33. MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ        

        

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

           

            Amaç:

            Madde 1 - 2233, 5044, 439, 926, ve 1739 sayılı yasalarda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin okutulması için hazırlanan bu yönetmeliğin amacı;

 

            a) Türkiye Cumhuriyeti her türlü koşullar altında her çeşit saldırıya karşı daima artan bir kudretle ve kuvvetle korumak ve yüceltmek için Türk gençliğinin tümünde doğal olarak bulunan milli güvenlik bilincini top yekun harbin isteklerine göre pekiştirmek.

            b) Modern harbin psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma konuları üzerinde her yurttaşın bilmesi ve yapması gereken görevlerle genel savunma sorunları hakkında öğrencileri aydınlatmak.

            c) Silahlı kuvvetleri tanıtmak gençleri orduya içten gelen sevgi ve özlemle bağlamak, onları Silahlı Kuvvetlerle yapılan ana savunmanın temel bilgileri üzerinde fikren hazırlamak böylece Türk gençliğini her an ordu ve sivil savunmanın aktif organlarında görev alabilecek bir düzeye getirmek, birlik ve beraberlik ruhunu yaratmak ve vatansever bir gençlik yetiştirmektir.

 

            Kapsam:

            Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve kuruluşunda Milli Güvenlik Bilgisi okutulan okullar bulunan bakanlıklar ile Kuvvet Komutanlıklarını, Jandarma Genel Komutanlığını, özel ve tüzel kişilere ait okullarla birlik ve kurum amirlerini, Milli Güvenlik bilgisi öğretiminde görev alanları kapsar.

 

            ÖĞRETİM ESASLARI

            Uygulama:

            Madde 4 - Türk gençliğini 1. maddedeki amaca uygun şekilde yetiştirmek için bu Yönetmenliğin kapsamına giren öğretim kurumlarındaki tüm öğrenciler, Milli Güvenlik Bilgisi dersleri öğretimine tabi tutulurlar.

 

            a) Milli Güvenlik dersi programı, okulların hangi sınıflarında hangi konuların işleneceği, dersin haftada kaç saat okutulacağı hususlarını kapsayacak şekilde; Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile koordine edilerek, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanır. Programda yapılacak değişiklikler her yıl Haziran ayı içerisinde yayınlanır.

 

            Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıklarının öneri ve düşünceleri de alınarak hazırlanıp Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan programlara göre kitaplar, Genelkurmay Başkanlığında özel bir komisyonca yazılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca incelendikten sonra kabul edilir.

 

            b) Milli Güvenlik Bilgisi dersleri ek ders statüsünde yürütülür. Bu amaçla görevlendirilen subaylara haftada 7, Emekli ve müstafi subaylara ise haftada 24 saatten fazla ek ders görevi verilemez. Muvazzaf subay destleri bir güne veya iki yarım güne göre programlanır. 5434 sayılı kanuna 1101 sayılı kanunla eklenen ek-1 maddenin son fıkrası hükmüne göre emekli subayların emekli aylıkları kesilmez.

            c) Bir garnizonda yeteri kadar ders görevi verilecek subay bulunmadığı hallerde;

            1- Aynı sınıfın şube/kısımları birleştirilerek, ders saatleri sağlana bilen öğretmen miktarına göre ayarlanabilir.

            2- Bu yöntem ile de dersler kapatılamadığı takdirde yoğunlaştırılmış program veya blok sistem uygulaması yapılır.

 

            Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretimi resmi ve özel liselerde (dört yıllık liseler dahil) bunların dengi okulların ikinci sınıflarında, haftada bir saat olarak yapılır.

 

LİSE VE ORTAOKUL YÖNETMELİĞİ

 

            Madde 1 - Orta dereceli genel öğretim kurumları, ortaokul ve lise adını taşıyan iki kısımdan meydana gelir. Zilseler öğrencilerini, yüksek öğrenime hazırlayan kurumlardır. Ortaokullar, öğrencilerini bir yandan lise ve orta meslek okullarına hazırlayan, öte yandan onları ilkokul üstünde genel bilgi veren okullardır. Liselerde ortaokul sınıfları da bulunabilir.

 

            Madde 2 - Ortaokul ve liseler, eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin;

 

            a) Türkiye Cumhuriyetinin, milli ahlakını benimsemiş ve olumlu bir bilim anlayışını kazanmış çalışkan ve yararlı bir yurttaş olarak yetişmesini;

            b) Müfredatı programlarda saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini;

            c) Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini;

            d) İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasına, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar.

 

            Madde 3 - Okul bu amaçlara varabilmek için öğretim eğitim metotlarında okul içinde yaratılıp yaşatılacak iŞ çalışma temizlik ve doğruluk, havasından milli hayatımızın okulun içi hayatına ulaştıracak olaylarıyla, değerlerinden ve telkinlerinden yararlanır.

