27. TEMİZLİK REHBERİ

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEMİZLİK REHBERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

I.KISIM

AMAÇ-KAPSAM

 

1-AMAÇ:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların temizlik ve düzenini sağlık kuruluşlarına uygun olarak sağlamak, yapılacak hizmetleri uygulama planlarını zaman ve enerjiden tasarruf sağlayacak şekilde gerçekleştirmek.

     Eğitim kurumlarında laboratuar, dershane, atelye, kantin, yemekhane, konferans salonu vb. diğer bölümlerdeki araç,gereç ve sabit bölümleri, bakımlı ve kullanmaya hazır durumda bulundurmak.

 

2-KAPSAM:

Bu rehber M.E.B.'na bağlı kurumların bahçe ve binasındaki tüm bölümlerin temiz düzenli ve sağlıklı bir durumda olmasını sağlayacak hizmetler ile bu hizmetlerin yönetici, öğretmen, hizmetli ve öğrenciler tarafından bir plan dahilinde eksiksiz olarak yerine getirilmesine ilişkin esasları kapsar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TEMİZLİK İŞLERİ İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIN DAĞILIMI

 

     Okul ve kurumlarda verimli, ekonomik, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanmasında ve bunun sürekli olmasının sağlanmasında yöneticilerden hizmetlilere kadar her kademedeki personelin iyi bir koordinasyon içinde çalışması gerekir. Bu nedenle okul müdürleri, müdür yardımcıları, nöbetçi öğretmenler ve iç hizmetler sorumlusu bir plan dahilinde okulun temizliğinin gerektiği gibi yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, eksiklikleri zamanında düzeltmek, tamamlamak ve günü gününe gerekli önlemleri almak zorundadır.

 

1-Müdür:

Okulun bina, araç-gereç ve tesislerin etkili bir şekilde kullanılması, korunması ile temizliğinin yapılması ve sürekliliğin sağlanmasından birinci dereceden sorumludur.

 

2-Müdür Yardımcısı:

Okulun bahçesi, binası ve araç-gereci tertip, düzen, temizlik, bakım ve korunması ile her an kullanılır halde bulundurulmasını sağlamaktan temizlik işlerini iç hizmetlerden sorumlu personel ile birlikte insan gücü etkin kılacak şekilde günlük, haftalık, yarı yıl ve yaz tatiller temizlik ve onarım planlarının hazırlanması ve uygulanmasında hizmetlerin verimli ve ekonomik olarak yürütülmesinden sorumludur.

 

 

 

 

3-Öğretmenler:

Okulun bütününün özellikle kullandıkları dershane, atelye, tesis,bölüm ve laboratuarların temizlik, tertip, düzen ve bakımı ile demirbaş eşyanın gerektiği şekilde kullanılması ve bakımından ayrıca denetiminden sorumludurlar.

 

4-İç Hizmetler Sorumlusu:

Okulun genel temizliğinden, temizlik işlerinden, planlanmasından, hizmetlilere görev dağılımından, yürütülmesinden, kontrolünden, onarımı gerektiren eksikliklerin zamanında okul yöneticilerine bildirilmesinde, hizmetlilerin eğitilerek, aralarında sürekli etkin, verimli çalışma ortamının yaratılmasından sorumludur.

 

5-Hizmetliler:

Kendilerine verilen ünitelerin temizlik işlerini en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. Temizlik araç ve gereçlerinin temiz, ekonomik ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasından ve bakımından sorumludurlar.

 

6-Öğrenciler:

Okulun tüm bölüm araç ve gereçlerini temiz kullanmak ve korumakla sorumludur.                                 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

                       TEMİZLİK PLANLAMA VE UYGULAMALARI

 

     Temizlik işlerinin amaca uygun ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi, zaman ve enerjiden tasarruf sağlayabilmesi için plan yapılması gerekebilir.

1-Okul yönetiminde öğretim yılı başında uygulanabilecek nitelikte yapılan plan lamada okulun mevcut iş gücü potansiyeli ve yapılacak işler ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

2-Zaman ve enerji kaybının önlenebilmesi için aynı şekilde yapılması gereken işler arka arkaya sıralanır.

