29. 439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİYLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No:439                                         Kabul Tarihi: 05.03.1964

 

Madde 1- M.E.B.'na bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada 12 saat ders okutmakla yükümlüdür. Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde ücretle mecburi ek ders görevi verilebilir. Yüksek dereceli meslek ve teknik okulları atelye öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada 16 saat atelye meslek dersi okutmakla yükümlüdür.

     Yüksek dereceli okul asistanları ilgili ders öğretmeninin muvafakatı ve bölüm öğretmenlerinin kararıyla haftada 6 saate kadar ders okuturlar. Bunlara hiç bir okuldan ek ders verilemez.

 

Madde 2- Orta dereceli okulların 2. devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri maaşları karşılığında ve ihtisasları içinde haftada 15, 1. devre genel bilgi ve meslek öğretmenelri de maaşları karşılığında 18 saat ders okuturlar.

     Bu öğretmenlere okullarda haftada 6 saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakatları alınarak 2. devre öğretmenlerine 9, 1. devre öğretmenlerine 6 saate kadar ek ders verilebilir.

        Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim okulları atölye ve tatbikat öğretmenleri ile akşam sanat okulları atölye öğretmenleri maaşlarına karşılık haftada 20 saat atölye ve meslek dersi okutmakla yükümlüdür. Bu öğretmenlere ayrıca haftada 20 saate kadar mecburi 4 saate kadar ihtiyari olarak ücretle ek ders verilebilir.

 

Madde 3- Devlet konservatuarları yüksek devre esas ders öğretmenlri maaşları karşılığı haftada 8, yardımcı ders öğretmenleri haftada 10, orta devre esas ders öğretmenleri haftada 10, yardımcı ders öğretmenleri ise haftada 12 saat okutmakla yükümlüdürler.

 

Madde 4- Yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerine okullarında veya dengi okullarda maaşları karşılığı okutacakları ders saaatini dolduracak kadar ders bulunmadığı takdirde daha az ders verilmesi caizdir.

 

Madde 5- Yüksek okullarda müdürlük, müdür başyardımcılığı, müdür yrd. yapan öğretmenlere haftada 4 saat ders okutmakla yükümlüdür. Orta dereceli okullarda müdür, müdür başyrd., müdür yrd., eğitim şefi görevi yapan öğretmenler haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlüdür. Muavafakat ettikleri takdirde haftada 12 saate kadar ücretle ek ders verilebilir.

 

Madde 6- Öğretmenler için bu kanunla tesbit olunan azami ders ve agzersiz çalışmaları miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurumlar emrinde öğretmenlik alınması şeklinde de olsa hiçbir suretle aşılamaz.

 

Madde 7- M.E.B.'na bağlı her dereceli okullara meslekten öğretmen bulunmaması halinde;

a)Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniversite ve yüksek okul mezunları,

b)Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartları taşıyanlarla ilkokul öğretmenliği yapanlar ve ev işleri dersi içinde mesleki ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik yapmakta olanlar geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler. Bunlardan resmi bir görevi bulunanlara haftada 8, resmi görevi bulunmayanlara yüksek öğretim kurumlarına atananlara 12, orta dereceli kurumlara atananlara 24 saate kadar ders verilebilir.

 

Madde 8- Öğretmenlerin yukarıdaki maddelere göre kabulüne mecbur oldukları görevlerin herhangi birinden çekilmeleri esas vazifelerinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir.

 

Madde 11- M.E.B.'na bağlı okullarda Milli Güvenlik dersi öğretmenliğine genel kurmay başkanlığınca yapılan yönetmelik esaslarına göre atanacak subaylara bu okullarda okutacakları her ders saatleri için on lira ücret ödenir.

 

Madde 12- M.E.B. lüzum gördükçe yabancı uyruğunda bulunanlara kadrosundan ayıracağı maaş karşılığında ücretle öğretmen olarak çalıştırabilir.

 

Madde 13- Ücretli öğretmenlikler ve yabancı uyruklu öğretmenlere ödenecek maaş karşılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz.

 

Madde 14- 1702 sayılı kanunun 3. maddesi 3007 sayılı kanunun 6. maddesi ve aynı kanunun 6836 sayılı kanunla değişik 7, 8.maddeleri 4274 sayılı kanunun 6.maddesinin 14. maddesi ve 7143 sayılı kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ek Madde 1- İlköğretim kurumlarında, ana okullarında, ana sınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma yazma kurslarında, gezici köy kurslarında, gezici öğretmenler maaşları karşılığı haftada 18 saat ders okutmakla yükümlüdür. Ayrıca kendilerine zorunlu ek ders görevi de verilebilir.

