17. DEVLET MEMURLARI MÜRACAAT VE ŞİKAYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

DEVLET MEMURLARI MÜRACAAT VE ŞİKAYETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Madde 1- Bu kanunun amacı Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında T.B.M.M.'ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektedir.

 

Madde 2- Bu kanun, Türk vatandaşlarınca T.B.M.M. ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

 

Dilekçe Hakkı:

Madde 3- Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında T.B.M.M.'ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkı vardır.

 

Dilekçede Bulunması Gereken Şartlar:

Madde 4- Türk vatandaşının T.B.M.M.'ne veya yetkili makamlara verecekleri veya gönderdikleri dilekçede, dilekçe sahibinin adı, soyadı, imza ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekmektedir.

 

Madde 5- Dilekçenin konuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda

bu makam tarafından, yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibi-

ne de bilgi verilir.

 

İncelenemeyecek Dilekçeler:

Madde 6- T.B.M.M.'ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçeden:

a)Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b)Yargı mercilerinin görevlerine giren konularla ilgili olanlar,

c)4. maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar incelenemezler

 

Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucunun Bildirilmesi:

Madde 7- Türk vatandaşlarının kendileri veya konu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmak-

ta olan işlemin sefahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 2 ay içinde cevap

verilir. İşlem sefahatının bildirilmesinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

 

T.B.M.M.'ne Yapılan Başvuruların İncelenmesi:

Madde 8- T.B.M.M.'ne gönderilen dilekçelerin, dilekçe komisyonunda incelenmesi

ve karara bağlanması esas ve usulleri T.B.M.M. iç tüzüğünde gösterilir.

 

Kaldırılan Hükümler:

Madde 9- 26.12.1992 tarih ve 140 sayılı Türk vatandaşlarının T.B.M.M.'ne dilekçe ve başvuruları ve dilekçelerinin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde- T.B.M.M. iç tüzüğünde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 140 sayılı Türk vatandaşlarının T.B.M.M.'ne dilekçe ile başvuruları ve dilekçenin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair kanunun dilekçe komisyonunun çalışma ve usullerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilir.