31. 2994 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU

 

 

                2994 SAY I L I TÜRK BAYRAĞI  KANUNU

 

Kanun No                              : 2893

Kabul Tarihi                          : 22.01.1983

Resmi Gazetede Yayımı       : 24.02.1983

Sayısı                                     : 18171

 

            Amaç:

            Madde 1 - Bu kanunun amacı, Türk Bayrağının Şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir.

 

            Bayrağın Şekli Ve Yapımı:

            Madde 2 - Türk Bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen Şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay-yıldızlı al bayrak tır. (flama, sembolik bayrak, özel işaret, flandra vefarj) gibi Bayrak ile özel bayrakların standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı   tüzükte gösterilir. 

 

            Bayrağın Çekilmesi Ve İndirilmesi:

            Madde 3 - Bayrak, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

 

            Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasında o mahalledeki yetkili amirler sorumludur.

 

            Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk bayrağı ulusal bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batmadan indirilir.

 

            Bayrağın; nerelerde daim olarak çekileceği, hangi kapalı yerlerde korunacağı, nerede fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde bayrak çekme ve indirme zamanları ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

 

            Bayrağın Yarıya İndirilmesi (Çekilmesi):

            Madde 4 - Türk bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasımda yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere bayrağı yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

 

            Bayrağın Selamlanması:

            Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak. selâmlanır.

 

            Bayrağın Örtüleceği Yerler:

            Madde 6 - Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişileri Şehitlerin tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin, cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

 

 

            Yasaklar:

            Madde 17 - Türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek

Şekilde kullanılmaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere örtü olarak serilemez.

Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma Şeklinde giyilemez.

 

            Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek Şekilde kullanılmaz.

 

            Türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir Şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen göstermeden kullanılamaz.

 

            Bu kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma açılır.

 

            Cezalar:

            Madde 8 - Bu kanuna ve tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

 

            Bu kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde Türk Ceza Kanununun 526. maddesi uyarınca cezalandırılır.

 

            Tüzük:

            Madde 9 - Bu kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar bu kanunun yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilebilir.

 

            Yürürlükten Kaldırılan Kanun:

            Madde 10 - 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürütme :

            Madde 11 - Bu kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

 

            Yürütme:

            Madde 12 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

 

            Bayrak Töreni, Bayrağa Saygı ve Yasaklar:

            Bayrak Töreni:

            Madde 22 - Bayrak, aşağıda yazılı törenle çekilir ve indirilir.

 

            a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Bayrak törenlerinde, bir subay ve astsubay komutasında tüfekli bir kıta, Bayrağın çekileceği veya çekili bulunduğu direğin karşısında veya yakınında,bando veya boru yahut silis tire çalacak askerlerle birlikte cephe alır. Gereğine göre bir veya iki er, Bayrağın direğe çekiliş veya indiriliş için hazır bulunur ve çekilmesinden sonra

ve indirilmesinden önce bayrağı selamlar. Bando İstiklal Marşını, boru veya silis tire saygı marşını çalmaya başladığı anda subay ve astsubay elle kıta, tüfekle selam durur. Bu durum Bayrak çekilinceye kadar veya indirilinceye kadar sürer.

 

            Küçük savaş gemileriyle yardımcı gemilerde Bayrak, silis tire çalınarak çekilir. İndirilir. Bu törende asker çıkarılmaz. Küçük askeri birliklerin bulunduğu yerlerde ise, Bayrak, bir kıta tarafından selamlanarak çekilir ve indirilir.

 

            b) Emrinde polis, jandarma gibi üniformalı kuvvet bulunan dairelerde ve bu kuvvetlerin bulunduğu karakollarda, tören, Türk Silahlı kuvvetlerindeki gibi yapılır.

            c) Emrinde üniformalı kuvvet bulunmayan kurumlardaki ve yabancı ülkelerde bulunan resmi ve milli binalardaki törenlerde, bayrağı çeken veya indiren kimse, başı açık olarak bulunur, çektikten sonra veya indirmeden önce Bayrağı selamlar.

            d) Okullardaki bayrak töreni, (c) bendinde yazılı olduğu gibi yapılır. Öğrenciler törene saygı durumu olarak katılırlar, bu sırada varsa bando eşliğinde yoksa boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir.

            e) Türk bandıralı ticaret gemilerinde tören üç kişilik bir mürettebat çıkarılmak ve üniformalı olup olmadıklarına göre (b) ve (c) bentlerinde küçük araçlarda ise, (c) bentlerinde yazılı esaslara göre yapılır.

            f) Özel yerlerde ve konutlarda tören, Bayrağı çekecek ve indirecek kimsenin, üniformalı olup olmadığına göre, Bayrağı selamlaması suretiyle yapılır.

 

            Bayrağa Saygı:

            Madde 23 - Bayrak, çabuk çabuk çekilir ve yavaş yavaş indirilir.

 

            Bayrak çekilmeden önce ve indirildikten sonra özel bir saygıyla taşınır. Bayrağa yüzlerini dönerek selamlarlar.

 

            Bayrağın Yarıya Çekilmesi:

            Madde 24 - Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

 

            Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Başbakanlıkça tespit ve ilan edilir.

 

            Bu hallerde bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

 

            Sürekli bayrak çekilen yerlerde de, bayrak yavaş yavaş yarıya indirilir.

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki bayrak hiç bir zaman, Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilmez.

 

            Bayrak Çekilmeyecek ve Konulmayacak Yerler:

            Madde 25 - Yıkık ve terk edilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, liman, göl ve nehirlerde çalışan 18 tonilaton küçük yat ve salapuryalara çamur, çöp dubası vb. teknelere, 19. Maddede belirtilen binek taşları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.

            Yasaklar:

            Madde 26 - Bayrak, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk olarak veya taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz; 21. madde hükümleri dışında, ne maksatla olursa olsun, örtü olarak serilemez; oturulan yer veya masalara, kürsülere vb. eşya üzerine bayrağın şekli yapılamaz.

 

            Hiçbir siyasi parti, kuruluş, dernek, vakıf tarafından amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde, Bayrak esas fon olarak kullanılamaz.

 

            Bayrağa sözle, yazıyla, hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunamaz. Bayrak yırtılamaz, yere atılamaz gerekli itina gösterilmeden kullanılamaz.