilebilecek mecburi sebeple yemin törenine katılmayan memurlar tayin edilecek bir günde amirin huzurunda yemin ederler.

 

Madde 5- Yemin edecek memurlar atamaya amir veya görevlendirdiği bir yetkili tarafından tesbit edilen bir günde toplanarak, önce edecekleri yeminin önemi hatırlatılır, yurt sevgileri, milletin kendilerinden neler beklediği, çalışmada göstermeleri gereken fedakarlıklar tekrar edilir.

 

Madde 6- Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği yetkili Bakanlık ve kuruluş larda,müsteşar,müsteşar yard. ,ünite amirleri,daire amirleri merasimde bulunur.

 

Madde 7- Yemin edecek memurların mensubu olduğu kurum veya kuruluşun memurları da merasim yapılacak yerde hazır bulundurulur.

 

Madde 8- Yemin edecek memurların kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde belirtilen kılık-kıyafetle, temiz ve beyaz örtülü masaların üzerine ve masa üzerinde sarkmayacak şekilde konulan Türk Bayrağı etrafında sıralanır. Bayrak üzerine kesinlikle hiçbir şey konulmaz. İstiklal marşının söylenmesinden sonra günün anlam önemi açıklanır ve yemine başlanır. Memurlar masanın üzerinde bulunan bayrağın üzerine ellerini koymak suretiyle yemin ederler.

 

Madde 9- Yemin metnini ihtiva eden yemin belgesi yemini yapan memur tarafından merasimden sonra imzalanarak sicil dosyasına konulur.

 

Madde 10- Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu yönetmelik Bakanlar kurulunca yürütülür.

 

 

 

YEMİN METNİ

T.C. Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma, T.C. kurumlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ne görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.