 

            Bu amaçlara ulaşmak için öğretmenlerin öğrencilere örnek olmaları gerekir.

 

            Madde 4 - Lise ve ortaokullarda okutulan derslerin çeşitleri ve konuları müfredat programları ile saptanır. Her sınıfta derslere ayrılan haftalık ders saatleri programda bulunan ders dağıtma çizelgesinde gösterilir.

 

            Müdürün Ödevi, Yetkisi:

            Madde 5 - Okulu müdür yönetir, Müdürün arkadaşlarına ve öğrencilere örnek olacak Şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile işbirliği yapması istenir.

 

            Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları, müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre iç hizmetler Şefi, kitap ve hesap memuru, ders aletleri memuru, kitaplık memuru, ayniyat memuru, yönetim memurları vardır. Müdür, yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere valilik yolu ile bakanlığına öneride bulunmaya yetkilidir.

 

            Madde 6 - Müdür; kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bundan başka, Müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.

 

            Madde 7 - Müdür; öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür. Müdürün bu konudaki ödevleri Şunlardır:

 

            a) Ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık plan almak bu planların yıllık raporda tasarlanan zaman içinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve izlemek, müfredat programlarında bitirilmeyen kısımları nedeniyle birlikte bakanlığa bildirmek;

            b) Derslerin birbirleriyle ahenkli bir biçimde okutulmasını ve aynı ders zümresiyle ilgili öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlamak;

            c) Derslerin verimini arttıracak maddi olanakları hazırlamak, okulda bulunan eşya ve ders araçlarından laboratuar ve işliklerden çalışma saatlerinden öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları çoğaltmak, okul dışından getirilecek ders araçlarının sağlanılmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencilere de kullandırılmaları işini önemle izlemek.

            d) Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yapacakları tabiat, çevre ve teknik kurumları inceleme gezilerini, eski eser ve müzeleri ziyaret gibi çalışmaları plana, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak 57. maddenin (h) fıkrasında yazılı raporları zamanında toplayıp tarih sırasıyla ilgili oldukları bilim dalının dosyalarında saklanmak ve dosyaları her ders yılında yenilemek;

            e) Haftalık ders çizelgeleriyle öğretmen, müdür, yardımcısı ve stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak. (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğrencilere ve öğretmenlere duyurulması gerektir. Ders programının düzenlenmesinde eğitim bilim ilkeleri göz önünde bulundurulur. Çift öğretim usulü uygulanan okullarda öğretmenlere bir günde altı saatten fazla ders konmayacağı gibi, öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin bir ya da iki günde toplanması doğru değildir.

            f) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izlenmek (bir yıl içinde her öğretmenin en az iki dersine girmesi zorunludur.)

            g) Ders içi ve ders dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, teftiş sonuçlarını saptayan bu amaçla hazırlanmış olan basılı raporları işlemek ve öğretmenlerin kişisel dosyalarına koymak, ders yılı içinde yapacağı, bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin talim siciline yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile ya da öğretmenler kurulunda görüşmeler yapmak;

            h) Öğrencilerin laboratuar, atölye ve kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenlerin aldıkları tedbirleri yakından izlemek öğretmenlerin öğrencilere yaptırdıkları yazılı ödevleri de ara sıra öğretmenlerden isteyerek bunların, bu husustaki yönetmenlik ve emirlere uygun olup olmadığını incelemek,

            i) Dersleri, kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kurallarına uygun olarak, ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtma çizelgesini onaylamak üzere valilik yolu ile bakanlığa göndermek;

            j) Okulla ilgili olağanüstü halleri, soruşturma sonucunu beklemeksizin hemen valiliğe bildirmek;

            k) Gerek öğrenciler, gerek çevreyle ilgili eğitim, öğretim çalışmaları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması olanaklarını sağlamak bu arada evlerinde çalışma olanağı bulamayan öğrenciler için okul aile birliği ve okul koruma dernekleriyle işbirliği yapmak.

           

            Madde 8 - Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler, okulu öğrencilerin çalışacakları, dersleriyle ilgili araştırma yapacakları, boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri bir evre durumuna getirecek tedbirleri alır. Bu hususta neler yapılabileceği yönetmenliğin bu işlere ayrılan bölümlerinde gösterilmiştir.

           

            Madde 9 - Müdürün genel yönetim işleriyle memur öğretmen ve görevleri atama yöntemiyle ilgili ödev ve yetkileri Şunlardır:

           

            a) Müdür; diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri sınıf geçme ve diploma defterlerini ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğrudan ortaklaşa sorumludur.

 

            Diplomalarda yalnız müdürün imzası bulunur; diplomaları müdür yardımcıları imzalamaz.

