32. SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ VE ÖDEV  YÖNETMELİĞİ 

 

MİLLİ EĞİTİM HAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

SINIF GEÇME YÖNETMLİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

 

            Amaç:

            Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında sınıf geçme ile ilgili esas ve  usulleri düzenlemektir.

 

            Kapsam:

            Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumları öğrencilerinin sınıf geçme ve sınav işleriyle devam ve devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

 

             Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar:

            Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

 

            "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını, "Kurul", Talim ve Terbiye Kurulunu, "Okul", ortaöğretim kurumunu, "Müdür", ortaöğretim kurumu müdürünü, "Dönem", ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,        "Ders yılı", derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, "Öğretim yılı", ders yılının başladığı tarihten ertesi ders  yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, "Ölçme araçları", öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,    "Ortalama yükseltme sınavı", öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamâlarını yükseltme amacıyla yapılan sınavı,   "Yetiştirme kursu", ders yılı içinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için, ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde düzenlenen kursu, "Sınıf öğretmeni", okul idaresince sorumluluğu kendisine verilen sınıf öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelmelerine yardımcı olan, seçmeli alan dersleri ile diğer seçmeli derslerin belirlenmesinde öğrenci ve veliyle yakın bir işbirliği yapan, öğrencinin okul idaresi, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir Şekilde düzenleyip yürüten öğretmeni, "Zümre öğretmenler kurulu", aynı dersi okutan öğretmenlerinden oluşan kurulu, "Sınıf zümre öğretmenler kurulu", aynı sınıfın Şubelerinde aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu, "Öğretmenler kurulu", okulun bütün öğretmenleri ile stajyer öğretmenlerinden oluşan kurulu ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

 

            Madde 5 - Öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme, devam devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

            a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

            b) Her öğrencinin ilgi, istek ve yeteneğine göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve alanında/bölümünde ilerlemesine imkan sağlanır.

            c) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

            d) Öğrencilerce alınacak alan/bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçiminde karara, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrencinin ve velisinin ortak olmaları sağlanır.

            e) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir işbirliği içinde çalışması esas alınır.

            f) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

            g) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

            h) Ölçme ve değerlendirmede okul, ilçe, il ve yurt çapında birlik ve beraberlik ön planda tutulur.

            ı) Öğrenci başarısının tespiti derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.

            j) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.

            k) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

            l) Öğrencinin ders, ödev, atölye, uygulama, laboratuar, staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılması zorunludur.

            m) Mevcut öğretim kurumlarının öğretim kadrolarından ve uygun eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılır.

            n) Okullar ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkan sağlanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Not Düzeni

 

 

            Not Düzeni:

            Madde 6 - Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

 

            Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem sonu notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

 

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan               Not                Derece

85-100                        5                     Pekiyi

70-84              4                     İyi

55-69              3                     Orta

45-54              7                     Geçer

25-44              1                     Geçmez

0-24                0                     Etkisiz

            Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

 

 

İKİNCİ KISIM

Programlar İle İlgili Esaslar

 

            Program Çeşitleri:

            Madde 7 - Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin yerine getirilebilmesi için ortaöğretim kurumlarında;

 

            a) Yüksek öğretime hazırlayan programlar,

            b) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programlar,

            c) Hayata ve iş alanlarına hazırlayan programlar uygulanır.

 

            Öğretim programları, öğrencilerin istek ve yetenekleri yönünde, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın/bölümün özelliklerine cevap verecek şekilde ortak genel kültür dersleri, alan/bölüm dersleri ile alan/bölüm seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerden oluşur.

 

            Ortak genel kültür dersleri ile alan/bölüm ve alan/bölüm seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerin her biri, bunların haftalık saatleri ve hangi yıllarda okutulacakları, Kurul kararına bağlı olarak belirlenir.

 

            Ortak Genel Kültür Dersleri:

            Madde 8 - Ortak genel kültür dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

 

            Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak amacına yineliktir.

 

            Alan/Bölüm Dersleri:

            Madde 9 - Alan/bölüm dersleri; öğrenciyi, girmeyi hedeflediği yüksek öğrenim dalına veya mesleğe ve iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

 

            Alan/Bölüm Seçmeli Dersleri:

            Madde 10 - Alan/bölüm seçmeli dersleri; öğrenciye yöneldiği alanda/bölümde gelişme ve derinleşme imkanı sağlayan derslerdir.

            Seçmeli Dersler:

            Madde 11 - Seçmeli dersler; ortak genel kültür, alan/bölüm dersleri ile alan/bölüm seçmeli dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir.

 

            Derslerin İlanı ve Seçimi:

            Madde 12 - Okul müdürlüğünce ders yılı sonunda, okulun derslik, laboratuar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin sayısı ve kullanılabilme durumları ile mevcut branş öğretmenlerinin maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz önünde bulundurularak; takip eden ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli dersler ile alan/bölüm seçmeli derslerinin tümü ilan edilir. Ders kesiminin 10 gün öncesinden 10 gün sonrasına kadar 20 gün içerisinde, ilan edilen bu dersler arasından sınıf öğretmeni, veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan/bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen dersler öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

 

            Ancak, okulun yeni imkanlara kavuşması durumunda derslerin başladığı hafta içinde de bazı derslerin seçimi yapılabilir.

           

            Alan/bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli derslerin seçiminde;

 

            a) Gelişim dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, öğrencinin önceki yıllara ait başarısı ve derslerdeki başarı grafiği,

            b) Yönelmek istediği veya yöneldiği alan/bölümde alması gereken derslerin hangileri odumu,

            c) Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı, gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

 

            Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrarlanır.

 

            İ1-İlçe Müdürler Kurulu:

            Madde 13 - Her dönemin başlamasından 15 gün öncesine kadar, okul müdürleri, milli eğitim müdürünün başkanlığında toplanır. Bu toplantıda; öğretmen ihtiyacı olan okulların bu ihtiyaçlarının giderilmesi, gerekli görülmesi durumunda, yakın çevre okullarının uygun dershane kapasitesinden yararlanılması, bazı sınıfların bu okullarda öğretim yapması, bazı alan/bölüm seçmeli derslerinin veya seçmeli derslerin birlikte yapılması gibi tedbirler karara bağlanır.

 

            Seçmeli Bir Dersin Eğitim ve Öğretime Açılması:

            Madde 14 - Seçmeli bir dersin eğitim ve öğretime açılabilmesi için, en az 20 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. Ancak, okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile bu öğrenci sayısı daha da az olabilir.

 

            Okulca Uygulanacak Seçmeli Dersler:

            Madde 15 - Okul müdürlüğü, yeter sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmeninin bulunması halinde arıcılık, halıcılık, çinicilik, oymacılık gibi, kişileri girişimcilik ve üreticiliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun seçmeli dersleri de öğretim kapsamına alabilir. Bu gibi derslerin öğretim kapsamına alabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı da zümre öğretmenleri tarafından hazırlanır ve il milli eğitim müdürünün onayı ile uygulamaya konulur.

 

            İlk defa uygulamaya konulacak olan programların bir örneği de bilgi için Bakanlıkta ilgili genel müdürlüğe gönderilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM    

Öğrenci Başarısını Ölçme Ve Değerlendirme       

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Dönemlerde Öğrenci Başarısının Tespiti   

 

            Öğrenci Başarısının Tespiti:

            Madde 16 - Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

 

            Öğretmen, her türlü sınav, ödev, proje, işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri yoluyla öğrencinin programlarda amaçlanan davranışları kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder.

 

            Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar:

            Madde 17 - Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha çok olan dersler için ikiden az olamaz. Zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.

 

            Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

            Madde 18 - Ölçme sonuçları, yalnız not vermek veya eksiklik aramak için değil, eğitim ve öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle, işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile kullanılır.

 

            Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ve ne derecede başarılı olduğunu belirler. Başarı oranı az ise sebeplerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

 

            Yazılı Sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa, öğretmen başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava, isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli olur.

 

            Karşılaştırmalı Sınavlar:

            Madde 19 - Bir okulda aynı programları okutan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere yazılı sınavlardan en az biri birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavlar, o dersi okutan zümre öğretmenleri tarafından ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır. Ortak sınavın sadece bir defa yapılması durumunda bunun, dönemin son ayı içinde yapılması esastır.

            Aynı çevrede ayrı okullarda okutulan aynı ders programları için de ortak değerlendirme yapılabilir. Böylece, okullar arası aynı programı okuyan öğrencilerin seviyeleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri hakkında karşılaştırma yapmak imkanı sağlanır. Bu sınavlar, ilgili okullarla işbirliği yapılarak il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenir.

 

            Bakanlık tarafından gönderilecek testler ve başka ölçme araçları ile de başarı seviyesi belirlenebilir ve bunlarla öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sonuçları karşılaştırılır. Öğretmenler, bu karşılaştırma sonuçlarından yararlanarak sonraki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için gerekli tedbirleri alırlar.

 

            Bu tür sınavlarda alınan puanlar da ortalamaya katılır ve eşit Şekilde değerlendirilir. Öğretmen tarafından verilen puanlarda okul, ilçe, il ve ülke çapında yapılan sınavlarda belirlenen puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim birimlerince bu konuda gerekli tedbirleri alırlar.

 

            Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanacak olan zümre öğretmenler kurulunda görüşülür ve ortak çözüm yolları araştırılır.

 

            Karşılaştırmalı sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

 

            Yazılı ve Uygulamalı Sınavların Niteliği ve Zamanı:

            Madde 20 - Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez., işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler için gerektiğinde bir günde üç sınav da yapılabilir.

 

            Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

 

            Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır. Yazılı sınavların, ödev ve projelerinin zamanlarının belirlenmesinde sınıf öğretmeni, aynı sınıfta dersi olan öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlar. Bu işbirliğinin esasları okul müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tekniğine uygun olarak hazırlamak ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulamamak kaydıyla yazılı sınavlar test olarak yapılabilir.

 

            Sözlü Sınavlar:

            Madde 21 - Bir dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkanlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı öğrencilerin, eğitici çalışmalarındaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye anında bildirilir.

 

            Uygulamalı Derslerin Sınavları:

            Madde 22 - Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların Şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

 

            Soruların Yıllık Plan ve Programlara Uygunluğu:

            Madde 23 - Öğretmenler, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, ders yılı başında zümre öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki ders konularını ve dersin amaçlarını göz önünde bulundururlar.

 

            Sınavlara Katılmayanlar:

            Madde 24 - Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci özrünü, özrünün başlangıcından itibaren 7 gün içinde bildirmek, bitimini izleyen 7 gün içinde de belgelendirerek okul idaresine vermek zorundadır. Ancak; kaza, ölüm, yangın ve benzeri durumlarda bu süre okul idaresinin takdirine bırakılır.

 

            Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye puan olarak sıfır verilir ve durum okul idaresine yazılı olarak bildirilir.

 

            Özrünü okul idaresince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

 

            Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

            Madde 25 - Öğretmenler yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Yazılı sınavlar, uygulamalar ve ödev sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en çok on beş gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin istemesi halinde sınav kağıdı ders öğretmeni ile birlikte bir defa daha incelenir.

 

            İKİNCİ BÖLÜM

           Öğretmen Not Defteri Ve Öğrenci Karnesi

 

            Öğretmen Not Defteri:

            Madde 26 - Her öğretmen bir not defteri tutar ve bu deftere bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları ve dönem notlarını yazar.

 

            Öğretim yılı başında okul idaresi tarafından temin edilen not defterleri, imza karşılığında öğretmene verilir.

 

            Puanların ve dönem notlarının mürekkeple yazılmasına, silinti ve kazıntı olmamasına özen gösterilir.

 

            Her öğretmen, not defterini, okul idaresine vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

 

            Ders yılı sonunda not defterleri okul idaresine teslim edilir. Bu defterler idarece bir öğretim yılı saklanır.

 

            Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler de not defterlerini tutanak karşılığında idareye teslim etmek zorundadırlar.

 

            Not defterine, dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar ve bu puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.

 

            Öğrenci Karnesi:

            Madde 27 - Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir.

           

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Dönem Notlarının Tespiti    

 

            Dönem Notu:

            Madde 28 - Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir. Öğretmen, öğrencinin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunu dikkate alarak takdir hakkını kullanabilir.

 

            Ancak, takdir edilen not; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelere verilen puanlarla izah edilebilmeli, bu puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile elde edilen nottan aşağı olmamalıdır.

 

            Bir dönemde öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir. Ancak;

 

            a) Kompozisyon ayrı, dil ve edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte dönem notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl tespit edileceği dersin programında belirtilir.

            b) Yabancı dil dersinde okuma, anlama, konuşma ve yazmadan verilen yazılı, sözlü ve ödev puanlarının ayrı ayrı aritmetik ortalamaları alınır, daha sonra bu puanların ağırlıklı ortalamasına göre dönem notu takdir edilir.

            c) Öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarda doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmayacak Şekilde düzenlenir.

 

            İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

            d) Sağlık durumları veya beden bozuklukları sebebiyle beden eğitimi dersine veya bazı beden eğitimi faaliyetlerine katılamayacak durumda olan öğrenciler, okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.

            Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının hangi beden eğitimi faaliyetlerine, geçici bir süre için mi, sürekli olarak mı engel oluşturduğu açıklanmalıdır.

 

            Rapora göre, beden eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümlerinden muaf tutulanlar, bu bölümlerden sorumlu tutulmazlar ve sadece teorik bilgilerle ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı bölümlere, bütün uygulamalı bölümlerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilirler.

 

            Dönem İçinde Nakil:

            Madde 29 - Dönem içinde öğrenci nakli; velinin kamu görevi veya işyeri nakli, ikamet değişikliği, can güvenliği, sağlık kurulu raporu gibi sebepler dışında yapılmaz. Bu sebeplerden herhangi birisi ile öğrencinin, dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi halinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak yeni okuluna intibakı sağlanır. Buna göre;

 

            a) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okul değiştiren öğrencinin dönem notları önceki okulu tarafından verilir. Bitimine 21 ve daha fazla iş günü kala nakledilen öğrencinin dönem notları, önceki okulundan getirdiği puanlar dikkate alınarak yeni okulu tarafından verilir.

            b) Önceki okulunda aldığı alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/derslerden bazılarının, yeni okulunda okutulmaması halinde öğrenci;

            1. Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almış ise o derslere ait dönem notları, mevcut puanlarına göre okul idaresince tespit edilir.

            2. Öğrenci okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almamış ise yeni okulunda öğretime açılmış olan alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/dersleri alır. Bu derslerin dönem notunun tespitinde geldiği okulda aldığı puanlar da dikkate alınır.

            c) Yabancı ülkelerde okudukları okuldan ayrılan öğrenciler, denklik işlemlerini tamamlattıktan sonra, ders yılı içerisinde en çok 15 günlük sürede, ikinci dönem başından itibaren 15 gün sonrasına kadar kayıt olacakları okul müdürlüğüne müracaat ederler.

 

            Farklı Okul Türleri İle Farklı Programlar Arasında Nakil ve Geçişler:

            Madde 30 - Farklı okul türleri arasındaki nakiller genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılır. Sınıflar ve farklı programlar arasındaki geçişler, yönerge ile belirlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM       

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

 

            Bir Dersin Yıl Sonu Notu:

            Madde 31 - Bir dersin yıl sonu notu;

            a) Öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

            Aritmetik ortalama hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

 

            b) Özre da yalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

            c) Hiç dönem notu almayan öğrencilerin yıl sonu notu, o dersle ilgili yetiştirme kurs notudur.

            d) Ortalama yükseltme sınavı veya sorumluluk sınavı sonunda en az "Geçer" not alınarak başarılan dersin yıl sonu notu, bu sınavlarda alınan notla daha önce belirlenen yıl sonu notunun toplamının aritmetik ortalamasıdır.

            Yıl sonu notu, derslerin ağırlıklı notlarının ve yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanmasında esas alınır.

 

            Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma:

            Madde 32 - Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması için;

            a) İkinci dönem notunun en az "Geçer", ancak, birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta" ,

            b) Yalnız bir dönem notu aldığı derste dönem notunun en az "Geçer" olması gerekir.

 

            Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme:

            Madde 33 - Ders yılı sonunda;

 

            a) Her dersten 32. madde hükmünde göre başarılı sayılan,

            b) Dokuzuncu sınıfta herhangi bir ders veya derslerden, başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı,

            c) Diğer sınıflarda;

 

            1. Alan/bölüm ders/dersleri dışındaki ders/derslerden başarısızlığı olanların yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı,

            2. Alan/bölüm ders/derslerinden de başarısızlığı olanların ayrıca bu derslere ait yıl sonu ağırlık ortalaması da 2.50 ve daha yukarı, olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

 

            Ortalama Yükseltme Sınavı İle Sınıf Geçme:

            Madde 34 - Ortalama yükseltme sınavı sonunda;

 

            a) başarısız olduğu derslerin her birinden en az "Geçer" not alan,

            b) Yıl sonu başarı ortalaması ile alan/bölüm ders veya derslerinden de başarısız olunmuş ise alan/bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olan öğrenci de doğrudan sınıfını geçer.

 

            Sınıf Tekrar Etme:

            Madde 35 - Dokuzuncu sınıflarda okuyan ve başarısız dersi veya dersleri bulunan öğrencilerden, ders kesiminde yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olan ve ortalama yükseltme sınavına girmeyenler ile ortalama yükseltme sınavı sonunda yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar sınıf tekrar ederler.

 

            Ayrıca bütün sınıflarda devamsızlık sebebiyle başarısız sayılanlar da sınıf tekrar ederler.

 

            Ancak sınıf tekrar etme ortaöğretim süresi boyunca bir defa yapılır.

 

            Sorumlu Olarak Sınıf Geçme:

            Madde 36 - Dokuzuncu sınıf dışında kalan sınıflarda okuyan, ders kesiminde veya ortalama yükseltme sınavı sonunda doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerden;

 

            a) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar, başarısız oldukları derslerden,

            b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar, başarısız oldukları alan/bölüm derslerinden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

 

            Ortalama Yükseltme Sınavı:

            Madde 37 - Ders kesiminde, başarısız ders/dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olan öğrenciler, ders kesimini takip eden on beş (15) gün içinde istediklerinden fazla üç (3) dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler.

 

            Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında okuyan ve mezun olamayan öğrenciler için ayrıca, ders yılının başlamasından önceki hafta içinde de aynı Şartlarda ikinci bir ortalama yükseltme sınavı yapılır.

 

            Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrenci, sınavına gireceği ders veya dersleri, velisi ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirler. Öğrenci, veya veli tarafından yazılı olarak okul idaresine verilir.

 

            Ortalama yükseltme sınavı Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

 

            Sorumluluk Sınavı:

            Madde 38 - Sorumluluk sınavı, ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavı sonrasında olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Öğrenci, okulla ilişiği kesilinceye kadar sorumlu olduğu derslerden sorumluluk sınavına katılabilir.

