22. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

 

 EK: İzin Yönergesi

 

O L U R

21/4/1993

Hikmet Uluğbay

Milli Eğitim Bakanı

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

              İZİN YONERGESİ

 

GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

 

            Amaç:

            Madde 1 - Bu Yönergenin amacı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilmiş olan izinler konusunu Milli Eğitim Bakanlığı personeli yönünden açıklamaktır.

 

            Kapsam:

            Madde 2 - Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin izin işlemlerinin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

            İzin Süresini Kısaltma ve Kaldırma Yetkisi:

            Madde 3 - Savaş ve olağanüstü hallerde Bakanlığın göstereceği lüzum üzerine Milli Eğitim Bakanı ile Başbakanın imzalayacakları ortak kararname ile izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir.

 

            Görev Yeri Değiştirilenlerin İzin Bilgileri:

            Madde 4 - Görev yeri değiştirilen personelin şahsi dosyası gönderilirken yıl içinde izin kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise türü, süresi, hangi yıla ait olduğu ve hangi tarihler arasında kullandığı bir yazı ile yeni görev yerine bildirilir.

 

            Belge Kullanımı:

            Madde 5 - Her türlü izinlerde izne ayrılan personel için görevli bulunduğu birimlerce izin belgesi (EK-1) düzenlenir.

İzin belgesinin bir bölümü izne konu belgelerle birlikte personelin Şahsi dosyasında muhafaza edilir. Diğer bölümü ise izne ayrılan personele verilir.

 

            İzne Ayrılan Personele Vekalet:

            Madde 6 - İzne ayrılacak personelin yürüttüğü görevin aksamaması için izin veremeye yetkili amirler göreve kimin vekalet edeceğini, personelin izne ayrılmadan önce tespit eder. Bu görev, özel bir hüküm yoksa, hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izine ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilir.

 

            Sorumluluk:

            Madde 7 - İzin bitiminde görevine başlamayan, izin konusunda yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı tasarrufta bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

 

            İşçi Statüsündeki Personelin İzinleri:

            Madde 8 - 1475 sayılı İŞ Kanununa göre Bakanlığımız teşkilatında görev yapanların yıllık izinleri9.6.1972 gün ve 14220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" nde tespit edilen usulle verilir.

 

            Sözleşmeli Personelin İzinleri:

            Madde 9 - Sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllık izin süreleri 28.6.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre belirlenerek sözleşme metninde gösterilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yıllık İzinler

 

            Yıllık İzin Süresi:

            Madde 10 - Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri 20 gün, 10 yıldan fazla olanların ise 30 gündür.

 

            Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara hastalık, mazeret ve aylıksız izin halleri hariç ayrıca yıllık izin verilmez. Ancak, kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler, öğrencisi olmayan akşam sanat okullarında görevli olanlar ile ilköğretim müfettişlerinin izin süreleri, hizmet sürelerine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir.

 

            Yol Süresi:

            Madde 11 - Yıllık izinlerini memuriyet mahallerinin dışında geçirecek olanların izin sürelerine, zorunlu hallerde memuriyet mahalli ile iznin geçirileceği mahallin uzaklığı dikkate alınarak, gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere toplam dört gün yol süresi eklenebilir.

 

            Radyoaktif Ortamda Çalışanlar:

            Madde 12 - 657 Sayılı Kanunun 103.ncü maddesi gereğince hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir sağlık izni verilir.

 

            Yıllık İzinlerin Kullanılışı:

            Madde 13 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

 

            Birbirini izleyen iki yılın izni birleştirilerek o yıl içinde aynı usulle kullanılabilir. Bu Şekilde, birbirini izleyen iki yıla ait birleştirilen izin süresinden artan kısmın bir önceki yıla tekabül eden süre kadarı bir daha birleştirilerek kullanılamaz.

 

            Devlet memurlarına gelecek yılın izninden mahsup edilmek üzere yıllık izin verilmez.

 

            Amirin Takdir Hakkı:

            Madde 14 - Amir, yıllık izinlerin yılın belirli zamanlarında kullanılmasında takdir hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanırken hizmetin aksamasını göz önünde bulundurarak hakkaniyet kuralları içinde personelin yıl içinde izin kullanma zamanlarını planlar.