 

Madde 17- Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.E.B. ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN ÜCRETLİ DERS SAATLERİNE

DAİR ESASLAR

 

Yayın Tarihi: 17.03.1986                               Resmi Gazete No: 19050

 

Madde 3- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı görevlerinden lise, meslek lisesi, teknik lise ve ilköğretim okulu, özel öğretim okulu, müstakil okul öncesi kurumu,yabancı diller eğitim merkezi ile 10.maddede sayılan eğitim öğretim kanun ları rehberlik araştırma merkezleri ve azınlık okulları yöneticilerin ilgili mevzuat ile tesbit edilen inceleme, araştırma,planlama,eğitim,öğretim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden haftada 12 saat zorunlu ders ücreti ödenir.

 

Madde 6- Gündüz ve gece öğretim yapılan orta okul ve liselerdeki genel bilgi, endüstriyel teorik ders ve meslek dersi öğretmenlerine;

a)Orta okul ve dengi okullarda branşlarında haftada zorunlu 6 saat,isteğe bağlı olarak ta 6 saat,

b)Lise veya dengi okullarda haftada zorunlu 6 saat, isteğe bağlı olarak ta 9 saat ücretle ek ders verilebilir. Ancak bu öğretmenlerden kendilerine ücretle zorunlu ek ders verilmeyen ve kısmen verilebilenlere ihtiyaç halinde orta okul öğretmenlerine haftada 12 saat, lise öğretmenlerine haftada 15 saati geçmemek üzere branşları dışında ücretle ek ders verilebilir.

 

Madde 11- Ders dışı hazırlık eğitim, planlama, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı olarak zorunlu ücretli ek ders saatleri dışında haftada;

a)İlköğretim okullarının 1. devre öğretmenleri ile ek ders saatleri dışında haftada sınıf okutan müdür ve müdür yetkili öğretmenler hariç olarak ilkokul öğretmenlerine ve okulda görevli ana sınıfı ve kreş öğretmenleri dahil özel eğitim okul yöneticileri ile grup rehberleri ve 1. devre öğretmenlerine 3 saat,

b)Rehberlik araştırma merkezlerinde görevli ve rehber öğretmen ve geçici özel eğitim öğretmenlerine 1 saat daha ek ders ödenir.

 

Madde 12- Orta okul ve liselerde görevli öğrenci kişilik hizmetlerini yürüten öğretmen ve görevlilere karşılık haftada 3 saaat ders ücretli görev yapmış sayılır. Bu ders görevi haftada zorunlu ek ders görevi içinde verilir.

 

Madde 14- Zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi dışında kurum yöneticilernden liselerin müdür ve müdür baş yrd.larına gündüz öğretimi yapılan okullarda haftada 6 saat ek ders ücreti ödenir.

 

Madde 16- Lise, orta okul eğitilebilir çocuklar iş okulu ve 10. maddede sayılan kurumlarda görevli müdür yard.ları ve haftalık eğitim merkezi rehber öğretmenlerine zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi dahil kendi kurumlarındaki kadar fiilen derse girmek kaydıyla ücretli ek ders görevi verilir.

 

Madde 21- Emekliye ayrılmış öğretmenlerden;

Öğretmenin yetersizliği halinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla kurs ve seminerlerde maliye ve gümrük bakanlığının görüşü ve bakanlar kurulu kararına göre emekli aylığı kesilmeksizin görevleri verilenlere haftada gündüz öğretime 20 saat, gece öğretiminde 6 saat ücretle ek ders görevi verilir.

 

Madde 24- Öğretmen ve kurum yöneticileri milli ve mahalli bayram çalışmaları görevinde öğrencinin çalışmarına katıldıkları takdirde bu günlere rastlayan ücretleri ödenir.

 

Madde 26- Okullarda ders dışı işçilik beden eğitimi çalışmalarını yürüten öğretmenlerine bu görevlerine karşılık aylık ve ücretle okuttukları ders sayısına bakılmaksızın okul müdürlüğünce düzenlenen il Milli Eğitim müdürlerince onaylanan program gereği fiilen yapacakları bu faaliyetleri karşılığı haftada 6 saat daha ek ders görevi ücreti ödenir.

 

Madde 28- Sınav dönemlerinde (Yaz,güz ve ek sınav) sınav komisyonlarında veya gözcü olarak görev alan öğretmenlere ders yılı içinde ücretli ders görevinde bulunup, bulunmadığına bakılmaksızın yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edilebilecek ders ücreti kadar sınav dönemi ücreti ödenir.

 

Madde 32- Bu esaslar kapsamına girenlerin izinli ve raporlu bulundukları günlere ait ek ders ücreti ödenmez.

 

Madde 35- Saat 17.00'den sonra başlayan öğretimle Cumartesi Pazar günleri, yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimde gece ücreti ödenir.