 

            Sorumluluk sınavı Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

 

            Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları İle ilgili Esas ve Usuller:

            Madde 39 - Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile ilgili esas ve usuller Kurulca hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

 

            Sorumluluğun Kalkması:

            Madde 40 - Öğrencinin, sorumlu olduğu dersten sorumluluğu;

 

            a) Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az "Geçer" not alması

            b) 0 dersin üst sınıfta okutulan programından başarılı olması,

            c) Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu olarak geçilen sınıfa ait derslerin yıl sonu başarı ortalamasının 2.50; alan/bölüm derslerinden de sorumlu olduğu dersi/dersleri var ise ayrıca alan/bölüm derslerine ait ağırlıklı not ortalamasının da 2.50 ve daha fazla olması halinde kalkar.

            Yıl Sonu Başarı Ortalaması İle Başarılı Sayılamayacak Dersler:

            Madde 41 - Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile okulların programlarında belirtilen her sınıfta bir dersten başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar. Bu derslerden başarısız olanlar sorumluluk ile ilgili hükümlere tabidirler.

 

            Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu:

            Madde 42 - Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

 

            Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur.

 

            Yıl Sonu Başarı Ortalaması:

            Madde 43 - Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl sonu başarı ortalaması" dır.

 

            Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

            Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. "Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayıldı." yazılır.

 

            Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine işlenir ve mezuniyet notunun hesaplanmasında esas alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Hazırlık Sınıfında Öğrenci Haşarısının Tespiti      

 

            Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti:

            Madde 44 - Hazırlık sınıfında sınıf geçme, yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama,konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerden verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarı gösterenler dokuzuncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Hazırlık sınıfında okuyup da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkı kazanamayan öğrenciler, genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer ortaöğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kayıt edilirler.

 

            Hazırlık sınıfında öğrencinin başarılı olabilmesi için yabancı dil dersi ikinci dönem notunun en az "Geçer" olması şarttır.

 

            Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için, takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az "Geçer" not alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

 

            Hazırlık sınıfı öğrencileri sorumlu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilmezler.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM          

Alanlarla İlgili Esaslar         

 

            Alanlara Yönelme:

            Madde 45 - Programlarında birden çok alana yer verilen okullarda dokuzuncu sınıfı geçen öğrenciler, bu sınıfta okutulan derslerdeki başarı durumlarına göre onuncu sınıfta alanlara yönelirler.

 

            Bu sınıfta öğrenci, alana yönelmede kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 2.50 ve daha yukarı ise o alanı seçer. Bu ortalama, birden çok alan için yeterli ise istediği alanı seçebilir. Bu durumdaki öğrenciler ders yılının başlamasını takip eden 10 gün içinde alan değişikliği de yapabilirler.

 

            Alanlara yönelme Şartını taşımayan öğrenci, isteği ve derslerdeki başarı durumu göz önüne alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve velisi tarafından öğretime açılan alanlardan birine yönlendirilir.

 

            Sanat ve Spor alanları, Şartları uygun olan okullarda öğretime açılır.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

           Diploma Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

 

            Diploma Verilmesi:

            Madde 46 - Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir.

 

            Öğrenim Belgesi Verilmesi:

            Madde 47 - Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri, ders notlarını ve mezuniyet notunu gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

 

            Mezuniyet Notu ve Alanı/Hölümü:

            Madde 48 - Mezuniyet notu aşağıdaki Şekilde hesaplanır.

 

            Mezuniyet notu; öğrenim süresi üç yıl olan okullarda üç yılın, dört yıl olan okullarda ise dört yılın yıl sonu başarı ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.

 

            Mezuniyet notu tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Varsa, mezuniyet alanı/bölümü diplomada gösterilir.

 

            Diploma Tarihi:

            Madde 49 - Diplomaların tarihi;

 

            a) Doğrudan mezun olanlarla, ders kesimini takip eden 15 gün içinde yapılan "Ortalama Yükseltme Sınavı"nda veya "yetiştirme Kursları" sonunda mezun olanlar için, derslerin kesildiği tarih,

            b) Ders yılının başlama tarihinden önceki haftada yapılan "Ortalama Yükseltme Sınavı"nda mezun olanlar için, bu sınavın sona erdiği tarih,

            c) Sorumluluk sınavı sonunda mezun olanlar için de bu sınavın sona erdiği tarih olarak tespit edilir.

 

            Ancak, okuldan mezun olabilmek için bütün derslerden başarılı olan, fakat yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmasını tamamlayamayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin diplomaları, staj çalışmasını tamamladıkları günün tarihini taşır.

 

            Yurtdışından Gelenlerin Mezuniyet Notu:

            Madde 50 - Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet notu, yalnız ülkemizde okudukları yıllara ait yıl sonu başarı ortalamasına göre tespit edilir.

