25. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI

 

Sayı:Sav.Sek. 490-2394-82

Konu:Başbakanlık Koruyucu Özel Talimatı

 

BAŞEMİR:

Başbakanlık koruyucu güvenlik esasları doğrultusunda M.E.B.nın koruyucu güvenlik özel talimatı Merkez ve taşra teşkilatında uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Koruyucu güvenlik özel talimatının sabotajlara, personel güvenliğine ve yıkıcı bölücü faaliyetlere dair hükümleri ve planları gizli, gizlilik derecesinin gerektirdiği şekilde teslim ve muhafaza edilecektir.

1-Amaç: M.E.B. merkez ve taşra teşkilatında meydana gelebilecek her türlü espiyonaj; sabotaj vs. yıkıcı faaliyetlere, yangınlara karşı personel evrak, bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğinin sağlanması ve gereken önlemlerin alınması için genel esasları ve prensipleri belirlemektir.

 

2-Kapsam: M.E.B. merkez ve taşra teşkilatının koruyucu güvenlik hizmetlerine ait planlama ve uygulamaları kapsar.

 

3-Koruyucu Güvenlik Genel Esasları:

a)Personel Güvenliği,

b)Bakanlık ve kuruluşlardaki güvenlik,

c)Sabotajlara karşı korunma ve sabotajları önleme,

d)Bilgi, döküman ve malzeme güvenliği,

e)Bakanlık ve kuruluşlarında güvenlik personelin yabancılarla temaslarda uyacakları güvenlik esasları,

f)Zararlı faaliyetlere karşı korunma,

g)Yangınlara karşı korunma,

h)Eğitim, denetim ve raporları,

 

4-SORUMLULUK:

a)Koruyucu güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında sağlanmasından Bakanlık ve Bakanlığa bağlı üst düzey yöneticileri sorumludur.

b)Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görevli her personel hizmetlerin yürütülmesinde koruyucu güvenlik ile ilgili tedbirleri almak ve alınmış olan tedbirlere uymaktan sorumludur.

 

ARŞİV:

a)Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatının faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bir arada saklanan dökümantasyon,

b)Sözkonusu dökümantosyana bakan  kurum,

c)Bunları barındıran yerlerdir.

 

BİLİNMESİ GEREKEN: Bir gizli evraktan ancak görevlerinden dolayı onu öğrenmiş olması gereken yani onun incelemek, uygulamak ve korumakla sorumlu bulunanların bilgi sahibi olması demektir.

COSMİS: Nato camiasındaki çok gizli yazışmalarda dikkati çekmek üzere kullanılan bir güvenlik işaretidir. Bu şekilde işareti olan yazılar özel usullere tabi tutulurlar.

Cosmik Çok Gizli:İzinsiz olarak açıldığı takdirde Nato devletine hayati bakımdan vahim zararları dokunabilecek döküman ve malzemelerdir.

 

ÇELİK KASA: Yangın, kasa tahrip, hırsızlık gibi olaylara karşı azami emniyet

ve dayanıklılığı olan belirli ağırlıkta, asgari çift kilitli veya 3 kombinalı

kilit veya şifreli kilit tertibatına sahip yekpare madeni dolaptır.

 

ÇOK GİZLİ: İzinsiz olarak açıldığı takdirde milletimize, müttefiklerimize ha-

yati bakımdan son derece önemli bilgi,evrak ve malzeme çok gizli tasnif edilr.

 

DÖKÜMAN: Mesajlar dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş etüdler, raporlar, mumlu kağıtlar, haritalar, fotoğraflar ve filmlerdir.

 

EMNİYET HİZMETLERİ: Kurumlarda casusluğu sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı koymak amacıyla personel, tesis, malzeme ve evrak için alınması gereken bütün

tedbir ve tertiplerdir.

 

EVRAK: Döküman ve mesajlar.

 

GEREÇ: Mesajları, dökümanları yapılması veya yapılmakta olan donatım makina ve silahlar gibi maddeleri içine alan genel bir terimdir.

 

GİZLİ: Gerekli müsaade alınmadan açıklandığı takdirde ulusal güvenliğimizi,saygınlık ve çıkarımızı ciddi bir şekilde bozacak ve diğer yandan devlete geniş yararlar sağlayacak içerikte olan malzeme, evrak, belge ve bilgilerdir.

