26. DEVLET BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

 

  

DEVLET BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

 

Madde 1- Devlet tarafından kullanılan veya devlet işgalinde bulunan bütün binaların yangınlara karşı korunması ve yangın anında yangının önlenmesi ve genişlemesine meydan verilmemesi için, can ve mal kaybının azaltılması için alınması gereken tedbirler ile tedbirlerin uygulanma yollarını göstermektir.

     Katma bütçeli daireler İ.D.T.Ö.İ. ve belediyeler, döner sermayeli teşekküller ile özel kanunlarla kurum ve teşekküllerde kendi özelliklerini göz önünde tutmak suretiyle bu yönetmelik esaslarına göre yönerge hazırlayarak uygular

     S.K. işgalindeki devlete ait binaların yangından korunması T.S.Kuvvetleri iç hizmet yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

 

Elektrik Tesisatına Ait Yönetmelik:

Madde 3- Resmi daire kurum ve teşekkülüne ait binaların elektrik tesisleri, elektrik iç tesisat yönetmeliği ile fenni şartnamesi esaslarına göre yapılır. Ancak zorunluluk halinde ek bir ders yapılması gerekiyorsa mahallin elektrik işlemesini muvafakatı altında ruhsatlı kimselere yaptırılır. Çatı aralarına elektrik tesisatı yapılmaz.

 

Madde 5- Her resmi daire ve kurumda iç tesisatı gösteren elektrik planı camlı bir dolap içerisinde ve elektrik sayacı yanında bulundurulur.

 

Madde 6- Labaratuvar ve atölyeler dışında dairelerde elektrik sobası, elektrik ocağı, ütü, benzin, ispirto ve gaz ocakları kullanılmaz. İhtiyaç görülen yerler için mahallin elektrik işletmesinin muvafakatı ile tesisatın gücü nisbetinde elektrik soba veya ocağı kullanılır.

 

Soba ve Bacalar:

Madde 9- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, sobalar tahta kısımlara zarar vermeyecek şekilde kurulur. Altlarında 10 cm. yüksekliğinde çinko veya teneke kaplı tabla konulur. Tabanı tahta veya muşamba döşeli olan yerlerde tabla kullanılmaz. 15 cm. yüksekliğinde kum sandığı ile doldurulur.

 

Madde 10- Baca olmayan odalarda soba boruları saç konan pencerelerden çıkar, alçakta veya en az 25.cm açıkta ve yine en az 50 cm. yükseklikte ucuna şapka onularak kurulur.

 

Madde 13- Her çeşit borusuz soba kullanılmaz. Gaz sobaları takılmadan önce sızma veya gaz birikintisi olmaması için kontrol edilir.

 

Madde 16- Kağıt ve çöpler kalorifer ocaklarında ve sobalarda yakılmaz. Bir yerden bir yere ateş götürülmez, sobada yemek pişirilmez.

 

Madde 20- Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler, levhalarla belirtilir. Yasağa uyulması takip edilir.

 

Madde 24- Memurların konut adreslerini gösteren listenin kendi odalarında genel listenin de gerektiğinde derhal çağırılmak üzere herkes tarafından görülmesi, kolay yerde, gerekirse mahallin emniyet ve jandarma karakollarında bulundurur.

Madde 26- Yangında ilk kurtarılacak evrak dolaplarına ve eşyalara ateşe dayanıklı gereçten yapılmış "Yangında İlk Kurtarılacak" etiketi konur.

Daire Müdürü:

Madde 34- 1. madde kapsamına göre binalarda bu yönetmelik daire müdürü tarafından uygulanır. Daire müdürü bulunmayan yerlerde o dairenin en büyük amiri, münasip göreceği bir memuru görevlendirebilir.

 

Nöbetçi Memurlar:

Madde 35- Çalışma saatleri içinde memur sayısına ve dairedeki en büyük amirin takdirine göre binaların her katı, bölmesi ve tamamı için memurlar arasında nöbet usulü uygulanır.

 

Madde 40- Bu yönetmeliğin uygulandığı daire ve kurumlarda memur ve hizmetlilerin yangınla mücadelesi için aşağıdaki ekipler kurulur:

 

a)Söndürme ekibi, b)Kurtarma, c)Koruma, d)İlk yardım ekibi.

     Bu ekipler daire müdürü sorumluluk ve direktifi dahilinde hizmet görenler ekipler, daire ve kurumların özellikleri, personel durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle ihtiyaca göre kurulur.

 

Ekiplerin Başlıca Görevleri:

Madde 42- Binada çıkan yangına derhal müdahale ederek söndürmek, genişlemesine mani olmak.

Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve malı kurtarmak.

Koruma Ekibi: Kurtarılan eşyaları korumak, yangından ötürü meydana gelecek panik ve kargaşayı önlemek.

İlkyardım Ekibi: Yangın dolayısıyla yaralanan ve hastalananlara ilk yardım yapmak göreviyle yükümlüdür. Ekiplerin birbirleriyle işbirliği ve yardımlaşmaları esastır.

 

Madde 59- Odaların temizliği sırasında;

Sobalarda ateş varsa kapalı mangallara alınır. İyice söndürüldükten sonra yangın tehlikesi meydana getirmeyecek şekilde bina dışındaki fırın, ocak veya varillere atılır.

 

Madde 64- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler, görevde ihmali görülenler ve yangından korunma araç-gereçlerine zarar verenler hakkında gerekli soruşturma yapılır.