 

            Diplomaların Düzenlenmesi İle Diğer Hususlar

            Madde 51 - Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili diğer hususlarda "Sınıf Geçme ve Diploma Defteriyle Diplomaların Düzenlenmesine Dair Talimat"a uyulur.

 

 

ALTINCI KISIM     

Okul Birincilerinin Seçimi   

 

            Okul Birincilerinin Seçimi:

            Madde 52 - Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görüşü alınarak bölüm ve alan ayırımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından Öğretmen Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, "kısa süreli uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler.

 

            Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması halinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde Eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin dönem notlarına esas olan puanlarının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde, öğretmenler kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.

 

            Tespit edilen okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.

 

 

YEDİNCİ KISIM

Yetiştirme Kursları

 

            Yetiştirme Kursları:

            Madde 53 - Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde yetiştirme kursları açılır.

 

            Yetiştirme kurslarında görev alacak öğretmenler valilikçe görevlendirilir.

 

            Yetiştirme kurslarında işlenecek konular ve kursun süresi okul müdürü ile kursu verecek öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir. Kursun süresi, o dersin bir dönemdeki ders saati, toplamından az olamaz. Kursta, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak yeteri sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Yıl sonu notu bu yazılı, sözlü puanlara göre takdir edilir.

 

 

SEKİZİNCİ KISIM 

 Devam-Devamsızlık

 

            Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması:

            Madde 54 - Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, çift öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.

 

            İlk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

 

            Devam Zorunluluğu:

            Madde 55 - Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar.

            a) Bir ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

            b) Yurt içinde ve yurt dışında, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin milli eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki faaliyetlere katılanlara ise valilikçe izin verilir. Bu izinlerin toplamı ile diğer devamsızlıkların toplamı devam süresinin yarısını aşamaz. Ancak, uluslararası yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin, bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

            c) yetiştirme kurslarına devam zorunludur. yetiştirme kurslarında devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü olarak üçte biri kadar devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.

 

            Geç Gelme:

            Madde 56 - Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınırlar. Birinci ders saatinden sonra okula gelenler hakkında bu yönetmeliğin 54 üncü maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılır.

 

            Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenlerle izinsiz olarak sınıftan veya okuldan ayrılanlar için disiplin işlemi yapılır.

 

            Özel Durumlar:

            Madde 57 - Okula devam ederken, yangın, deprem gibi tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli sebeplerle kendilerine izin verilenler ile tedaviyi gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerle tutuklanıp serbest bırakılan veya tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak yargılaması devam eden veya beraat eden öğrenciler;

            a) Devam süresinin en az yarısını doldurmuş ve bir dönem notu almış bulunmak;

            b) Özürleri resmi bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul idaresine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş ve özür belgesini, özrün sona erdiği tarihten itibaren 7 gün içinde vermiş olmak şartıyla, devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar.

 

            Ancak; kaza, ölüm, yangın gibi durumlarda 7 günlük süre okul idaresinin takdirine bırakılır.

 

            Okulu Bitirme Süresi:

            Madde 58 - Öğrenciler, kayıt oldukları öğretim yılından itibaren üç yıllık okulları en çok dört öğretim yılında, dört yıllık okulları en çok beş öğretim yılında bitirmek zorundadırlar. Dokuzuncu sınıfı iki yılda başaramayanların okudukları programla ilişikleri kesilir ve uygun programlara yönlendirilirler. Devamsızlık sebebiyle bütün derslerden başarısız sayılan öğrencilerin bu yılı ile hiç devam edilmeyen yıllar da yukarıdaki süreye dahildir.

 

            Ancak, bu süreyi tamamlamasına rağmen ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavları sonucunda hala başarısızlığı bulunan son sınıf öğrenciler, bir yıl daha sorumluluk sınavlarına katılabilirler.

 

            Hazırlık sınıflarında geçen süre, yukarıdaki yıl sayılarına dahil değildir.

           

           

DOKUZUNCU KISIM        

İş Ve Tatil Günleri   

 

            İş ve Tatil Günleri:

            Madde 59 - Ortaöğretim kurumlarında ders yılı süresi 180 iş gününden az olmaz. Dönemlerin başlama ve kesilme tarihleri, öğrenci kayıt kabulleri ile dinlenme ve yaz tatillerinin başlama ve bitiş günleri her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre okul ve işletmelerde meslek eğitimi yapılan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu süre "Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yönetmeliği" esaslarına göre belirlenir. çalışma takvimleri, il milli eğitim müdürlüklerince hazırlanır ve valinin onayı ile yürürlüğe girer.

 

            Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak Şubat aylarında iki hafta süre ile, ikinci dönemden sonra verilen yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren yapılır.

 

            Not Çizelgelerinin Teslimi:

            Madde 60 - Birinci döneme ait not çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç gün önce, ikinci döneme ait not çizelgeleri ise dönemin son gününde öğretmenler tarafından okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı sözlü, uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.

