15. DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

 

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE

GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Madde 1- 14.07.1965 tarihli 657 sayılı "Devlet Memurları Kanununun" 23.05.1972 tarihli 1589 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 30.05.1973 tarihli "Kanun hükmünde Kararname" ile değişik 209.maddesinde öngörülen tedavi yardımı ve yol giderleri ile 657 sayılı kanunun 1589 sayılı Yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 23.12.1972 tarihli 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 210 maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili hususlarda bu yönetmelik uygulanır.

 

Madde 2- Bu yönetmelik, tedavi yardım ve yol giderleri ile cenaze masraflarının kimlere, hangi hallerde ve şartlarda, kurumlarca nasıl ve ne şekilde sağlanacağı,hastalık halinde başvurma şekli ve bunun üzerine ne şekilde işlem yürütüleceği hususlarını ve bunlara ilişkin diğer konuları kapsar.

 

Madde 3- Tedavi ve yol giderlerinin kimler için, hangi hal ve şartlarda sağlanacağı,

Tedavi ve yol giderlerinden yaralanacak olanlar:

A)Yurt İçinde;

a)Devlet memuru, b)Devlet memurunun eşi, c)Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babası, d)Aile yardımı ödendiğine müstehak çocukları.

B)Yurt Dışında;

a)Yurt dışında sürekli görevde bulunan devlet memuru,

b)Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen devlet memuru,

c)Yurt dışında, sürekli görevde bulunan devlet memurunun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası, aile yardımına müstehak çocukları.

     Devlet memurunun eşinin, bu sıfatından dolayı tedavi veya giderlerinden yararlanabilmesi için, devlet memuru veya 657 sayılı kanuna 1327 sayılı kanunla eklenecek ek geçici 6,7,9,12,13,14 ve 16. maddelerinde söz konusu edilen personel veya bir zümreye sağlık yardımı sağlayan bir kanuna tabi olmaması gerekir.

     Bunlar aşağıdaki maddelerdeki esaslar çerçevesinde tedavi ettirilirler. Tedavi ve yol giderleri devlet memurunun bağlı olduğu kurumca karşılanır.

 

Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmaması Hali:

Madde 4- Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yaralanacak olanların hastalanmaları halinde tedavilerinin sağlanabilmesi için tedaviye mahalli usule göre lüzum gösterilmiş olması gerekmektedir.

 

Madde 5- Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması hali;

a)Milli Savunma Bakanlığında görevli devlet memurları için bu bakanlık,

b)Diğer kurumlardaki devlet memurları için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanan raporlardan anlaşılan devlet memurları tedavi için yurt dışına gönderilirler.

     Bunların tedavi ve yol giderleri kurumlarca ödenir.

 

Yurt İçinde Tedavinin Yapılacağı Resmi ve Özel Sağlık Kurumları ile Kuruluşlar Madde6- Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel idarelere ve belediyelere, tıp fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarına "Resmi Sağlık Kurumu", hükümet, sağlık ocağı, belediye ve kurum tabipliklerine de "Resmi Sağlık Kuruluşu" denir.

     Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyla hasta kabul eden ve sağlık ve sosyal yardım bakanlığınca işletme müsadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcalar "Özel Sağlık Kurumu", serbest tabiplikler "Özel Sağlık Kuruluşu" sayılır.

 

Madde 7- Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesine "Yataklı tedavi", tedbirlerin hastayı kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmelerine "Ayakta tedavi", hastayı bulunduğu yerde tedavi etmelerine "Evde tedavi" denilir.

 

Madde 8- Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı olduğu kurumun amirine duyurulur.

 

A)Kurumun tabibi bulunduğu takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dairesince bu tabibe gönderilir.

Hasta,tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse tabip hastayı bulunduğu yerde göre gerek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.

 

B)Kurumun tabibi olmadığı takdirde hasta yollama kağıdı düzenlenerek, hasta eliyle veya dairece hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönderili. Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta o yerdeki, genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslere, özel idare veya belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene ve tedavisi sağlanır. Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur tıp fakültelerinin hastanelerinden birine gönderilebilir.

