Matematik Ünite Planları Nasıl Hazırlanır?

Ünite planlanmadan önce,

1.        Nelerin bilindiği hakkında beyin fırtınası,

2.        Kavram haritası (Kavramlar arasındaki bağlantıları grafikle gösterme)

3.        Resimsel sunum (Diyagram çizme veya model yapma)

Ünite İşlenirken

1.      Okunulan yazılarla ilgili kendi fikirlerini kısaca yansıtan günlük yazma,

2.      Mülakat yapma-sorular sorma,

3.      Amaçlı yapılan gözlemler,

4.      Öğrencinin dikkatini performans üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla kısa anketler,

5.      Öğrencilerin ikili, üçlü gruplar halinde birbirlerini ölçmeleri,

Ünite Biterken

1.      Yeni bilgi ve anlayışla çizilen kavram haritaları,

2.      Öğrenci Dosyası (Önceden tespit edilen kriterlere uygun öğrenci çalışmalarının toplanması)

3.      Öğrencilere soru hazırlatıp, yanıtlarının alınması,

4.      Ödevlerin değerlendirileceği kriterler,

5.      Çeşitli alanlardaki ödevler,

6.      Farklı öğrencilerin ölçmeleri

Kimlerle Paylaşılacak

1.      Aileler,

2.      Başka Öğrenciler,

3.      Başka Öğretmenler,

4.      Öğrencinin ileride gideceği okullar.

Ünite planı hazırlarken her adımda değerlendireceğimiz kriterler aşağıdaki gibi olmalıdır.

Ünite Planı

Konu:

Ders:

Öğretmenler:                                                Sınıf:                                Süre:

1.      Aşama: amacımız ne?

1.          A) bu konuyu şlemekteki gerekçelerinizi anlatan, ünitenin özünü ve sınırlarını belirten ve okulun benimsediği eğitim programını yansıtan açık tanımlamalardır. Öğrencilerden belirlenen öğrenme hedefleri de bu bölüme dahil edilmelidir.

B) 3. A ve 3.b bölümleri tamamlandıktan ve öğrencilerden bu ünite sırasında neler öğrenmek istediklerine dair veriler alındıktan sonra, başlangıçta belirlenen amaçlara yenilerini eklemek veya değişiklik yapmak gerekebilir.

 

2.     Aşama : hangi kaynakları kullanacağız?

         elimizdeki kayanaklar gözen geçirildikten sonra, bu bölüme ünitenin işlenmesinde kullanılacak belirli kişiler, video kasetler, yerel kaynaklar, ilgili edebi eserler, bilgisayar programları v.b.nin listesi yapılır. Bu bölüm kullanılan kitap, ansiklopedi gibi kaynakların listelenmesi için değildir.

 

 

 

 

 

 

 

2.          AŞAMA:  NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEV

 

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

 

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

 

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

 

 

 

 

 

 

 

  ÖĞRETMEN SORULARI

3.a öğretmen soruları anahtar kavramları kaynak olarak kullanarak 1. Aşamada belirlenen amaçlar doğrultusunda öğrencinin ünitenin özünü anlamasına yardımcı olacak açık uçlu sorular yazın. Üç ya da dört tane iyi seçilmiş soru sorgulama, araştırma ve meraklarını uyandırmaya yetecektir. Belirlenen soru türlerini çizilmiş olan tabloya kaydedin. Her ünitede anahtar soruların alt soruları olması gerekmez. Ancak bağlantı kurma, görüş açısı ve sorumluluklarla ilgili sorular üretmek her ünitede mümkündür.

Öğrenci soruları:

3.b) öğrenci soruları işlenecek üniteyi öğrencilere tanıtın ve konuyla ilgili neleri bilmek istediklerini bulun. Sorularını bu bölüme kaydedin. Önemli bulduğunuz  soruları onlarla tartışın. 

3.c) amaçları ve anahtar sorularınızı öğrencilerden aldığınız bilgiler doğrultusunda değiştirin.

3.          Aşama: en iyi nasıl öğreniriz?

4.          Anahtar sorular ve öğrencilerin sorgulaması doğrultusunda, bu sorulara yanıt olabilecek çeşittli etkinlikler düzenleyin. Öğrenciler de mümkün olduğunca bu etkinliklerin oluşumunda ve ilerletici sorulara cevap oluşturmada kullanılacak stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunmalıdır.

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerin bir parçası olduğu için bu aktiviteler öğretmen ve öğrenciler tarafından sürece veya sonuca dönük değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Etkinlikler planlanırken bu göz önünde tutulmalı ve uygun kayıt tutma yöntemi kullanılmalıdır.

5.          Aşama . Öğrendiğimizi nassıl anlayacağız?

5.a) öğretme ve değerlendirme aynı öğrenme sisteminin iki                      parçasıdır. Tutulan kayıtlar öğretmen ve öğrencilerin yetenek ve görüş açılarındaki gelişimin işleyişini görmelerini sağlar. Bu bölüm 4. Aşamada yapılan etkinlik listesiyle bağlantıyı sağlama amacıyla  kullanılır. Buraya hangi etkinliklerin süreç, hangilerinin sonuca yönelik değerlendirme olduğunu yazın ve her aşamada kullanılacak strateji ve kriterleri belirleyin.