            Yıllık İzin Vermekle Yetkili Amirler:

            Madde 15 - Yıllık izinler, memurun isteği üzerine,

            a) Merkez teşkilatında görevli Müsteşar, Müsteşar yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, teftiş Kurulu Başkanı ve     Özel Kalem Müdürüne Bakan tarafından, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Birinci hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanı ve Savunma Sekreterinin izinleri makamın bilgisi dahilinde Müsteşar tarafından, diğer personele izinleri ise birinci sicil amirleri tarafından.

            b) taşra teşkilatında görevli personele birinci sicil amiri, birinci sicil amiri ilköğretim müfettiş olanlara ise ikinci sicil amiri tarafından.

            c) Yurtdışı teşkilatında görevli personelin yıllık izinlerin görevli bulundukları memlekette geçirmek isteyenlere bağlı oldukları misyon şefleri tarafından, görevli oldukları memleket dışında veya Türkiye’de geçirmek isteyenlere ise bağlı oldukları misyon Şefinin muvafakate ile Bakan tarafından verilir.

 

            İzinli Personelin Göreve Çağrılması:

            Madde 16 - Yıllık iznini kullanmakta olan memurlardan, izin vermeye yetkili amirin göstereceği lüzum üzerine memuriyet mahalline çağrılanlar, görevlerine dönmek zorundadırlar. Bu gibilere izin mahallinde görev mahalline geliş ve dönüşleri için yasal yollukları ödenir.

 

            Yıllık İzin Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınacak Hizmet Süreleri:

            Madde 17 - 657 Sayılı Kanunun 102.maddesine göre verilecek izin sürelerine esas olacak hizmetin hesaplanmasında, Sayıştay Genel Kurulunun 24.3.1971 gün ve 3503/1 sayılı kararına göre hangi statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçmiş hizmetler ile TC. Emekli Sandığına borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın muvazzaf askerlikte geçen süreleri dikkate alınır.

 

            657 sayılı Kanunun 87. maddesi maddesi kapsamı dışındaki kurumlarda geçen sigortalı hizmetler, T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmetlerle birleştirilmiş olsa dahi, yıllık izin süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

 

                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                        Mazeret İzinleri

 

            Türlerine Göre Mazeret İzinleri:

            Madde 18 - Yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın personele 657 sayılı Kanunun 104.ncü maddesine göre aşağıda açıklanan hususlar dahilinde mazeret izni verilir.

 

            a. Verilmesi Kanunen Zorunlu Olan Mazeret İzinleri:

 

            1) Kadın memura, doğum yapmasında önce doktor raporu üzerine üç hafta, doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta,

            2) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması sebebiyle üç gün,

            3) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün,     İzin verilir.

            Ayrıca doğum yapan kadın memurlara, doğum yaptığı tarihten altı hafta sonra, doğumun sezaryenle olmasına bağlı olarak düzenlenen sağlık raporunda gösterilen istirahat süresinden altı haftayı aşan sürenin bitiminden başlamak ve günde bir buçuk saat olmak üzere altı ay süre ile süt izni verilir. Bunlardan süt izni kullanacak öğretmenlerin süt izinlerinin kullandırılmasında eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır. Bu bakımdan okul öncesi, ilkokul ve ilköğretim okulu birinci kademede görevli öğretmenlerin eğitim ve öğretim saatleri dışında,ilköğretim okulu ikinci kademe, ortaokul, lise ve dengi okullarla yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerin günün belli saatlerine konulmak suretiyle, süt izni kullanmaları sağlanır.

 

            b. Amirin Takdirine Bağlı Olan Mazeret İzinleri:

 

            1) Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde (takvim yılı) toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir.

            2) Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşürülür. Bu izin; yıllık iznini kullanmış olanlara, aday memurlara ve öğretmenlere verilmez.

 

            Mazeret İzni Vermeye Yetkili Amirler:

            Madde 19 - Zamanlama bakımından mazeretin gerektirdiği süre içinde olmak kaydıyla;

 

            a) l8.nci maddenin (a) fıkrasında belirtilen "Verilmesi Kanunen Zorunlu Olan Mazeret İzinleri", l5.nci maddede belirtilen amirler tarafından,

            b) l8.nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen "Amirin Takdirine Bağlı Olan Mazeret İzinler", dairesi amirinin muvafakate ile merkezde atamaya yetkili amirler, illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından,    Verilir.

 

            İzin verme yetkisi, alt kademelere devredilebilir.

 

                        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                       Hastalık İzinleri

 

            Hastalık İzinleri:

            Madde 20 - Memurlara, l5.nci maddede belirtilen amirlerce hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar izin belgesi (EK-1) tanzim edilerek hastalık izni verilir.

