ANKET

            Amaç:

Belli kişilerin ya da grupların çeşitli konulardaki düşünce, duygu ve deneyimlerini anlamak için düzenlenen bir soru listesidir. Geçerlik ve güvenirliği düşük olmasına karşın, kolay, ucuz oluşu ve çok sayıda kişiden, kısa sürede, bir çok konuda görüş alma olanağının bulunuşu nedeniyle anket en çok kullanılan teknik ve araçlardan biridir.

            Anket okullarda öğrencilerin ev ve aile yaşamları, sağlık durumları, eğitsel ve mesleki planları, okul içi ve dışı etkinlikleri, çalışma alışkanlıkları gibi çok çeşitli özellikleri hakkında kendilerinden ve velilerinden bilgi toplamada yaygınlıkla uygulanabilir.

           

Örnek olarak şu konular üzerinde anket hazırlanabilir:

 Öğrencilerin okul içinde gözlenemeyen yönlerinin öğrenilmesi amacıyla ana-babalarına uygulanmak üzere hazırlanan anketler,

 Öğrencilerle, okulla ilgili olarak hazırlanan anketler,

 Okulda yapılacak ya da yapılmak üzere tartışmaya açılan eğitsel çalışmalar ya da programlar hakkında hazırlanan anketler,

 Serbest Zamanları Değerlendirme Anketi

  Aile Envanteri

 Okulumuz-Çevremiz Anketi

  Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini ve öğretmenler hakkındaki görüşlerini almak üzere hazırlanan anketler.

 Başarısızlık Nedenleri Anketi

 Okuldan Kaçma Nedenleri Anketi

Devamsızlık Nedenleri Anketi

 

Anketin Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Anket hazırlamada dikkat edilecek bazı noktalar vardır. Bunlar:

1.      1.      1.      Hangi bilgilerin anketle toplanabileceği belirlenmelidir.

2.      2.      2.      Anketin uygulanma amacı belirlenmelidir.

3.      3.      3.      Sorular açık ve anlaşılır olmalı, her soru tek bir düşünceyi ya da davranışı içermelidir.

4.      4.      4.      İstenilen bilgilerin hangi tip sorularla belirleneceği saptanmalı ve buna göre soru hazırlanmalıdır.

5.      5.      5.      Anketin uygulanacağı kişilerin düzeyleri göz önünde tutulmalıdır.

6.      6.      6.      Anketin nasıl yanıtlanacağı hakkında tam ve açık bilgi verilmeli, örnekler yapılmalıdır.

7.      7.      7.      Uygulanan anketin amacı, yararı uygulanan öğrencilere açıkça anlatılmalı ve güven verilmelidir.

Anket hazırlamada sorular genellikle 3 tip olabilir:

1. Doldurmalı Tip Sorular: Soru maddesi içersinde ya da altında boşluk bırakılır. Açık uçlu bir soru tipidir.

            Örneğin; 1- Çocuğunuzun arkadaşlarıyla ilişkileri sizce nasıldır? .......................................................................

2. Evet-Hayır soru cümlesi verilir. Yanıtlayan sorunun anlatımına göre işaret koyar.

            Örneğin; 1- Sınıftaki oturma düzeninden hoşnut musunuz?

                                   ( X ) Evet                                            ( ) Hayır

3. Seçmeli Tip Sorular:

            Soru maddesiyle birlikte çeşitli seçenekler verilir. Bunlardan birinin seçilmesi istenir.

           

Örneğin; 1- Çocuğunuza bir iş verince;

                        ( ) a. Kendisi yapar                                         ( ) b. Her zaman başkasına yaptırır

                        ( ) c. Bazen yardım ister                                   ( ) d. Çok sık yardım ister

            Kolay yorum yapmak ve istatistiksel sonuçlar elde etmek için açık uçlu sorulara çok yer verilmemelidir.

Değerlendirme:

Alınan yanıtlar değerlendirilerek problemler somut olarak ortaya çıkarılır. Okul yönetimince çözüme ulaştırılacak en önemli problemin çözümüne öncelikle başlanmalıdır.

            Değerlendirme yapılırken ankette yer verilen soru tipleri göz önünde bulundurulmalıdır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar tek tek yazılarak aynı yanıtların yazılma dereceleri bulunur. Yani çeteleme yapılır. Böylece her soru maddesine en çok verilen yanıt bulunmuş olur.

            Evet-hayır seçenekli ve çok seçenekli soru maddelerini değerlendirilmesi ise; her soru maddesinde en çok işaretlenen seçenekler saptanarak yapılır.

            Değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir tablo hazırlanabilir. Kitapçığımızda örnek olarak verdiğimiz “okuldan kaçma nedenleri anketi” ve “başarısızlık nedenleri anketi” gibi anket soruları tablolar yoluyla değerlendirilebilir. Tabloda öğrencilerin isimleri ve anket sorularının madde numaraları yer alır. Her öğrencinin işaretlediği madde numaralarının hizasına bir çarpı (X) işareti konur. Her öğrencinin hangi maddeleri işaretlediği bulunur ve bu şekilde öğrencilere bireysel yardım yapılır. Bir de her maddenin işaretlenme derecesi bulunarak sınıfın genelinin en çok hangi maddeleri işaretlediği bulunur ve genel önlemler alınır.