 

            b) Müdür okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcama kayıtlarını ve bordrolarını onaylar ve bu memurluğun kanunlarla belirtilen sorumluluğunu taşır. Müdür verilen özel yetkilerle "verile üstü" ödevini gördüğü zaman gider ve gerçekleşme memurluğu okulun müdür başyardımcısı ya da en kıdemli müdür yardımcısı tarafından yapılır.

            c) Demirbaş eşyanın korunmasından varsa memuru veya bakanlıkça görevlendirilmiş müdür yardımcılarıyla yoksa okul müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenle birlikte ortaklaşa sorumludur. Sorumlulardan herhangi birinin ayrılması durumunda devir ve teslim sorumluluğu vardır.

            d) (68 sayılı, 02.02.1970 karar tarihli değişik şekli) Okul müdürü; "Ayniyat yönetmeliği" gereğince okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayılması için "Demirbaş eşya ve gereçler sayım komisyonunu zamanında ödeve çağırır. Sözü geçen yönetmelik gereğince okul ayniyat mutemetlerinin sayımdan sonra hazırlayacak "Milli Eğitim Bakanlığı Levazımı Müdürlüğü Bakanlık Ayniyat Muhasipliği" adresine gönderecekleri tutanak ve çizelgelerin düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlar.

            e) Müdür, önerisi kendisine ait olan görevleri kanun ve yönetmelikler çerçevesi içinde önermeye cezalandırmaya, gerektiğinde işlerine son verilmesini istemeye ve müdür yardımcısı ile memurların cezalandırılmalarını ve görevlerini değiştirilmesini önermeye yetkilidir.

            f) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında önce kanuni yetkisini kullanır. Yetki dışında kalan durumları, olağanüstü nedenlerle işten el çektirilmesi gerekli görülen memur ve öğretmenlerin durumunu tez elden ilgili makamlara bildirir.

            g) Müdür, geçici nedenler yada özürleri yüzünden ödevlerine gelmeyen öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan ücretli öğretmenleri seçerek bunları işe başlatır. Ancak işe başlatılan öğretmenlerin il onayı alınarak en kısa zamanda bakanlığa gönderilir.

 

            Madde 10 - Müdür, özel yönetmelik emir ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe hazırlık yönetmeliği hükümlerini yürütmekle yükümlüdür.

            Madde 11 - Müdür öğretmenlerin meşru özürlerinden ileri gelen ve bir günü geçmeyen devamsızlıklarını yılda üç defa kabule yetkilidir. Kabul etmediği devamsızlık özgürünü işleme koyar.

 

            Madde 12 - Müdür, devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğretmenlerin durumunu saptayarak ilgili makama bildirir.

 

            Müdür Başyardımcısı:

            Madde 13 - Başyardımcı, okulun yönetimi bakımından müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Müdürün her türlü izinliğinde ayrıca bir vekil atanmadan müdürlük görevini yerine getirir. Müdürün verdiği emir ve önergeleri uygular. Başyardımcının ödevlerinin başlıcalar şunlardır;

 

            a) Başyardımcı okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürütmekle görevlidir. İstatistikleri ve hesap işlerinde başka işlerle ilgili çizelgeleri gününde hazırlar. Öğrenci dosyalarının düzgün tutulması için ilgilileri denetler ve izler.

            b) Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceleyerek müdürle birlikte imzalar.

            c) Okul müdürü, verile üstü ödevini gördüğü zaman gider gerçekleşme memurluğu ödevini yapar. Gider gerçekleşme memurluğu müdür tarafından yapılan okullarda bütün ödeme ve harcama kağıtlarını inceleyerek parafa eder.

            d) Okulun eğitim ve kılavuzluk işlerinin düzenlenip yürütülmesini sağlar.

            e) Okulun disiplin işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından izleyerek ilgilileri ödeve çağırır.

            f) Okul disiplin işlerinin bozuk gitmesinden dolayı sorumluluk müdüründen sonra kendisine düşer.

            g) Baş yardımcı, okul disiplin kurulunun başkanıdır.

            h) Öğretmenlerin ve memurların, ödevlerine ve derslerine devamlarını yakından izleyerek ödevlerine geç ya da gelmeyenleri yazı ile müdüre bildirilir.

            i) Öğretmenlerin ve memurların ödevlerinden ayrılma ve ödevlerine başlama tarihlerini saptayarak ilgili memura bildirilir. Öğretmenlerden ve memurlardan ödevine gelmeyenlerin özür

teskerelerini ya da hastalık raporlarını alır, bunlar hakkında gereken işlemleri yapar.

            j) Öğrencilerin devam işlerini izler, bu işlerle ilgili ödev sahiplerinin işlerini düzenler ve denetler. Okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle haberleşir.

            k) Sağlıkla ilgili ya da önemli nedenlerle izin isteyen öğrencilere bir günü geçmemek üzere izin verir.(Bir günden fazla izinler müdür tarafından verilir.)

            l) Başyardımcı, okulun muayene, Demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonuna başkanlık eder.

            m) Askerlik yaşında olup ta erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin künyelerini, bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek üzere hazırlar.

