3. 3739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

  Kanun No:179    Kanun Tarihi: 131.12.1983

 

AMAÇ:

Madde 1- Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı; anayasa 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunu 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda Milli Eğitim hizmetlerini yürütmek üzere M.E.B. nin kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

GÖREV:

Madde 2- M.E.B. nin görevleri şunlardır:

      a)Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan, T.C. ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak,programlamak,yürütmek,takip ve denetim altında bulundurmak

      b)Okul öncesi,ilköğretim ve orta öğretim ile dengi ve her çeşit örgün ve yaygın öğretim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek.

      c)Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak öğretim ve eğitimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

      d)Diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılan ve yüksek öğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak, onaylamak.

      e)Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı orta öğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak.

     f)Yüksek Öğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, yüksek öğretimin kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

      g)Okullardaki Beden Eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

     h)Yüksek Öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak.

 

TEŞKİLAT:

Madde 3- M.E.B. Teşkilatı, Merkez teşkilatı ile taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

 

Madde 4- Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.

 

Madde 5- Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyaseti ile Milli Güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakan'a karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumludur.

 

Madde 6- Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.

 

Madde 7- Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda müsteşara yardımcı olmak üzere 5 müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

 

Madde 8- M.E.B. nın ana hizmet birimleri şunlardır:

      a)İlköğretim Genel Müdürlüğü,

      b)Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,

      c)Erkek Teknik Genel Müdürlüğü,

      d)Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

      e)Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

      f)Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü

      g)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

      h)Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

      ı)Yüksek Öğretim, Yurt Dışı Eğitimi, Dışilişkiler Genel Müdürlüğü

      j)Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

      k)Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı,

      l)Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,

 

İlköğretim Genel Müdürlüğü:

Madde 9- İlköğretim Genel Müdürlüğü, okul öncesi sınıfları, anaokulları ile ilkokullar, ortaokullar ve diğer ilköğretim müesseselerinin eğitim ve öğretimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü:

Madde 10- Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, genel liseler, çok amaçlı liseler, öğretmen liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri,ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim ve öğretimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütür.

 

Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü:

Madde 11- Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü; örgün ve yaygın mesleki teknik öğretime yönelik Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler,Pratik Sanat Okulları ve aynı seviyede benzeri diğer okulların, eğitim ve öğretim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü:

Madde 12- Örgün ve yaygın mesleki ve teknik öğretime yönelik Kız Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Olgunlaşma Enstitüleri, Kız sanat Ortaokulları, Pratik Kız Sanat Okulları, aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim ve öğretim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

 

Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü:

Madde 13/a- Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

      a)Öğretmen Liseleri ile Anadolu Öğretmen Liselerinin görev ve hizmetlerini yürütmek,

      b)Öğretmen yetiştiren Yüksek Öğrenim kurumlarıyla gerekli koordinasyonu

sağlamak,

      c)Öğretmen Liseleri ve Öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğrencilerin; Bursluluk, Yatılılık, Mecburi Hizmetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

 

Danışma ve Denetim Birimleri:

Madde 20- M.E.B. Merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

      a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, b)Teftiş Kurulu Başkanlığı,

      c)Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

      d)Hukuk Müşavirliği,

      e)Bakanlık Müşavirliği,

      f)Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı:

Madde 21- Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır:

      a)Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kurallarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamı veya eğitim öğretim yüksek kuruluna sunmak,

      b)Bakanlık Birimlerince hazırlanan öğretim programlarıyla ders kitapları yardımcı kitaplar, öğretmen klavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak,

      c)Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütme,

      d)Yurt içi ve Yurt dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerini denetlemek,

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı:

Madde 22- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

      a)Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işleri yürütmek,

      b)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hızlandırmak ve Bakana sunmak,

      c)Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:

Madde 23- Görevleri şunlardır:

      a)Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek,

      b)Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

      c)Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

 

Hukuk Müşavirliği:

Madde 24- Görevleri şunlardır:

      a)Bakanlığın diğer birimlerinden sunulan hukuki konular ile hukuki, mali cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

      b)Bakanlık menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasın yardımcı olmak,

      c)8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

      d)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan, programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri Bakana sunmak,

 

Bakanlık Müşavirleri:

Madde 25- Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere 25 müşavir gönderilebilir. Bakanlı Müşavirleri Bakana bağlıdır.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:

Madde 25/A- Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere basın ve halkla ilişkiler müşavirliği teşkil edilebilir.

 

Madde 26- Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır:

            a)Personel Genel Müdürlüğü

            b)Yayımlar Dairesi Başkanlığı,

            c)Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı

            d)İdari ve Mali İşler  "       "

            e)İşletme Dairesi Başkanlığı

            f)Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

g)Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

            h)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

            i)Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

            j)Orta Öğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı

            k)Savunma Sekreterliği,

            l)Özel Kalem Müdürlüğü.

 

Personel Genel Müdürlüğü:

Madde 27- Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a)Bakanlığın personel istihdamı ve politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

            b)teşkilat ve kadre görev ve hizmetlerini yürütmek,

            c)teşkilatın ve personel kadrolarının alınması ile ilgili kamu görevli ve kuruluşlarıyla ilgili işbirliğini yapmak,

      d)Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

            e)Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, plan ve programlarını hizmet içi eğitimi dairesi ile işbirliği yapmak,

            f)Personelin disiplin hizmetlerini düzenlemek,

            g)bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak,

 

 

 

Yayımlar Dairesi Başkanlığı:

Madde 28- a)Öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğretmen, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim dökümanlarını basmak,    

             b)basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dökümanlarının fiyatlarını tesbit etmek, depolamak ve dağıtmak,

            c)Basılmış kitap ve dökümanlardan uygun görülenleri satın almak, dağıtmak                 d)Döner sermaye ve basım evleri hizmetlerini takip etmek,

            e)Okul kütüphanelerini desteklemek,

 

