7. 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

 

Kanun No:6245                                                                         Kabul Tarihi:10.2.1954

  

KISIM I

Umumi Hükümler

Madde 5-Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

Madde 6-Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Madde 7-Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır.

Madde 9-Daimi vazife harcırahının başlangıcı:

a)    İlk defa bir memuriyete tayin olunanlara tayinleri sırasında yerleşik oldukları yerden;

b)    Naklin veya yer değiştirme suretiyle başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında izinli olarak başka bir yerde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallerinden;

c)    Geçici vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden itibaren verilir

Madde 14-Geçici görev yolluğu ( Yol masrafı ve yevmiye )

a)    Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

b)    Fiilen oturduğu mahalden gayri bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere

c)    Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere geçici görev yolluğu ödenir.

d)    Bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere

Madde 19-Geçici görev mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye

Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere,bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilmesi mümkündür. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmesi ise mümkün değildir.

Madde 20- Hastalıkları icabı ile refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporu ile teşvik edilenleri refakat edecek birinin bulunmadığı halde kurumlarınca görevlendirilecek memur veya hizmetliye bu  işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilmesi gerekmektedir.

Madde 21- Yatacak yeri bulunmayan mahallerde muvakkat vazife

Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir yeri bulunan mahalli bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere geçici görev ile gönderilenleri her gün için bu mahalden en yakın köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mutat nakil vasıtası ücreti ödenebileceği esası getirilmiştir.

Madde 39- Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle(saat  13.00) ve akşam(saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere  2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilmesi gerekmektedir.

Madde 42- Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre

Yurt içindeki bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı işi için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilmez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

Yurt dışında ilk 180 gün için tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerdi meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olmaz.

Madde 43- Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar  geçen her 24 saat için bir yevmiye üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Yine, seyahat süresinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Madde 44- Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşmaktadır. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Madde 45- Yer değiştirme masrafı

a)    Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı,

b)    Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı,

c)    Her km. veya deniz mili başına, kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i  olarak hesaplanır.

d)    Eşine  ( c) bendinin yarısının ödenmesi gerekmektedir.

Madde 56- 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstahak oldukları harcırah verilir. Müracaatı engelleyen bir durum varsa, bu durum ortadan kalktıktan sonra 6 aylık müracaat süresi işlemeye başlamaktadır.

Madde 57- Harcırahın hizmetin ait olduğu kurum bütçesinden ödenmesi gerekmektedir.

Madde 59- Harcırah memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilmelidir.

Madde 60- Maddi hatalar hariç olmak üzere harcırah istihkakların, artıracak tarzda gerçek dışı beyanname  verenler hakkında, işlenen suçun mahiyeti ve kapsamına göre, rütbe veya sınıf indirim veya memuriyetler cezalarından herhangi biri uygulanır. Bunların bu şekilde fazla harcırah kendilerinden tahsil edilir. Cezanın uygulanabilmesi üç ana koşula bağlanmış bulunduğunu görmek mümkündür. Buna göre,

a)    Memurun harcırah beyannamesinde  gerçeğe aykırı bildirimde bulunması

b)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunma sonunda harcırahta artma olması,

c)    Harcırahta meydana gelen artma maddi hatadan ileri gelmesi,

koşulları oluştuğunda memur hakkında yukarıda belirtilen cezaların uygulanması söz konusu olacaktır.

          Harcırah Kanunu 657 sayılı kanundan önce yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla madde metninde yer

 alan bazı suçların Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlar hakkında uygulanabilirliği

bulunmamaktadır.

          Ayrıca hilafı hakikat beyanname veren memurlar hakkında düzenlenecek soruşturma raporunda (Fezleke”de ) adli ve idari tekliflere de (işlenen suçun mahiyet ve şümulü dikkate alınarak) yer verilir. Mali yönden ise hakikate uymayan beyanların sonucunda aldıkları fazla harcırahın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanununa göre geri alınması teklifi getirilir.