 

 

            Müdür Yardımcıları:

            Madde 14 - Müdür yardımcıları, müdürün ve müdür başyardımcısının yardımcılarıdır. Müdür ve başyardımcı tarafından verilen emirleri yerine getirmekle görevlidirler. Okulun eğitim, yönetim ve yazı işlerinden müdür yardımcılarına verilecek ödevler ders yılı başında müdür tarafından ayrılarak yazı ile kendilerine bildirilir.

 

            Müdür yardımcıları, bu ödevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber kendilerine ayrılan ödevler ne olursa olsun okulun disiplin ve düzeninden okul bina ve eşyalarının korunmasından ve temizliğinden de ortak olarak ve ikinci derecede sorumludurlar.

 

            Müdür yardımcıları, bu işleri işleyerek ve düzenleyerek yetkileri içinde gördükleri eksiklikleri düzeltir, yetkileri dışında kalanları da başyardımcıya ya da müdüre bildirirler.

 

            Müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür başyardımcısının ödevleri müdür yardımcılarına dağıtılır. Bir müdür yardımcısı bulunan okullarda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarıyla ilgili işler müdürle müdür yardımcısı arasında bölüşülür.

 

            Okul iç hizmetler ya da bu hizmeti yapan bir yönetim memuru yoksa bu ödevlerden bir kısmı ya da tamamı müdür yardımcılarına verilir.

 

            İç Hizmetler Şefi:

            Madde 15 - Öğrenci sayısı bini aşan okullarda bir iç hizmetler şefi, okul binalarının, okul eşya ve kuruluşlarının iyi korunmasını, düzeni ve temizliği gibi okulun bütün maddi işlerinden sorumludur. Bu işleri düzeninde yürütmekle görevlidir. Bundan başka aşağıdaki ödevleri yapar.

 

            a) Okulun Demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu ile muayene komisyonunun tabii üyesidir.

            b) Okul hizmetlerini düzenli yapabilecek hizmetlileri seçerek müdüre bildirir. Okul hizmetlerinin ödevini ayırır, işlerini denetler. Cezalandırılmalarını ya da işten çıkarılmalarını gerekli gördüğü hizmetlileri müdüre bildirir.

            c) İç hizmet şefinin okulun memurlarını denetlemek ve ödevlerini düzenlemek yetkisi vardır.

 

            Kitap Ve Hesap Memurları:

            Madde 16 - Katip; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve iç hizmetleri Şefi tarafından kendisine verilen yazı ve daktilo işlerini yapar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar; bu kağıtların asıl ya da örneklerini saklar, gerekenlere cevap hazırlar, işlemleri günü gününe sonuçlandırır.

 

            Madde 17 - Katip kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumludur.

 

            Madde 18 - Memur, öğretmen ve hizmetlerin sicil defterini tutar ve bunlarla ilgili değişmeleri günü gününe işler.

            Madde 19 - Katibin hesap memurluğuyla ilgili ödevleri Şunlardır:

            a) Satın alınacak ya da satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve arttırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak;

            b) Müdür ya da müdür başyardımcısı tarafından bildirilen maaş ve hesap işleriyle ilgili olanları günü gününe işlemek ve gereken işlemleri yapmak;

            c) Mutemet sıfatıyla kendisine verilen ödedikleri müdürden alacağı emirle kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcamak ve hesabını zamanında kapatmak;

            d) Harcama kayıtlarını, kanunlara uygun olarak hazırlamak veya bununla ilgili belgeleri, "Ayniyat yönetmeliği"nin gerektirdiği faturaların örneklerini ve satın alma veya satma kararlarını dosya halinde saklamak;

            e) Ödenecek, maaş, öndelik ve defterlerini tutmak;

            f) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgelerini her mali yıl sonunda gönderilmekte olan üç numaralı istatistik çizelgesini hazırlamak;

            g) Okulun mutemetliğini yapmak; öğretmen, memur ve hizmetlilerin maaş ve ücret bordrolarını zamanında hazırlamak; maaş ve ücretleri mal sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak,

            h) Mutemet yoksa ayniyat mutemetliği yaparak gerekli defter ve dosyaları tutmak.

 

            Ayniyat İşleri ve Ayniyat Mutemetliği:

            Madde 20 - Ayniyat mutemetleri okulun hesap işlerini, "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak görülen ve Bakanlık merkezindeki "Ayniyat sorumlu muhasipleri"nin mutemedi olan memurlardır. Bu memurlar hesaplarını sorumlu muhasiplere ve okul müdürüne vermekle yükümlü oldukları gibi okul müdürünün emir yönetimi altında bulunurlar. Ayniyat mutemetleri ayniyat hesap işleri ile birlikte kendilerine verilen eşya ve gereçlerin korunmasından ve iyi bakılmasından da sorumludurlar.