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı:

Madde 29- a)Bakanlık personelinin yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmesini sağlamak,

             b)Diğer kurum ve kuruluşların hizmetiçi eğitim merkezlerinin faaliyet ve hizmetlerinin düzenlenmesini sağlamak,

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:

Madde 30- a)Bakanlık için gerekle araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,     

            b)İhtiyaç duyulan bina arazisinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,       c)Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,  

            d)Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,               e)Öğretmen evleri ve diğer sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,     

            f)Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı:

Madde 31- İşlemler Dairesi Başkanlığı Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime dönük döner sermayelerin faaliyetlerini planlamak, gözetmek, verimli çalışması için her türlü iktisadi, ticari ve idari tedbirler almak, Bakanlıkça verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir.

 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı:

Madde 32- a)Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tesbit ve programlamak, mevcut binaların onarımını yapmak    

            b)İhtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satın almak.    

            c)Teklif edilen arsa ve binaların uygunluğu yönünden incelenmesini yapmak elverişli olanlarının ilgili birim adına kamulaştırma ve tahsis işlemlerini yürütmek.    

            d)Bakanlık merkez birimlerinin gençlik ve spor ve saha tesislerinin milletlerarası norm ve standartlara uygun etüd ve projelerini ilgili kuruluşlarla koordine ederek hazırlamak.

            e)Yukarıdaki işlemlere ait bütçe düzenlemeleri yapmak, uygulamaları takip etme

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı:

Madde 33- a)Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki öğretim ve eğitim kurumlarının ders ve labaratuar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makina, techizat ve donatım ihtiyaçlarını tesbit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak,

            b)Radyo ve televizyonla eğitim yayınları hizmetlerinin yürütülmesinde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimlerle gerekli hazırlık çalış malarını yaparak, bu konudaki araç ve gereç ihtiyacını tesbit etmek, sağlamak

            c)Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makina, techizat, araç ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek,

      d)Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makina, techizat araç ve gereçlerin bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak, bakım ve onarımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak,

      e)Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek,

 

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı;

Madde 34- a)Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,     

            b)Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak,

            c)Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık, ğitim hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;

Madde 35- a)Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek,

      b)Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme sınavları ile ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme yapmak,

      c)Görev ve hizmetlerine ait istatistiki bilgilerin analizini yapmak ve bunlara ait sistem programlarını düzenlemek,

      d)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Orta Öğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı;

 

Madde 35/A- a)Orta öğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili işlemleri yapmak,

      b)Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişilere ait yurt, pansiyon vb.kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi esasına ait görev ve hizmetleri yürütmek,

 

Savunma Sekreterleri;

Madde 37- Savunma Sekreterleri, özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

 

Özel Kalem Müdürlüğü;

Madde 38- a)Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

      b)Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

      c)Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve koordine etmek,

      d)Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

Sürekli Kurullar;

Madde 39-

a)Milli eğitim şurası,

b)Mülga,  

c)Eğitim ve öğretim yüksek kurulu,

d)Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,

e)Öğrenci Disiplin Kurulları,

f)Özel İhtisas Komisyonları,

 

Milli Eğitim Şurası;

Madde 40- Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğin de kararlar almakla görevlidir.

 

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu;

Madde 42- Başbakanın veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman Köy İşleri, Kültür ve Turizm Bakanlarından meydana gelir. Kurulun sekreterya görevi, talim ve terbiye kurulu başkanı tarafından yürütülür.

Kurulun görevleri şunlardır:

     a)Eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim plan ve programlarının esaslarını tesbit etmek ve uygulamasını değerlendirmek,

     b)Orta ve ilk dereceli genel mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarının ilke ve politikalarını belirlemek,

     c)talim ve Terbiye Kurulunun çalışma esaslarını tesbit etmek,

 

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu:

Madde 44- Çıraklık ve Mesleki Eğitimin kanununda belirtilen görevleri yapar.

 

Çıraklık Kurulu:

Madde 45- Mülga:Öğrenci disiplim kurulları,

 

Madde 47- İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işleri yönünden kendilerine

verilen görevleri yapar.

 

Özel İhtisas Komisyonları:

Madde 49- Eğitim ve Öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaaliyetlerinde bulunmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir

 

Taşra Teşkilatı:

Madde 50- Bakanlık, Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları bölge valiliği genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameler ve il idaresi kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Her il ve ilçede bir Milli Eğitim Müdürlüğü bulunur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları gözönünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir.

 

Yurt Dışı Teşkilatı:

Madde 51- Bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

 

 

Bağlı Kuruluşlar:

Madde 52- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar şunlardır:

     a)Milli Eğitim Akademisi,

     b)Yüksek öğretim kredi ve yurtlar genel müdürlüğü,

 

Yöneticilerin Sorumlulukları:

Madde 53- Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığa Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

Madde 54- Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerde Başbaklıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

 

Mahalli İdarelerde Koordinasyon Sorumluluğu:

Madde 56- Bakanlık, kanunla yerine getirmekle sorumlu olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

 

Yetki Devri:

Madde 57- Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

Çeşitli Hükümler:

Atama:

Madde 58- 23.04.1981 gün ve 2451 sayılı kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.

 

Kadrolar:

Madde 59- Kadroların tesbit, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar genel ve kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre düzenlenir.

 

İntikal Eden Yetkiler:

Madde 69-a) 3530 sayılı Beden Terbiyesi kanununda Başbakana ve Başbakanlığa verilmiş bulunan bütün yetki ve sorumluluk hak ve muafiyetler bu kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanına ve Bakanlığa intikal eder.