 

GİZLİLİK DERECESİ: Gizlilik derecesi belirlenecek haber, bilgi, döküman vb.nin güvenlik bakımından gizliliğinin korunması için özel gruplara ayrılması.

 

GİZLİLİK DERECELİ BİLGİ: Gizlilik dereceli rapor, mesaj, döküman, gereç ve tesislerin bulunduğu kasa,oda,bina veya sınıflandırılmış bir bölgeyi ifade eder.

 

GÜVENLİK MÜSADESİ: Gizlilik derecesine haiz malumat hakkında bilgi edinme ehliyeti ve müsadesidir.

 

GÜVENLİK BELGESİ: Gizlilik dereceleri döküman ve gereçler gerçek nüfus verilmesi için personele verilen veya bu gibi dökümanın ve gereçin bulunduğu yasak bilgilere ve tesislere giriş müsadesi hakkındaki yazılı belgelerdir.

 

HABER MERKEZİ: Habere araç, gereçleriyle gönderilen veya gelen haberleri kabul etmek işlemini yapmak ve yerine getirmek suretiyle haberleşmeyi sağlayan bir merkezdir.

HİZMETE ÖZEL: İhtiva ettiği bilgi itibariyle "Çok Gizli,Gizli veya Özel Olarak tasnif edilen hususlardan başka konularda güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren bilgi ve dökümanlardır.

 

KİŞİYE ÖZEL: Bir gizlilik derecesi olmayan evrakın gittiği yerde ve bidayetindeki işlemlerde muayyen şahısların açabileceği, bunun dışında herhangi birinin açamayacağını ifade eder.

 

DİNK: Daire bölümleri arasında müteala almak ve vermek için kullanılır.

 

KONTROL KARTI: Kontrolü kağıdın her an kimin elinde olduğunu bilmek amacıyla kullanılan karttır.

 

KONTROLLÜ DÖKÜMAN: Milli nato dökümanlarından çok gizli cosmic top sekret izlilik derecesi taşıyan dökümanlar ile atomal ve atomik dökümanlardır.

 

KRİPTO: Anlam ve içeriği başkaları tarafından bilinmeyen şekilde düzenlenmiş gizli haberleşmeye yarayan haberleşme dizisidir.

 

KURYE: Muhtelif gizlilik derecesini ihtiva eden her evrak ve gereci bir kurumdan diğerine götürme ve teslim etme görevini alan şahıstır.

 

MESAJ: Açık ve kapalı olarak her türlü muhabere vasıtasıyla gönderilmek üzere hazırlanmış, kısaca ifade edilen bir fikir, düşüncedir.

 

KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİNE AİT PLANLARIN

HAZIRLANMASINDA ESASLAR:

 

1-GENEL:

a)Koruyucu güvenlik hizmetlerinin yeterli düzeyde başarı ile yürütülebilmesinin temel şartları, yetenekli ve güvenilir personel, iyi organizasyon, eğitim, sorumluluk,koordinasyon gibi unsurların birbiri ilr ahenkli biçimde birleşmesi

b)Bu dökümanda mevcut esasları Koruyucu Güvenlik Talimnamesini uygulamakla yükümlü bütün daire, kurum, kuruluş ve okullar kendi özelliklerine göre hazırlayacakları ve uygulayacakları ve koruma planları genel usul ve prensipleri veren bir rehber mahiyetindedir.

c)Uygulayıcı daire, kurum, kuruluş ve okullar kendi bünye ve özelliklerine göre görev ve sorumlulukların gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin planlanmasında ve uygulanmasında bu esaslardan seçme yaparak yararlanacaklardır.

 

PLAN VE TALİMATLARLA İLGİLİ ESASLAR:

a)Bakanlık koruyucu güvenlik hizmetleri içerisinde etüd edilen önlemler:

1-Personele ilişkin önlemler,

2-Daireler ve çalışanlarına ilişkin önlemler,

3-Sabotajlara, kargaşalara ve muhabere güvenliğine ilişkin önlemler,

4-Yangınlara ilişkin önlemler.

b)Yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesi için şu hususlar göz önünde bulunur:

1-Talimatın uygulamaya sokulmasında bu talimatta konulan genel ilkelere uyulur

2-Birimler talimatı kendilerini ilgilendiren kısımlarını kendi özelliklerini de dikkate alarak hazırlayacakları talimat ve planlarla geliştirirler.