 

            Madde 21 - Ayrıca ayniyat mutemedi bulunmayan okullarda mutemetlikle ilgili ödevlerden 20. maddenin (a) fıkrasında yazılı olan işler okul katibi (b) ve (c) kısımlarında gösterilen ödev ler müdür yardımcıları veya görevce uygun görülen ders öğretmenleri tarafından yapılır. Okul katibi bulunmadığı zaman (a) fıkrasında bulunan işler müdür yardımcılarından birine verilir.

 

            Madde 22 - Okullarda "Ayniyat Yönetmeliği" gereğince tutulması gereken Demirbaş eşya ana defteri üç kısama ayrılır ve ayrı tutulur.

 

            a) Okulun ana Demirbaş eşya ve kuruluşları ile Demirbaş eşyadan sayılan gereçleri yazmaya yarayan (A) demirbaş eşya ana defteri;

 

            b) "Ayniyat Yönetmeliği'nin Demirbaş tanımına giren okulun aletlerini ve gereçlerini yazmaya yarayan (B) Demirbaş eşya ana defteri;

 

            c) Okul kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C) Demirbaş eşya ana defteri.

 

            Madde 23 - "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanan bu defter ayniyat mutemetleri tarafından tutulur. Bu defterde sayfa numaraları bulunacak, her sayfa okul mührüyle mühürlenecek ve kaç sayfa olduğunda defterin birinci sayfasına yazılacaktır. Bu defterler okul kasasında veya kilitli bir dolapta saklanır, teftiş yetkisi olanlarla müdür ve müdür başyardımcısı ve ayniyatı saymak üzere toplanan komisyondan başkasına gösterilmez. Bu defterde kazıntı ve silinti bulunmaması ve önceden ardıla usulüne devredilmesi gerekir. Okullarda kitaplık kitaplarını laboratuar ve işliklerde bulunacak ders aletlerini bilimsel esaslara göre sınıflamak ve okul demirbaşının sayımını kolaylaştırmak amacıyla her demirbaş eşya ana defteriyle birlikte birer yardımcı defter tutulur. Bu defterin şekilleri ihtiyaca göre okullarca saptanır.

 

            Madde 24 - Okullarda demirbaş eşya mutemetliği birden fazla memur üzerinde bulunuyorsa "Ayniyat Yönetmenliğinin" 11. ve 12. maddelerine göre hazırlanacak olan tutanak ve çizelgeler birleştirilir ve ilgili mutemetler tarafından birlikte imzalanır. Bu tutanak ve çizimleri müdür onaylayarak vaktinde Bakanlık Ayniyat gönderir.

 

            Madde 25 - Gündüzlü okullarda, ambar örgütü bulunmadığından yalnız "kullanılan ve çoğaltılan eşya ve gereç defteri" tutulur. Bu defter "Ayniyat yönetmeliğine" bağlı (16) numaralı defter örneğine göre düzenlenir. Harcama fazlası olan okulların laboratuar ve işliklerinde harcamaların ayrıntılarını denetlemek üzere yardımcı defter kullanılır.

 

            Madde 26 - "Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defterinde" her eşya ve gereç için karşılıklı iki sayfa ayrılır. Bu sayfalardan birine giren diğerine çıkan eşya ve gereçler yazılır. Aynı cins gereçlerin fiyatları değişik olsa bile aynı "giren eşya" sayfasına yazılır ve kendi değeri üzerinden çıkarılır.

 

            Madde 27 - "Kullanılan ve yoğaltılan ve gereç defteri"nin girişe temel olan "müspet evrakı" faturalar sayım ve devir tutanakları; merkezden ve bir depo yada basımevinden gönderilen eşya ve gereçler içinde gönderme pusulaları, teskereler yada bunların onaylı örnekleridir. "çıkış"a esas olan "müspet evrakı" eşya ve gereçlerle ilgili işlik, laboratuar şefleri, öğretmenler, başyardımcı ve iç hizmetler Şefinin isteme teskereleri, harcama yerini gösteren alındı tutanakları; deftere geçirilen ya da sayımdan noksan çıkan yada dikkatsizlikle kırılan, dökülen eşya ve gereçler içinde ödendiği bildirilen belgeler, kaydının silinmesi ya da yok olmuş sayılmasını gösteren tutanaklardır.

