20. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, M.E.B. ve merkez taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin sicil amirlerini tesbit etmektir.

 

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmeliği M.E.B. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personeli kapsar.

 

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik 27.01.1951 tarih ve 3/13417 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Emekli sandığı ile ilgili memur ve hizmetlilerin sicilleri üzerine emekliye ve sevkleri hakkında tüzüğün 5. maddesi ile disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmeliğin geçici 1. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Sicil Amirleri:

Madde 4- M.E.B. Merkez ve taşra yurt dışı teşkilatındaki görevli personelin 1. ve 2., gerektiğinde görüşüne başvurularak 3. sicil amirlerinin kimler olacağı Ek-1 ve Ek-2 çizelgede gösterilmiştir.

 

Sicil Raporlarının Doldurulması:

Madde 5- Bakanlık merkez ve taşra yurt dışı teşkilatı, kadrolarında genel idare teknik sağlık ve yardımcı sağlık ve yrd. hizmetliler sınıfında personeli için Ocak ayında Ek 3 sicil raporu eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul öğretmenleri için EK-4, Orta dereceli okullar için Ek-5 sicil raporu öğretim yılı için doldurulur.

 

Sicil Raporlarının Saklanması:

Madde 6- Sicil dosyaları merkezde tutulan personelin sicil ve teftiş raporları personel genel müdürlüğünde sicil dosyaları valilikte tutulan personelin sicil ve teftiş raporları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sicil dosyaları kurumlarında tutulan personelin sicil ve teftiş raporları kurum amirlerince sicil dosyalarına konularak korunur.

 

Yeni Kurulacak Birimlerde Görevlendirilenlerin Sicil Amirleri:

Madde 7- Merkez ve taşra teşkilatında yeni birimler oluşturulduğunda veya Ek-1 ve Ek-2 çizelgelerde sayılan birimlere değişik ünvanda atamalar yapıldığında sicil amirlerinin kimler olacağı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve makamının onayı ile tesbit edilir.

 

Başka Yerlerde Görevlendirilenlerin Sicil Amirleri:

Madde 8- Kadrosunun bulunduğu birimde onayla başka birimde görevlendirilenlerin sicil amiri en az 6 ay süreyle görev yapmak şartıyla fiilen görev yaptığı yerdeki amirdir.

 

Sicil Raporu Doldurmada Süre:

Madde 9- Hakkında sicil raporu doldurulacak personelin sicil raporlarını dolduracak amirlerin maiyetlerinde en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.

 

 

Başka Göreve Atananların Sicil Raporu:

Madde 10- Görevlerinde 6 aydan fazla süre bulunup ta başka bir sicil amiri maiyetindeki göreve naklen atananlara ait sicil raporları bunların nakillerini müteakip Ocak ayı ve öğretim yılı sonu beklenmeden derhal düzenlenerek yeni görev yerlerine gönderilir.

 

Görevlerinden Ayrılan Sicil Amirleri:

Madde 11- İstifa, emekliye ayrılma ve ölüm gibi sebeplerle görevinden ayrılan 1.  sicil amirlerinin yerine sicil raporları varsa o yerdeki 2. sicil amiri ta-rafından doldurulur. 2.sicil amiri de yoksa veya orada değilse sicil raporları 1. ve 2. sicil amirlerinin halef veya vekilleri tarafından 2 aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. 1.fıkrada belirtilen sebeplerden başka, ocak ayı veya öğretim yılı sonu gelmeden görevden uzaklaştırma, görevine son verme, bir başka göreve atama vb. sebeplerden dolayı 1. ve 2. sicil amirlerinden hiçbiri ile 6 ay görev yapmamış memurların sicil raporları 1. veya 2. sicil amirlerinin halef veya vekilleri tarafından 2 aylık sürenin sonunda doldurulur.

 

Görev Yeri Değişen Sicil Amirleri:

Madde 12- Öğretim yılı sonu veya Ocak ayı gelmeden görevi değişmek suretiyle görevinden ayrılan sicil amirleri maiyetindeki personelden 6 aylık süreyi tamamlamış olanların sicil raporları derhal düzenlenerek ilgili makamlara gönderilir.

 

1.ve 2. Sicil Amirlerinin Kanaatleri Çeşitli Olması Halinde Yapılacak İşlem:

Madde 13- 1.sicil amiri tarafından memur hakkında doldurulacak sicil raporunda bu amirin kanaati ile 2. sicil amirinin kanaati birbirine aykırı ise sicil raporu 3.sicil amirine gönderilerek, o memur hakkındaki kanaatini yazması istenir ve 3.sicil amirinin kanaatine göre işlem yapılır. 2.ve 3.sicil amiri bulunmayan memur hakkında 1.sicil amirinin kanaatine göre işlem yapılır.

 

Saklı Tutulan Hükümler:

Madde 14- Özel kanunların sicil ile ilgili hükümleri saklıdır.

 

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar:

Madde 15- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 21.07.1951 tarih ve 3/13417 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki tüzük hükümleri uygulanır.