 

 

            Karnelerin Verilme Zamanı:

            Madde 61 - Birinci döneme ait karneler dinlenme tatilinden önce verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatili sonunda sınıf öğretmenine iade edilir. Öğrenci karneleri sınıf öğretmeni tarafından da imza edilir.

 

            İkinci dönem sonunda verilen karneler okula iade edilmez.

                     

 

ONUNCU KISIM

Diğer Hükümler

 

            Madde 62 - Sınıf geçme uygulaması yapan yabancı ve azınlık okulları ile ayrı yönetmeliği olan ve bu uygulamayı yapan ortaöğretim kurumlarının özel yönetmeliklerinde belirtilen özel hükümler saklıdır.

 

            Madde 63 - Okullar bu yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olmak ve Bakanlığın onayını almak kaydıyla deneyip geliştirmek üzere veya kendi özel durumlarına göre program bazında değişik uygulamalar yapabilirler.

 

            Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik, 1995-1996 öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarının Dokuzuncu sınıfından başlamak üzere, kademeli olarak uygulamaya konulur.

 

ONBİRİNCİ KISIM           

Yürürlük - Yürütme Son Hükümler 

 

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat:

            Madde 64 - 16/12/1983 tarih ve 1 253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri ile 2/9/1991 tarih ve 20979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği" ve değişiklikleri, bu yönetmeliğin ortaöğretim kurumlarının bütün sınıflarında uygulanmasından itibaren yürürlükten kalkar.

 

            Yürürlük:

            Madde 65 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme:

            Madde 66 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

            Not: Bu Yönetmelik 05/09/1995 tarih ve 22395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN

           

Karar Sayısı: 291                                                                 Karar Tarihi: 1.8.1995

 

            Konu: Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin 5 inci ve 6 inci Alt Bentlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.

 

            Öğretmen yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.6.1995 tarih ve 4072 sayılı yazıları üzerine Kurulumuzca görüşülerek uygun bulunan "Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin 5 inci ve 6 inci Alt Bentlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

 

    Hikmet ULUĞBAY

    Milli Eğitim Bakanı

 

Ramazan Çetin DAĞLI             

       Kurul Başkanı

 

Güler ŞENÜNVER              Dr. Ezdihar KARABULUT        Nazım İrfan TANRIKULU

Üye                                         Üye                                               Üye

           

Ömer ÖZÜDURU                   Sürmeli AĞDEMİR                          Mustafa ERTÜRK

            Üye                                         Üye                                                     Üye     

 

Selahattin MEYDAN                 Haşim AYAOKUR                           Sevim ÇAMELİ

            Üye                                         Üye                                                     Üye

 

Ömer AÇIKEL                          İrfan BERKER                                 Necat BOZKURT

            Üye                                         Üye                                                     Üye

 

Dr. Veli KILIÇ                          Ömer ÖZCAN                                 Hüseyin ÖZDEMİR

Üye                                         Üye                                                     Üye

 

 

            Öğrencilere Yaptırılacak Ödevler Hakkında Yönetmelik

             (11.02.1985 tarih ve 2182 sayılı T.D. yayımlanmıştır.)

 

            Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; öğrencilere yaptırılacak ödevlerin niteliği, veriliş Şekli ve zamanı ile incelenmesi ve değerlendirilmesine ait esasları düzenlemektir.

 

            Madde 2 - Bu yönetmelik, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları kapsar.

 

            Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

            "Ödev", öğretmen tarafından öğrencilerden istenen, onları alıştırma ve gözlem yapmaya, incelemeye, düşünmeye, muhakeme etmeye, araştırma yapmaya, incelemeye, düşünmeye sevk edecek, onların bilgilerini arttırıp becerilerini geliştirecek çalışmaları;

            "Tatil", yarıyıl, bayram ve hafta sonu tatillerini, ifade eder.

 

            Madde 4 - Ödev konularının seçilmesinde, öğrencilerin bilgi ve sınıf seviyeleri, yaşları, okul, aile ve çevre imkanları; diğer derslere zaman ayrılmasına fırsat verilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

 

            Madde 5 - Verilecek ödevin konusu açık ve anlaşılır olmalı, öğrenciyi tereddüde düşürmemeli, yanlış yorumlara yol açmamalıdır.

 

            Madde 6 - Öğrencilere ilk sınıflarda ve öğretim yılı başında, kısa ve kolay hazırlanabilir ödev verilir.

 

            Madde 7 - Aynı sınıfta bulunan öğrencilere, aynı ödevler verilebileceği gibi bilgi, seviye, ilgi ve yeteneklerine göre değişik konularda ve değişik seviyelerde de ödevler verilebilir.