3-Belirtilen süre içinde yapılması şart olan işler önem sırasına göre yazılır, diğer işlerin uygulanmasını ağırlaştırmayacak şekilde yerleştirilir.

4-Yorucu işlerin yanında daha az yorucu işlere de yer verilir.

5-İşi yapacak kişi belirtilir.

6-Planın uygulanmasını engelleyici işlerin çıkabileceği göz önünde bulundurulacak bir karışıklığa meydan vermemek için planda bir boş zaman ayarlanmalıdır.

7-planda işi yürütecek personele dinlenme zamanı ayrılır.

 

GÜNLÜK İŞ PLANI

 

     Okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan ve verimli bir şekilde yürütülmesi için işlerin günlük temizlik planına uygun olarak yürütülmesi gerekir.

     Ders saatlerinin bitiminde sınıf, atölye, laboratuar, konferans salonu, koridor vb. yerlerdeki;

1-Pencereler açılır,

2-Çöplükler boşaltılır,

3-Yazı tahtası silinir,

4-Zemin nemli süpürgeyle alınır, paspaslanır,

5-Sıra, masa vb. yerlerin tozları alınır,

6-Lavabo ve tuvaletlerin temizliği yapılır,

7-Halı, yolluk vs. temizlenir,

8-Aynalar ve camlar silinir.

 

AYLIK İŞ PLANI:

1-Taşınabilir eşyanın temizliği yapılır, havalandırılır,

2-Duvar ve tavanlardaki örümcekler alınır,

3-Yerler süpürülür,

4-Cam ve pencereler sabunlu su ile silinir,

5-Yerler sabunlu su ile fırçalanır ve yıkanır,

6-Marley ve muşamba yüzleri silinir, kurulanır.

 

YARI YIL VE YAZ TATİLİ PLANI:

Yaz tatili döneminde gerekiyorsa;

1-Badana ve yağlı boya yapılır,

2-Okul yatılı ise yatakhaneler boşaltılır, havalandırılır,

3-Onarım gereken kısımlar elden geçirilir,

4-Yatak, battaniye vs. belli süre depolara alınır,

5-İlaçlama yapılır,

6-Mobilyalar temizlenir, lekeler çıkarılır,

7-Gerekli kısımları cilalanır, kumaş kısımları değiştirilir,

8-Anbar, depo vs. yerlerin gerekli temizliği yapılır,

9-Lavabo, musluk vb. sıhhı tesisat elden geçirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEMİZLİK ARAÇ-GEREÇLERİNİN TANITILMASI

 

 BİRİNCİ KISIM

ARAÇLAR:

1-Süpürgeler,2-Teller,3-Faraş,4-Fırçalar,5-Kova ve diğer kaplar,6-Temizlik bez

 

 İKİNCİ KISIM

GEREÇLER:

1-Su, temizlik işlerinde kullanılan gereçlerin en önemlisidir.

2-Soda kimyada,

3-Sabun, hayvansal ve bitkisel yağ asitlerinin sodyum, potasyum, hidroksitle meydana gelir.

4-Deterjan, piyasada bir çok sıvı ve katı çeşidi vardır,

5-Kireç kaymağı, sönmüş kireç üzerinden klor gazı geçirmek suretiyle elde edilen tozdur,

 

 

 

 

 

 

 

 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA DAİR KANUN

 

Kanun No: 4357                                        Kabul Tarihi: 13.01.1943

 

Madde 1-Mülga.

 

Madde 2- İlkokul öğretmenliğine yeni tayin edilenler 1-3 yıl arası stajyer olarak çalışırlar. Bunların stajyerlikte muvaffak olup olmadıkları Maarif Müdürünün veya Bölge İlköğretim Müfettişinin veya Maarif memurunun başkanlığında teşkil edilecek 3 kişilik bir kurul tarafından verilecek ve Valilik yoluyla gönderilecek mazbataya göre Maarif vekilliğince tesbit olunur.