5.b)öğrencinin kendini değerlendirmesi

Öğrencilerin her zaman değerlendirilecek olan fikir ve gelişimlerini değerlendirirken kullanılacak kriterler hakkında belirgin bir fikri olmalıdır. Uygun olduğu her durumda öğrenciler kendi yaptıklarını değerlendirme sürecinde kriterleri belirlemenin bir parçası olmalıdır.

6. Aşama : amacıma ne kadar ulaştım?

Ünite planlarında verilen öğretmen sorularını Şekil, İşlev, Değişim, Görüş Açısı Sorumluluk, Neden-Sonuç, Bağlantı, Dönüşümlü Düşünce kavramlarından hangisini içerdiğini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Tanım

Neden

İlgili kavramların örnekleri

Anahtar Soru

ŞEKİL

Her şeyin gözlenebilen, tanınabilen ,tanımlanabilen ve ayrıştırılabilen tanınabilir özeliklere sahip formu olduğunun kavranmasıdır.

Bu görüşün seçilmesinin sebebi gözlemlemek, tanıyabilmek, tanımlayabilmek ve ayrıştırabilmek yeteneklerinin tüm alanlar içinde insan öğrenmesinin temel olmasıdır.

İçerik,yapı, özelikler,düzenlemeler,

örnekler

Neye benziyor?

İŞLEV

Her şeyin incelenebilir bir davranış amacı, rolü veya yolu olduğunun kavranmasıdır.

Rolü, ve davranışı analiz etme yeteneği, bazı şeylerin işleyiş yolları, tüm alanlar içinden öğrenmenin temelidir.

Davranış, operasyonlar, örnekler, rol, sistemler

Nasıl çalışır?

DEĞİŞİM

Bir durumdan diğerine hareket sürecidir. Evrenseldir ve kaçınılmazdır.

Öğrencilerin yaşamlarındaki değişim çok sık ve kaçınılmazdır. Onlar değişimin hızla gerçekleştiği bir dünyada büyümektedirler.

Uyum, değişiklik, dönemler ve düzen

Nasıl değişiyor?

GÖRÜŞ AÇISI

Bilgi sadece belirli bir alanın, bireyin veya grubun görüş açısından kurulmadığının kavranmasıdır.

Bu görüş ön yargılı yorumlara, diğer öğrencilerin görüş açılarını araştırmaya ve üzerinde düşünmeye savunulabilir yorumlar geliştirmeye karşı görüşler oluşturmak için seçilmiştir.

Özelik, gerçek düşünce, eğilim,önyargı, empati

Görüş açıları nelerdir?

 

 

SORUMLULUK

Olayların pasif gözlemcileri olmadığımızın fakat seçimler yapabileceğimizin ve yapmak zorunda olduğumuzun böyle yaparak bir farklılık oluşturulabileceğinin  anlaşılmasıdır.

Bu görüş öğrencilerde sorumluluğu tanımaya ve üzerine sorumluluk almaya ve olumlu davranmaya karşı eğilimi geliştirir.

Haklar, görev, sorumluluk, vatandaşlık, değerler, adalet, başlama yetkisi

Sorumluluğunuz nedir?

NEDEN SONUÇ

Olayların sadece oluşmasının değil  bazı nedensel ilişkilerinin ve sonuçlarının kavranması

Öğrencilere niçin sorusunu sordurmak harekete geçmelerini sağlamak ve olayların nedenlerinin ve sonuçlarının ne olduğunu anımsamalarında yardımcı olur.

Sonuçlar, düzenler, örnekler, etki

Niçin böyledir?

BAĞLANTI

Bireysel davranışların toplumu etkilediği bir dünyada yaşadığımızı kavramalarını sağlar.

Bu görüş hiçbir şeyin birbirinden bağımsız oluşamayacağını kavratır. Alanlar arası oluşan ilişkilerin bir diğerini etkilediğini gösterir. Her şey birbirine bağlıdır  ve etkileşim içindedir.

Sistem, ilşikiler

Diğerleriyle nasıl bağlantılıdır?

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

Bir şeyleri öğrenmenin birden fazla yolu olduğunun ve öğrenilenlerin üzerinde mantık yürüterek  yeni yöntemlerin oluşmasını sağlamanın önemli olduğunun kavranmasıdır.

Bu yolla öğrenciler ellerindeki bilgileri farklı alanlara uygulayarak araştırma yapmaya teşvik ediliyor. Öğrenmede kalıcılık ve devamlılık sağlanıyor.

Bilişsellik, neden, veri, inceleme, güvenirlik, geri bildirim ve bilgilerin devamı

Nasıl biliyoruz?

Ünite planlarını hazırlarken ve öğretmen sorularını belirlerken tabloda verilen davranışları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.