 

            Hastalık günlerinin, raporda veya izin belgesinde aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde görev mahallinde geçirilmesi zorunludur.

 

            a. Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri:

            Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen raporlarda gösterilen lüzum üzerine, memurlara verilecek hastalık izin süresi 657 sayılı Kanunun 105.nci maddesinde öngörülen süreleri geçemez.

 

            b. Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri:

 

            1)Memurlara Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" uyarınca tek hekimlere memur göreve başlamadan kısım kısım veya bütün olarak 20 güne kadar rapor verilebilir.

 

            Hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ver bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

 

            Ancak, o yerde resmi tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, tıbbi veya ulaşım imkansızlığı sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderilememesi halinde tek hekimler en çok en çok 20 gün daha ikinci bir rapor verebilirler. Bu raporun geçerli sayılabilmesi için tıbbi sebeplerin hekimce, ulaşım imkansızlığının da mahalli mülki amirlikten bir yazı ile belgelendirilmesi ve kurumun veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca da onaylanması gerekir.

 

            2) Sağlık izinleri kullanmakta iken hastalanan ve hastalık raporu verilen memurların kullanamadıkları yıllık izin süreleri, 657 sayılı Kanunun 102.nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve aynı Kanunun 103.ncü maddesine göre kullandırılır.

 

            3) Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları dolayısıyla istirahat ine lüzum görülen memurlardan görev mahallinde bulunanlar bir üst amirine, görev mahalli dışında bulunanlar ise o yerin milli eğitim müdürlüğüne en geç 2 gün içinde, sağlık raporlarını vermek zorundadırlar.

 

            Raporu alan amir veya milli eğitim müdürlüğü yetkilisi, raporların usulüne uygun olup olmadığını tetkik ederek, usulüne uygun olmadığı anlaşılan raporları ibraz edenlerin en kısa zamanda görevlerine başlamalarını bir yazı ile bildirir.

 

            Görev mahalli dışında alınmış usulüne uygun raporlar milli eğitim müdürlüğü tarafından raporun tanzim edildiği gün içinde gerekli işlem yapılmak üzere personelin görevli olduğu kuruma en seri biçimde gönderilir.

 

            4) Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda, vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması Şarttır.

 

            Hastalık izni vermeye yetkili amirler, lüzum gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin doğrulanmasını en yakın resmi sağlık kurulundan isteyebilirler.

 

            Acil vaka olduğu belirtilmeyen raporlarda, resmi sağlık kurullarınca acil vaka üzerine düzenlenmediği belirtilen raporları alan memurlar, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre muayeneye sevk edilir ve haklarında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.

 

            5) Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumunun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekir.

            6) Resmi Sağlık kurullarında fenne veya usule aykırı olarak onaylanan raporlarla, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hakim ve Resmi Sağlık kurulları Hakkında Yönetmelik ve Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

 

            c. Yurt Dışında Alınan Raporlara Göre Verilecek Hastalık İzinleri:

 

            Yurt dışında görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgülerini arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da kanunî izinlerini yurt dışında kullanan memurlardan hastalananların tedavileri, "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hakim ve Resmi Kurulları Hakkında Yönetmeli"in 2.nci maddesi uyarınca büyükelçiler tarafından o ülkenin mahalli mevzuatına göre tespit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilen hekim veya sağlık kuruluşlarınca yapılması ve hastalık raporlarının da aynı hekim veya sağlık kuruluşlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Bu bakımdan yabancı ülkelerden alınacak hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için;

 

            a) Tedavi talebiyle ilk olarak ilgili misyon Şefine başvurulması,

            b) Muayene ve tedavinin misyon şefinin sevk edeceği hekim veya sağlık kuruluşunda yaptırılması,

            c) Tedavi sonucu alınan rapor veya belgelerin Türkçe veya yabancı dildeki nüshalarının o ülke mevzuatına uygun olduğunu belirten Şerhlerin konularak ilgili misyon Şefi tarafından onaylanması Şarttır.