     Bu kurulun üyeleri şunlardır:

1-Stajyerlerin vazife gördüğü okulun baş öğretmeni veya maarif müdürünün seçeceği öğretmen,

2-İlköğretim müfettişi veya bölge ilköğretim müfettişinin seçeceği bir öğretmen      Stajyerlerin iş başında nasıl yetiştirilecekleri ve kurulan çalışma esasları Maarif vekilliğince tesbit olunur.

     Stajyerlikte muvaffak olmayanların vazifelerine son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar hakkında gereken kanuni takibatta bulunulur.

     Öğretmenliğe geçirilenlerin stajyerlikte bulundukları müddet, emekliliklerinde fiili hizmetlerine sayılır.

 

Madde 3- İlkokul öğretmenlerinden vazifesini kusursuz yaptıkları aşağıda adları yazılı makamlardan ikisinin ayrı ayrı veya müşterek olarak her yıl verecekleri müsbet raporla tesbit edilenlerin maaşları bu kanunda yazılı esaslara göre Maarif vekilliğince bir üst dereceye çıkarılır.

1-İlköğretim müfettişi ile başöğretmen,

2-Maarif Müdürü ile başöğretmen,

3-İlköğretim müdürü ile Maarif memuru,

4-Maarif müdürü ile Maarif memuru,

5-Maarif müdürü ile ilköğretim müfettişi.

     Öğretmenin kendine affı mümkün olmayan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir ders yılı teftiş görmemiş olmaları o yıl başarısız sayılmasını icap ettirmez.

 

Madde 4- 3.maddeye göre bir vilayet öğretmen kadrosu içinde terfi sırası gelen öğretmenlerden hepsinin terfiini vilayet kadrosunun sayı ve dereceleri elverişli olmadığı takdirde aralarından tercih için aşağıdaki fıkralarda yazılı esaslara ve sıraya göre hareket edilir.

a)Okulun bütün işlerini, müteaddit sınıfların öğretimi ve eğitimini uhdesinde bulundurarak bir kıdem müddetince aynı okulda çalışmış olmak,

b)Çalışma ve yaşama şartları güç olan muhitlerde bir kıdem derecesi müddetince çalışmak,

c)Müteaddit sınıfların öğretim ve eğitimini bir kıdem müddetince uhdesinde bulundurmak,

d)Bu kanunun 5. maddesinde yazılı şekillere göre taltif edilmiş olmak,

e)Çok çocuğu bulunmak,

f)Bir terfi müddetinin ders yılları içinde izin almadan işinde aralıksız çalışmış olmak.

 

Madde 5- İlkokul öğretmenleri 1702 sayılı kanunun 36,40,41,43., 1880 sayılı kanunun 8 ve 9. maddesinde yazılı esaslar göz önünde tutularak aşağıda yazılı şekillere göre taltif edilirler:

a)Üstün başarılı sayılmak: Vazifelerini olağanüstü başarıyla yaptıkları ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler, "Üstün Başarılı" sayılırlar. Bunların adları Cumhuriyet Bayramı haftasında gazete ve radyo ile ilan edilir.

b)Başöğretmen namzedi ünvanı verilmek: En çok iki kıdem müddeti içinde 4 defa üstün başarılı sayılanlar "Başöğretmen Namzedi" ünvanını alırlar. Başöğretmenler bunlar arasından Maarif vekilliğince tesbit edilecek esaslara göre seçilir

c)Maarif Memuru Namzedi ünvanı verilmek: Başöğretmen namzetleri arasından en çok iki kıdem müddeti içinde 4 defa üstün başarılı sayılanlar "Maarif Memuru Namzedi" ünvanını alırlar. Maarif memurları, maarif vekilliğince tesbit edilecek esaslara göre bunlar arasından seçilir.

d)Yeni bir tesise ad verilmek: Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, talebeye ve meslekdaşlarına daimi şekilde faydası dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğretmenlerinin adları okul çevresindeki bir tesise veya kendi emekleriyle meydana getirilen eserlerden birine verilir.