 

Memurun yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında Hastalanması:

Madde 9- Memurun yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması halinde;

a)Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı var ve kurumca tabip çalıştırılıyorsa, durum kurumun o yerdeki teşkilatına duyurulur. Bunun üzerine 8. maddenin (b) bendine göre işlem yürütülür.

b)Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı olmakla beraber ayrıca tabip çalıştırılmıyorsa, durum kurumun o yerdeki amirine veya en büyük mülki amirine duyurulur. Bu duyurma üzerine 8. maddenin (b) bendine göre işlem yapılır.

c)Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı yoksa, durum o yerin en büyük mülki amirine duyurulur. Bunun üzerine 8. maddenin (b) bendine göre olur. Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavinin sağlanması:

 

Madde 10- Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda yer bulunmadığı veya teknik sebepler dolayısıyla burada tedavisinin imkan olmadığı kurumun baştabibi tarafından resmen bildirildiği takdirde hasta bağlı olduğu kurumun tabibi varsa buraca, yoksa Hükümet tabipliğine, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlayabilecek başka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa bunu sağlayabilecek en yakın diğer bir yerdeki resmi bir sağlık kurumuna veya özel bir sağlık kurumuna gönderilerek buraca tedavisi sağlanır.

Muayene ve Tedavi Sonucunun Bildirilmesi:

Madde 11- Hasta memurun muayene ve tedavisi resmi sağlık kuruluşunca sağlandığı takdirde, hasta yollama, kağıdı muayene ve tedavi yapan tabip tarafından 16. maddesinin (a) bendindeki esaslar dairesinde doldurularak bir nüshası derhal memurun dairesine gönderilir.

Hastanın Muayene ve Tedavisinin Serbest Tabip tarafından yapılması halinde de yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yürütülür. Ancak serbest tabipler tarafından doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber addedilebilmesi için tabibin bulunduğu yerin bağlı olduğu ocak veya hükümet tabipliği tarafından tabibin imzasının, sağlık memuru, hemşire ve ebe tarafından doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber addedilebilmesi için de bunların, o yerin bağlı olduğu sağlık ocağı veya hükümet tabipliğince onaylanması şarttır.

 

Yurt Dışında Bulunan Memurların Hastalanması Hali:

Madde 12- a)Memur, sürekli görevle yurt dışında bulunuyorsa durum görevi bakımından bağlı bulunduğu misyon şefliğine, bu misyon şefliğinin bulunduğu yerden başka bir yerde olduğu takdirde kendine en yakın olan büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk veya konsolosluğa.

b)Bu başvurma üzerine mahalli uygulamaya göre tesbit edilen usul ve esaslar dairesinde ve bu yönetmelikteki hükümler çerçevesinde hastanın tedavisi yaptırılır.

Yabancı memlekette bulunan memurların tedavi usul ve esasları o ülkedeki Büyükelçi veya tarafından tesbit edilir. Tesbit edilen usul ve esaslar ilgili Büyükelçilik veya elçilik tarafından Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

 

Memurun Eşi veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana, Baba ve Aile Yardımı Ödeneğine  Müstehak Çocuklarının Hastalanması Hali:

a)Memurun görevi, yurt içinde ve bu şahıslar memurun görevlinin bulunduğu yerde iseler haklarında bu yönetmeliğin 8,10,11. maddelerine,

b)Memurun görevi yurt dışında ve bu şahıslar yurt içinde iseler haklarında bu yönetmeliğin 9,10,11. maddelerine, göre işlem yapılır.

 

Hastalığın Devam Etmesi Hali:

Madde 14- Hastanın bulunduğu yerde sağlık kurumu yok ve hastalık devam ediyorsa hastanın sağlık durumu müsait ve ulaştırma mümkün olduğu takdirde, hasta ilk tedaviyi veya sağlık yardım tarafından en yakın  sağlık kurumuna gönderilir.