 

            Raporların yalnızca Türkçe tercümelerinin yabancı dildeki asıllarına uygun olduğunun misyon Şefine onaylattırılması, raporun o ülke mevzuatına uygun olduğu anlamına gelmeyeceğinden bu usule uyulmadan alınan yurtdışı raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

 

            Hastalık Raporları İzne Çevrilmeyenler:

            Madde 21 - Usule veya fenne aykırı olması sebebiyle hastalık raporları izne çevrilmeyerek görevlerine başlamaları tebliğ edilen memurlardan görevlerine başlamayanlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

 

 

                         BEŞİNCİ BÖLÜM

                        Aylıksız İzinler

 

            Aylıksız İzin Türleri:

            Madde 22 - Görülecek lüzum üzerine personele verilebilecek başlıca aylıksız izin türleri şunlardır.

            a. Yakınlarının Hastalığı Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin    

            657 sayılı Kanunun 108 nci maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,  eŞ ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

 

            b. Doğum Sonrası Aylıksız İzin:

 

            Doğum sonrası 6 haftalık iznin, sezaryenle olması halinde düzenlenen sağlık raporunda gösterilen istirahata süresinin bitiminden itibaren, memurun isteği üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir.  Aylık aylıksız iznin başlangıç tarihi doğum sonrası iznin bitim tarihidir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere, 6 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. 6 aylık sürenin bitimine 1 aydan daha az bir süre kalmışsa aylıksız izin verilmez.

 

            c. Askerlik İçin Aylıksız İzin:

 

            Muvazzaf askerliğe ayrılacak memurlara, görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince aylıksız izin verilir.

 

            d. Yurt İçine Yurt Dışına Sürekli Görevle Atanan Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin:

 

            Yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak bu süre bir defada kullanılabileceği gibi bölümler halinde  kullanılabilir.

 

            İşçi veya Sözleşmeli statüde görevli olanların eşlerine bu fıkra hükmü uygulanmaz.

 

            e. Dış Memleketlerde Görev Alacak Memurlara Verilecek Aylıksız İzin:

 

            657 sayılı Kanunun değişik 27 nci maddesine göre kurumunun muvafakate ile yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluŞta görev alacak memurlara Bakanlık teklifi (memurun görev yaptığı daire hazırlar) Başbakanın izni ile 3'er yıllık sürelerde memuriyet süresince toplam

           

            1) Yabancı memleketlerde 10,

            2) Uluslararası kuruluşlarda 21,     yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

 

            f. Bilgilerini Arttırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız İzin:

 

            Asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 ncu maddeleri uyarınca, dış burslara dayanılarak gönderilenlerin bir yılı aşan müddetleri ile Şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilir.

 

            Bunlardan, uzatma süresi dahil dış burslara dayanılarak gönderilenlere verilecek aylıksız izin süresi ise 4 yılı hiçbir zaman geçemez.

 

            Ancak, şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilmesi için bursun miktarı, şekli, süresi ve kaynağı bakımından izin vermekle yetkili makamca uygun bulunması Şarttır.

 

            g. Bilgilerini Arttırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilen Memurların Eşlerine verilecek Aylıksız İzin:

 

            657 sayılı Kanunun 78 ve 79 ncu maddeleri uyarınca, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen memurların eşlerine, en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak bu süre bir kerede kullanılabileceği gibi bölümler halinde de kullanılabilir.

 

            İşçi veya Sözleşmeli statüde görevli olanların eşlerine bu fıkra hükmü uygulanmaz.

 

            Aylıksız İzin İsteğinde Uyulacak Esaslar:

            Madde 23 - Aylıksız izin işlemlerinin yürütülmesinde aylıksız izin isteğinde bulunan personelin; Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları hakkında Yönetmelik de belirlenen usul ve esaslara uygun bir dilekçe ile en az on beş gün (acil vakalar hariç) önceden müracaat etmesi, dilekçede aylıksız izne ayrılmak istediği tarihin belirtilmesi ve aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.

 

            1) Yakınlarının hastalığı sebebiyle aylıksız izin için; memurun ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da önemli bir hastalığa tutulduğunu ve memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceğini belirten en az hükümet tabibinden alınacak sağlık raporu, (Raporda, yalnız hastalık veya hastalıkla birlikte "refakat edilmesi gerekir" şeklinde belirtilen ifadeler aylıksız izin verilmesine yeterli değildir.)

            2) Doğum sonrası alınacak aylıksız izin için; doğum raporu veya doğum olayını belgeleyen resmi belge,

            3) Askerlik dolayısıyla alınacak aylıksız izin için; sevk pusulası,

            4) yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gidecekler için; eğitim veya öğretim yapacağı kurumundan alınacak belge, dış burs veya özel burs sağladığına dair belge,

 

            Bunların eşleri için verilecek aylıksız izinlerde, eşlerinin yurt dışında yukarıda belirtilen sebeplerle bulunduğunu gösterir belge,

 

            5) Yurt dışında veya uluslararası bir kuruluşta görev alanlar ile bunların eşlerine verilecek aylıksız izin için; görevlendirme belgesi.