 

            Madde 28 - 25. maddede açıklanan kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defterindeki eşya ve gereçler her mali yıl sonunda Demirbaş eşya ve gereçler sayım komisyonu tarafından sayılarak kontrol edilir. Artık ya da eksik çıkan eşya ile yok edilen ve kaybedilen ya da ne için alınmışsa onun dışında harcanım kullanılan eşya ve gereçler hakkında "Ayniyat Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

 

            Madde 29 - Ayniyat mutemetleri, istemeyerek, bile bile ya da dikkatsizlikle kırılan ya da kaybolan eşya hakkında, öğretim yılı sonunu beklemeyerek gereken işlemi günü gününe yaparlar.

 

            Madde 30 - Ayniyat mutemetliği yapan memur, öğretmen ya da yardımcılar okuldan ayrıldıkları zaman ödevlerini ve üzerinde bulunan eşyayı ardıllarına ardılları yoksa sayım ve muayene komisyonuna teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmayan memura maaş ilmühaberi verilmez. Mutemetlerin ölümü durumunda ise durum muayene ve Demirbaş eşya komisyonunca saptanır. Ve yeni mutemede devir ve teslim edilir.

 

            Madde 31 - Müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olduklarından okulda mevcut eşya ve gereçleri, defterleri gereğince ardıllarına ve asılları henüz işe başlamamış ise eşya sayım komisyonuna devir ve teslim ederler. İşe yeni başlayan müdür (15) gün içinde devir ve teslim alma işlerinin bitirildiğini bildiren bir tutanağı bakanlığa göndermek zorundadır.

 

            Madde 32 - Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlık emri olmadıkça, geçici dahi olsa, başka bir daireye verilmez. Okul sınırları dışına çıkartılamaz. Okul kitaplığındaki kitaplar, okul idaresince düzenlenecek özel bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilebilir.

 

            Madde 33 - Okul eşyası okul sınırları içinde de olsa, özel konutlarda kullanılamaz. Müdür evinin ya da ev olarak kullanılmak üzere ayrılan bölüğün demirbaş eşyası müdür tarafından tesellüm ve ardıla usulüne göre devredilir. Yeni müdürün burada oturması ve ailesi için gerekli olan okul eşyasını buraya götürmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.

 

            Madde 34 - "Ayniyat Yönetmeliği" ile belirtilen ve bu yönetmelikle sözü geçen müsbit kağıtlarla belge ve defterleri ilgili memurlar saklamak zorundadırlar.

 

            Yönetim Memurları:

            Madde 35 - Yönetim memurlarına; iç hizmetler şefi katip ve hesap memuru ile ayniyat mutemetlerinin ödevlerinden bir kısmı yada tamamı, müdürün önerisi üzerine, Bakanlıkça verilir. Bu memur ve mutemetlere yardımcı olmak üzere yönetim memurları atanır. Bu memurların ödevleri, yetki ve sorumlulukları, görecekleri ödevin yetki ve sınırı ile belirtilir.

 

            Hizmetliler:

            Madde 41 - Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmasında şu ilkeler göz önünde bulundurulur.

 

            a) Okula alınacak hizmetlilerin temiz, ahlaklı sağlık durumları elverişli ve hastalıksız olmaları ve okuyup yazma bilmeleri şarttır.

            b) Hizmetlilerin okul içinde üst başlarının, el, ayak ve yüzlerinin temiz olması tırnaklarının kesilmiş olmasına özen gösterilir. Erkek hademelerin saçlarının kesilmiş olmasına kadınların saçlarının derli toplu olmasına özen gösterilir.

            c) Hizmetlilere temizlik işinin öğretilmesi ve kendilerinin okul bina ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olması gereklidir.

            d) Hizmetlilerden görevine özürsüz olarak gelmeyenlerin gündelikleri verilmez, ödevini iyi yapmayan hizmetliler önce uyarılır, dikkatleri çekilir; savsama veya tembelliğe devam eden hizmetlilerin bir günlükten 15 günlüğe kadar günlükleri kesilir ya da bu gibiler işten çıkarılır. Kesilen gündelikleri usulüne göre mal sandığına yatırılır.

            e) Hizmetliler okulda bulundukları sürece okul hekimi tarafından sık sık muayene edilir, bulaşıcı hastalıklar bulunanların, sakat olduğu anlaşılanların işine son verilir.

 

            Öğretmenler:

            Madde 56 - Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlarla ilgili bütün uygulama ve deneyleri yaparlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlerler. Öğretmenler, dersler dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerinde canlı bir şekilde katılmakta; kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenler öğrencilerini yetiştirmek konusunda her fırsattan yararlanmalı hizmet, ruhu beslemeli; ödevlerden kaçamamalı eğitim hususunda hareket ve davranışlarıyla örnek teşkil etmelidir.