 

            Madde 8 - Öğrencilere birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak amacı ile grup ödevi verilebilir. Bu durumda gruptaki öğrenciler arasında iş bölümü öğretmen tarafından belirlenir.

 

            Madde 9 - Öğretmen, ödevle ilgili kaynakların veya araç ve gereçlerin neler olduğunu ve bunların nerede bulunabileceğini, öğrencilere önceden duyurur.

 

            Madde 10 - Öğretmen ödevlerinin temiz ve düzgün bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

 

            Madde 11 - Ödevler, ilgili programlara uygun olarak verilir.

 

 

            Madde 12 - Ödev verilirken, eğitim ve öğretime yönelik belirli bir amaç güdülmeli, öğrenciyi meşgul etmiş olmak için ödev verilmemelidir.

 

            Madde 13 - Ödevde aranan nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği öğretmen tarafından öğrencilere duyurulur.

 

            Madde 14 - Ortaokullarda lise ve dengi okullarda ders yılı başında, okul müdürünün veya gönderileceği müdür yardımcısının başkanlığında yapılacak sınıf öğretmenleri toplantısında her ders için, verilecek ödev veya ödevlerin verilme ve alınma tarihlerini belirleyen bir çizelge düzenlenir. Söz konusu çizelgenin bir örneği, ilgili müdür yardımcısı tarafından bir dosyada saklanır. Öğretmenlerin bu çizelgeye uyup uymadıkları okul idaresince takip olunur. Zümre öğretmenleri kurulunda belirlenen ödevin konusu, yıllık ders planlarında gösterilir.

 

            Madde 15 - Öğrencilere okulun açık olduğu iş günlerine rastlayacak şekilde ödev verilir. Onlara ödevlerini hazırlayabilmeleri için, ödevin konusu, okul ve çevre imkanları da göz önünde bulundurularak makul bir süre tanınır. Bu süre en çok 15 günü geçemez. Ancak, daha uzun süreli gözlemi veya deneyi gerektiren türdeki ödevler, bu süre ile bağımlı tutulmazlar.

 

            Madde 16 - Öğrencilere münhasıran tatil günlerinde yapılmak üzere ödev verilmez.

 

            Madde 17 - Ortaokul, lise ve dengi okullarda, her kanaat döneminde, her dersten en az bir ödev verilir. Bu düzeydeki ödev konuları da hazırlanma süresi en çok üç saati geçmeyecek şekilde belirlenir.

 

            Ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrencilere, işlenecek konuyu önceden hazırlanmaları veya işlenen konuyu pekiştirmeleri için yaptırılacak çalışmalar ve alıştırmalar bir saatten fazla zaman almamalıdır.

 

            Madde 18 - Ödev vermede, programlara ait çeşitli konularda öğrencilerin;

 

            a) Alıştırma yapmaları,

            b) Yeni bilgiler edinmeleri,

            c) Araştırma istek ve becerilerini, düşünme ve muhakeme güçlerini, meleke ve kabiliyetlerini geliştirmeleri,

            d) Geniş ve toleranslı görüş kazanmaları,

            e) Yaratıcı olmaları, estetik duygularını yüceltmeleri,    amaçlanır.

 

            Madde 19 - Metin, resim, Şekil ve haritaları kopya ettirme, bir cümleyi tekrar tekrar yazdırma gibi öğrencinin usanmasına, imlasının ve yazısının bozulmasına yol açabilecek, yaratıcılığına engel olabilecek ödevler verilmez.

 

            Madde 20 - Ödev öğrencilerin kendi kendilerine, severek ve bu yönetmelikte belirtilen sürede yapabilecekleri, çalışma istek ve heyecanı yaratacak ve onları başarıya ulaştıracak nitelikte olmalıdır.

 

            Madde 21 - Ödevler, verilen sürenin sonunda öğrencilerden toplanır; incelenerek değerlendirilir. İnceleme sırasında ödev üzerinde, öğretmen tarafından gereken düzeltmeler yapılır, yanlışlar işaret edilir. İnceleme ve değerlendirmeden sonra ödevler, sınıfta öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerin, yapılan düzeltmeler ve işaretlerden yanlışlar üzerinde durmaları sağlanır.

 

            Ödevlerde görülen ortak yanlışlar sınıfta belirtilerek gereken düzeltmeler yapılır.

 

            Madde 22 - Öğretmenin inceleme ve değerlendirmesinden geçen ödev; öğretmen, okul müdürü veya müfettiş tarafından istenildiğinde gösterilmeye hazır olacak Şekilde bulundurulur.

 

            Madde 23 - Öğrencilere verilecek ödevlerle ilgili:

14 Şubat 1955 gün ve 838; 21 Şubat 1955 ve 839 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayımlanan "Ortaöğretim Okullarında Öğrenciye Yaptırılacak yazılı Vazifeler Hakkındaki Yönetmelik" Hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 24 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Madde 25 - Bu Yönetmeliğe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.