 

            Aylıksız İzin Verme Yetkisi:

            Madde 24 - Bu Yönerge kapsamına giren personelin aylıksız izinleri;

 

            a) 22 nci maddenin (e) ve (f) fıkrası kapsamına girenlere Bakan tarafından,

            b) 22 nci maddenin diğer fıkraları kapsamına girenlerden, merkez teşkilatında görevli olanlara ilgili birim amirinin muvafakate ile Personel Genel Müdürü tarafından, taşra teşkilatında görevli olanlara ise il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından. Verilir.

 

            Gerektiğinde izin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir.

 

            Sicil dosyası Bakanlıkta tutulup, aylıksız izinleri Valilikçe verilen personelin izin onaylarının bir sureti sicil dosyalarına konulmak üzere 15 gün içinde Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) gönderilir.

 

            Aylıksız izinleri Bakanlıkça yürütülen personel için Personel Genel Müdürlüğünce, Valilikçe yürütülen personel için ise il milli eğitim müdürlüklerince düzenli kayıt tutulur.

 

            Göreve Başlama Mecburiyeti:

            Madde 25 - Aylıksız izin alan personel, izin süresinin bitiminden önce mazeret sebebinin ortadan kaldırılması halinde derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebi ortadan kalktığı veya aylıksız izin süresi bittiği halde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

 

                        ALTINCI BÖLÜM

                        Diğer İzinler

 

            Öğrenim İzni:

            Madde 26 - Bakanlık personelinden;

 

            a) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezine devam edenlere, 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci maddesi, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesi ve Eğitim İç Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi gereğince eğitim süresince özlük haklarına dokunulmaksızın,

            b} Öğretmenlerin Yurt İçinde Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe göre Bakanlık Müdürler Kurulu'nca hazırlanan öğrenim, ihtisas, bilgi ve görgü artırma planlarında belirtilen alanlarda öğrenim veya ihtisas yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak isteyen öğretmenlere aylıklı veya aylıksız olarak;

 

            Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel için Personel Genel Müdürü, taşra teşkilatında görevli personel için il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından izin verilir.

 

            Ancak, (b) fıkrası çerçevesinde izin verilebilmesi için Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde gerekli işlemin tamamlanmış olması Şarttır.

 

            Yurt Dışına Çıkış İzni:

            Madde 27 - Kanuni izin sürelerini yurt dışında geçirmek istediğini EK-2 ile bildiren personelden durumları uygun görülenlerin yurt dışına çıkış izinleri, merkez teşkilatında görevli olanlardan 15 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilenler için Bakan, diğerleri için Personel Genel Müdürü, taşra teşkilatında görevli olanlar için ise il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından verilir.

 

            Bakan ve vali izin vermeye yetkilerini gerektiğinde alt kademelere devredebilir.

 

            İkamet İzni:

            Madde 28 - 657 sayılı kanuna 2670 sayılı kanunla ek 2 nci madde uyarınca, görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla personelin görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşin merkezinin (mücavir alanlar dahil) dışında ikamet etmelerine,

            a) Merkez teşkilatında, mensup oldukları birimlerin en üst amirlerince,

            b) taşra teşkilatında milli eğitim müdürlerince,    izin verilebilir.

 

            Öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerindeki ikametleri için ayrıca izin şartı aranmaz. Ancak izinlerini geçirecekleri yerlerin adresini görevli oldukları kurum müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.

 

            Muvazzaflık Dışında Silah Altına Alınma:

            Madde 29 - Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarına, silah altında bulundukları sürece;

            a) Merkez teşkilatında görevli bulunan personele Personel Genel Müdürlüğünce,

            b) Taşra teşkilatında görevli bulunan personele milli eğitim müdürlüğünce,    izin verilebilir.

 

            Yürürlükten Kaldırma:

            Madde 30 - 14.6.1983 tarih ve Personel Genel Müdürlüğü 460.23.PLN.YNT.Ynt.Şb. 83/1166/1228 sayılı BAŞEMİR ekinde yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi" 2.4.1991 tarih ve 209. Müsteşarlık/435 sayılı Onay ekinde yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi"nin bu Yönergeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük:

            Madde 31 - Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme:

            Madde 32 - Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.