 

            Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerindeki ödevleri şunlardır;

 

            a) Öğretmenler, her ders yılı başında müfredat programının, ders uygulamalarının ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir plan hazırlayarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürlüğüne verirler.

            b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.

            c) Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar. (Bu hususta yerine göre tabi çevreden, eski eserlerden, müzelerden kitaplardan, işlik ve laboratuarlardan, dizaryostan ve ödevlerden okulda düzenlenecek müsamere, müzik spor ve bahçe çalışmalarından, okulda bütün öğretmenlerin el birliği ile yaratıp yaşatacakları çalışma havasından yararlanırlar. İnceleme gezilerinin bir plana göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilmesi gereken tedbirlerin alınması, öğrencilere görecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde bir plan vermesi gerekir.)

            d) Ayniyat dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar. Bu toplantılarda ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir.

            e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine "Yazılı öğrenci ödevleri yönetmeliği" hükümlerine göre ödev vermek ve bunları düzeltmek öğrencilerine vermekle yükümlüdürler.

            f) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptıkları ödevleri, yaptıkları deneyleri ve yoklama konuları her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.

            g) Öğretmenler, imtihan yönetmeliğiyle kendilerine verilen ödevleri yapmak, ayırtman seçtikleri okulların imtihanlarında hazır bulunmak zorundadır.

            h) Öğretmenler, derste, laboratuarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları ve uygulamayı hafta sonunda müdüre bir raporla bildirirler.

            i) Öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar derste bulunmayanları ve bulunanların sayısını yazarak yoklama kağıdını imzalarlar.

            j) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yanında taşıyarak derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları mürekkeple bu deftere yazarak ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kağıtlarına ve ödevlere taktir edilen notlarda bu deftere aynı surette geçilerek öğrencilere bildirilir.

 

            Madde 58 - Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri Şunlardır:

 

            a) Öğretmenler haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayısı elverişli olmayan okullarda okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanılır.

            b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarına yönetir ve her türlü çalışmalarına katılırlar.

            c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararı ile kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar öğretmenler, sınıftaki çocukların ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemeleri incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfın çocuklarının okul içi ve dışı durumları davranışları çalışmaları ile yakından ilgilenirler okul Müdürlüğü ile bu konuda sıkı bir işbirliği yaparlar.

 

            Madde 59 - Okullarda nöbet, birinci dersten yarım saat önce başlar, aralıksız devam ederek son destten 15 dakika sonra biter.

 

            Madde 60 - Birkaç okulda görevli olan öğretmen, maaşını aldığı okulda nöbet tutar. Valilik gerekli görürse, öğretmenin nöbet tutacağı okulu değiştirir.

 

            Madde 61 - Meslekte kıdemi 25 yılı aşmış öğretmenler, isterlerse okul müdürüne yazı ile başvurarak nöbet tutmayabilirler.

 

            Madde 62 - Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır:

 

            a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek gerekli yardımda bulunmak.

            b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları sobaların ateşinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikler varsa tamamlatmak.

            c) Bahçede, koridorda, sınıflarda ve okulun diğer yerlerinde bulunan öğrencilere gözcülük etmek.

            d) Öğretmeni gelmeyen sınıflarda bulunmak.

 

            Madde 63 - Öğretmenlerin yönetim işlerindeki ödevleri şunlardır:

 

            a) Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetim kurullarında kendisine verilen ödevleri yapmak.

            b) Öğretmenler kurulu toplantısına katılmak.

            c) Müdürün uygun bulacağı şekilde okulun öteki yönetim işlerine yardımcı olmak.

 

            Madde 64 - Öğretmenler, tebliğler dergilerini okumakta yükümlüdürler.

 

            Madde 65 - Öğretmenler bütünleme imtihanlarından ve öğretim yılı başlangıcından bir gün önce göreve başlarlar.

 

            Madde 66 - Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık ya da pek önemli bir özür nedeniyle ödevine gelemeyen öğretmenler, özürlerini üç gün içinde haber vermek zorundadırlar. Süresi içinde özürlerini bildirmeyenler ya da özürleri okul müdürlüklerince kabul edilmeyenler hakkında kanuni hükümler uygulanır.

 

            Öğretmenler bir günden çok tedaviyi ve dinlenmeyi gerektiren hastalıklarda özürlerini raporla belgelendirmek ve bir günlük olan hastalıklarını da okul müdürüne teskere ile bildirmek zorundadırlar. Bir ders yılında bu hal üç defadan çok olursa rapor istenir. Sağlık raporlarının 782 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan 315-1-31 sayılı Müdürler Encümeni Kararı İle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanıp 3/10/1953 tarih ve 8524 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan yönetmeliğe uygun bulunması gerekir.

 

            Raporlarında, hemen sağıltım altına alınması ve görevinden alınması hakkında bir kayıt bulunmayan öğretmenler, raporları ilgili makamlar tarafından incelenip onaylanarak kendilerine tebliğ edilmedikçe görevlerinden ayrılamazlar.

