8. 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

 

Kanun no: 7201                                                               Kabul Tarihi: 11.2.1959

Tebligatın yapılması

Madde 1- Kazai merciler,genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapılır.

Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi

Madde 8- Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasında konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu nüshalarda iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur.

Bilinen adreste tebligat

Madde 10-Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki;kendisine tebligat yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.

Aile efradına veya hizmetçiye tebligat

Madde 16- Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile birlikte oturan ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine yapılır.

Yaş ve ehliyet şartı

Madde 22- Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran on beş yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır.

Yabancı memlekette tebligat usulü

Madde 25- Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister. Kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir.

İlan şekli

Madde 29- İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyanıyla vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:

1.     İlan alakalının  ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa ayrıcı tebliği çıkaran  merciin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede yapılır.

2.     Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine asılır.

Mercii, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.

Kazai Tebligat

Şümulü

Madde 34- Bu fasıl hükümleri adli, idari ve askeri kaza mercilerinde yapılacak tebligat işlerinde tatbik olunur.

Adres değiştirmenin bildirilmesi  mecburiyeti

Madde 35- Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

Celse esnasında tebligat

Madde 36- Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, müdahile veya vekillerine tevdii, tebliğ hükmündedir.

Tebligata ait kararların müstaceliyeti

Madde 40- Tebligata ait kararlar, muayyen celse beklenmeden verilir.

İdari Tebligat

Şümulü

Madde 45- Kazai ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır.

 

Müteaddit şahsın mümessiline tebligat

Madde 47- Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın ancak bir nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseye temsil ettiği şahısların adedi kadar nüsha verilmek lazımdır.

Mali Tebligat

Madde 50- Divanı Muhasebatça yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak şahıslardın merkez teşkilatında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülkiye amiri vasıtasıyla yaptırılır.