 

Acil Vakalar:

Madde 15- Acil vakalarda, yukarıdaki maddelere söz konusu edilen işlemlere başvurulmaksızın, hastanın gerekli tedavisi, hastanın bizzat kendisi veya hasta ile ilgili biri tarafından derhal yaptırılır. Bu muayene ve tedavi mümkün olduğu takdirde, memurun bağlı olduğu kurum tabibine, olmadığı takdirde hükümet tabibine veya belediye veya sağlık ocağına, bu da mümkün olmadığı takdirde serbest tabibe veya özel sağlık kuruluna, başvurulmak suretiyle yaptırılır. Gerekli işlemler sonradan tamamlanır.

 

Raporların Düzenlenmesi:

Madde 16- a)Tek tabip tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin her ihtisas alanına ait bulgularla gerekli laboratuar muayene sonuçlarının açık yazılması zorunludur.

 

Madde 17- Memurun bir yerden başka bir yere naklen tayini gerektirecek sağlık kurulu raporlarında 16. maddenin (b) bendinde belirtilen hususlarla birlikte, nakli gerektiren hastalık bulguları ve laboratuar muayene sonuçlarının açıkça yazılması ve bulgulara göre hastanın hangi özelliklere sahip sağlık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi şartların hakim olduğu bir yere saklı hususundaki kararın mucip sebeplerin belirtilmesi zorunludur.

 

Tedavi Giderleri:

Madde 19- Tedavi resmi sağlık kuruluşlarınca sağlandığı takdirde tabibin hastanın almasını gerekli gördüğü ilaçlar kurumca sağlanıyorsa, hastaya imza karşılığında kurumca verilir. Bu mümkün değilse ve kurumca bir veya birkaç eczane veya ecza dolabı ile anlaşma yapılmışsa, ilaçlar doktorun verdiği reçete ile ve imza karşılında bu ecza ve ecza dolaplarından alınır. Bu da mümkün olmadığı takdirde herhangi bir eczane veya ecza dolabından reçetede yazılı ilaçlar alınır, ilaç alınan yerin yetkilisi tarafından reçetedeki ilaçların verildiği ve tutarının ne olduğu gösterilir. Bir fatura verilir. Bu fatura ilgili kuruma verilmek suretiyle bedeli kurumdan tahsil edilir.

     Yurt içinde sağlanması mümkün olmayan ilaçlar (bunların yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunlu olduğu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onandığı takdirde) yurt dışından getirilebilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın alındığı, bunun için ödenen bedeli gösterir ve memurun bulunduğu yerdeki sağlık müdürü veya hükümet tabibince, memur Ankara'da ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş fatura kuruma verilmek suretiyle bedeli tahsil edilir.

 

Rasmi sağlık Kurumlarında Tedavi:

Madde 20- Tedavi resmi sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde bu kurumlarca hastadan hiçbir suretle para alınmaz.

Sağlık kurumunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu istenilmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenleyerek ilgili kuruma gönderilir. Bedeli en geç aynı mali yıl sonuna kadar bu kurumca sağlık kurumuna ödenir.

 

Tedavide Yatak Ayrılması:

Madde 21- Resmi sağlık kurumlarından yatakları 3 sınıfa ayrılmış alanlarda tedavi edilen devlet memurlarından;

a)1-4. kadro derecesindekiler bu yatak sınıflarının üst derecesinde,

b)5-10. kadro derecesindekiler 2. sınıf,

c)11-15. kadro derecesindekiler 3. sınıf.

Yataklar 2 sınıfa ayrılmış alanlarda tedavi edilen devlet memurlarından;

a)1-4. kadro derecesindekiler bu yatak sınıflarının üst derecesinde,

b)5-15. kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının alt derecesindeki yataklarda yatırılırlar.

 

Madde 38- Bütün memurlara, eşlerine bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarına birer sağlık karnesi verilir.