 

            Madde 67 - Öğretmenlere imtihanların devamı süresince ve ders yılı içinde kendi hastalıklarından başka ancak pek önemli sebeplerle izin verilebilir. Bir yıl içinde üç defadan çok olmamak üzere bir güne kadar olan özürlerin kabulü müdüre aittir. Daha çok izinler için kanunların genel hükümleri içinde işlem yapılır. Yaz ve dinlenme tatilleri dışında, öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları için izin almaları gerekir. Ancak dinlenme tarihinde görev yerinden ayrılanlara bu süre içinde ders ücreti ödenmez.

 

            Madde 68 - Öğretmenler, Orta Öğretim Kanununun 11. Maddesi gereğince öğretim, eğitim ve bilim ödevinden başka bir ödev alamazlar. Kendi okullarından başka okullarda ek olarak öğretmenlik alacak öğretmenlere ek olarak bilim, öğretim ve eğitimle ilgili bir işte çalışacak öğretmenlerin bakanlıktan izin almaları Şarttır.

 

            Madde 69 - Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen olarak görevlendirdikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan her türlü resmi toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar, yazı ile ilgililere duyurulur. Bu toplantılarda bulunmayanlara, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır.

 

            Madde 70 - Öğretmenler ders yılı sonundaki imtihanların bitiminden bütünleme imtihanlarının başlamasına kadar adreslerini yönetkerine bırakmak Şartıyla izinlidirler. İzinlerini ve dinlenme tatillerini yurt içinde diledikleri yerlerde geçirebilirler. Yabancı memleketlere gideceklerin Bakanlıktan izin almaları gerekir. Üzerinde yönetim görevi olan öğretmenler yetkili makamlar tarafından görevle başka yere gönderilir ya da çağrılırsa yönetim görevinden ayrılmamış sayılırlar.

 

            Madde 71 - Öğretmenler dersleriyle ilgili ders araçlarını, laboratuar, işlik eşya ve gereçlerini kitaplık kitaplarını korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle yükümlüdürler. Ayrıca memuru bulunmayan okullarda bu aletlerin gereçlerin ve kitapların korunmasından da sorumludurlar.

 

            Madde 72 - Öğretmenlerin tuvaletlerinde ve giyimlerinde yalınlık, temizlik temeldir. Senli benli, özensiz ve ağırbaşlılıkla bağdaşmayan kılıklara yer verilmemelidir. Öğretmenler öğrencilerin okul dışındaki katıldığı tören ve toplantılarda da bu madde hükümlerine uymak zorundadır.

 

            Madde 73 - Öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilere özel ders vermeleri, başka okullar öğrencilerinden ya da dışlardan olup ta özel ders verdikleri öğrencilerin imtihanlarında bulunmaları yasaktır.

 

            Özel ders vermek isteyenlerin bu husustaki yönetmelik hükümlerine uymaları şarttır.

 

            Madde 74 - Öğretmenlerin imtihanlar dışında okulda öğrencinin bulunduğu yerlerde ve öğrenci karşısında sigara içmeleri yasaktır.

 

            Öğretmenler Kurulu Sınıf Ve Zümre Öğretmenleri Toplantıları:

            Madde 75 - Öğretmenler kurulu, müdürün başkanlığında okulun bütün öğretmenleriyle stajyer öğretmenlerden meydana gelir. Müdürün bulunmadığı zamanlar başyardımcı ya da yardımcılardan. birinin başkanlığı altında toplanır. Öğretmenler kurulu, ders yılı başında, ders yılı içinde ve ders yılı sonunda müdürün çağrısı üzerine toplanır.

 

            Madde 76 - Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencinin eğitim ve yetiştirilmeleri, kanı (kanaat) notlarının incelenme ve onaylanması gibi öğretim ve eğitim ile müdürün saptayacağı bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır. Öğretmenler kurulunun kararıyla saptanacak eğitim ve öğretim işleriyle ilgili konular da daha sonraki toplantıların gündemi arasına alınabilir. Öğretmenler kurulunda stajyerin durumu üzerinde yapılan konuşmalar dışında kişisel ve meslek dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma yapılamaz. Öğretmenliğe geçirilmesi söz konusu olan stajyer toplantıya katılmaz.

 

            Madde 77 - Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sık sık toplanarak müfredat programının ve derslerin birbirine paralel olarak yürümesi; ders aletlerinden, laboratuar ve işliklerden, çevreden yararlanma işlerinin programlaştırılması öğrenci ödevleri ve ders yoklama işleri üzerinde anlaşma yapılması; derslerde bakanlıkça verilmiş yönergeler gereğince izlenecek öğretim metotları gibi konular üzerinde görüşler ve varacakları kararları müdürün onayından geçtikten sonra uygularlar.

 

            Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, ara sıra toplanarak sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşerek gerekli tedbirleri alır ve uygular.