Ülküeri Sayılmak: 10 yıl aynı yerde çalışan ve bu müddet içinde en az 3 defa üstün başarılı sayılan ve hiç ceza görmemiş olan ilkokul öğretmenleri "Ülküeri sayılırlar ve Maarif vekilince bu ünvanı belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti taşırlar.

     Yukarıdaki fıkralarda yazılı taltif şekillerinden bir veya ikisi ile taltif edilmiş olan öğretmenler, ilköğretim müfettişi ve Ortaokul öğretmeni yetiştiren müesseselerin imtihanlarına girmekte ve ilkokul öğretmenleriyle ilgili munzam vazifelere, encümen ve komisyon azalıklarına getirilmekte tercihli namzet sayılırlar. Bunlardan kendi çocuklarının tahsili için nakle talip olanlar durumlarına elverişli yerlere mümkün oldukça nakledilirler ve bunların çocukları usulü dairesinde öğretmen okullarına tercihen alınırlar.

 

Madde 7- İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36,40,41 ve 43 üncü,1880 sayılı kanunun 8 ve 9.maddelerinde yazılı esaslar altında aşağıdaki inzibat cezalarına çarpılırlar

a)Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler, işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz.

 

Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri tarafından yazı ile bildirilir:

1-Başöğretmen,

2-Maarif Memuru,

3-İlköğretim Müfettişi,

4-Maarif Müdürü.

 

b)Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhengi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre 1. defasında 1 günlüğünden 3 günlüğe ve 2. defasında 3 günlükten 15 günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir. 3 günlüğe kadar cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yanlız maaşlarından kesilir.

 

c)Kıdem indirmek: Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre 1 yıldan 4 yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

d)Vazifelerine son verilmek: Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden veya ettirenlere bir kıdem müddeti içinde 2 defadan fazla 15 günlük ücret veya maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını vazifelerini yapmamaya teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin 6 aydan 2 seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir.

e)Meslekten Çıkarılmak: Öğretmenlik mesleği ile ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasında mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. Bu kanunda teshir edilmeyen haller memurun kanunu hükümlerine tabidir.

 

Madde 8- Mazeretsiz olarak 15 gün içinde vazifeye başlamayan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden 1 hafta evvel işleri başında bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmeyen öğretmenler inzibati muameleye lüzum kalmadan Maarif vekilliğince istifa etmiş sayılırlar. Mazeretleri 3 gün içinde bildirilmesi ve 1 hafta içinde usulüne göre tevsik edilmesi şarttır. Sıhhi lüzum, ölüm, doğum, yangın gibi zaruretler olmadıkça mazeretle ilgili izinlerin vazife mahallinde kullanılması mecburidir.

     Müstefi sayılanlar, istifa etmiş sayılmalarını takip eden ders yılı başına kadar diğer bir öğretmenliğe tayin edilmezler.

 

Madde 10- Öğretmen okulu mezunlarına, 789 sayılı kanunun 19. maddesi mucibince ödenecek tachizat bedeli, 1943 mali yılından itibaren Maarif Vekilliği bütçesinden tebiye olunur.

 

Madde 11- Hükmü şahsiyeti haiz ve Maarif vekaletine bağlı olmak üzere (İlkokul öğretmenliği Sağlık ve İctimai Yardım Sandığı) adı ile bir sandık kurulur.

     Maarif vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri,arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif Müdürleri, İlköğretim müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve Maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile sandık işlerinde çalışan memurlar sandığa azadırlar.

     Sandık azası iken emekliye ayrılanlar, isterlerse azalıklarını devam ettirebilirler.

Sandığın gelirleri şunlardır:

1-Azalardan umumi heyetçe tesbit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat(azanın her terfi ettiği ayı takip eden ayda bu aidat yanlız o aya mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.)

2-Teberrular ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,

3-Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından hasıl olan karlar,

4-Sandığın maksatlarını tahakkuk etmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar. Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 14. maddede yazılı "Ana stadüde" belirtilir.

 

Madde 14- 11 ve 12. maddelerde yazılı sandıkların mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

     Sandığın gelirleri bilumum vergi, resim ve harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi edilemez.