21. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Madde 1- Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, görev süresi,görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tesbitine uyularak esasları bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 657 Devlet Memurları Kanununun değişik 130.maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 3- Disiplin soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde bölge esaslarına yetkililer tarafından görevlendirmek suretiyle birer disiplin kurulu kurulur. Milli Eğt. Müdürlüklerindeki disiplin kurulu,İl Milli Eğitim disiplin kuruludur. Bu yönetmelikte geçen kurul deyiminden disiplin ve yüksek disiplin kurulları anlaşılır.

 

Madde 4- İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu;

a)İl Milli Eğitim Müdürü,               

b)İl Hukuk İşleri Müdürü,

c)İlköğretim Müfettişleri Kurul Başkanı,

d)İl Merkez İlköğretim Müdürü,

e)Valinin görevlendireceği,

1-Temel eğitim 1. kademe okul müdürlerinden 1 üye,

2-Temel eğitim 2. kademe okul müdürlerinden 1 üye,

3-Ortaöğretim kurumları müdürlüğünden 1 üye.

 

Üyelerin Görev Süresi:

Madde 7- Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirme süresi 2 yıldır. Süresi

dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmesi mümkündür.

 

Kurulların Görev Alanları:

Madde 8- İlçe ve illerde M.E.B.'na bağlı teşkilatta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin Kaymakam ve Valiliklerce doğrudan verilen cezalara karşı itirazları İl Milli Eğitim disiplin kurullarınca karara bağlanır.

 

Disiplin Kurullarının Karar Süresi ve Usulü:

Madde 11- Disiplin kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten uyarma kararına cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve etkilerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde karalarını verirler.

 

Kararın Tebliği:

Madde 15- Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, kademe ilerlemesinin durdurulması atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezalarına ilişkin yüksek disiplin kurulu kararı kurul başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.