Atatürk Köşesi

Atatürk devrimleri

Atatürk Kronojisi

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Kişiliği

Cumhuriyetimiz ve Devrimler

 

 

ATATÜRK KRONOLOJİSİ

 

 

 

 

TARiH                                  OLAY  

 

 

 

1881                              Mustafa Kemal' in doğumu. 

1886                              Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.  

1888                              Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü. 

1893                              Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.   

1895                              Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisine girdi.

13/Mart/1899               İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.       

1902                              Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.  

11/Ocak/1905               Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu' da 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.  

Ekim 1906                     Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti' ni " kurdu. Şam' da topçu  stajını yaptı ve      Kolağası oldu.       

23/Temmuz/1908        Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.     

31/Mart/1909               31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.       

13/Eylül/1911               Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.        

27/Kasım/1911             Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.     

09/Ocak/1912               Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını. 

27/Ekim/1913               Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.        

01/Mart/1914               Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.     

02/şubat/1915              Mustafa Kemal, Tekir dağı' nda 19. Tümeni kurdu.  

25Şubat/1915               Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.        

25/ Nisan 1915             Mustafa Kemal, Arıburnu' nda itilaf Devletleri' ne karşı koydu .

01/Haziran/1915         Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.    

09/Ağustos/1915         Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.        

10/Ağustos/1915         Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.  

01/Nisan/1915               Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.      

06/Ağustos/1916           Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.     

20/Eylül/1917                Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.    

Ekim 1917                      Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.        

26/Ekim/1918                Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerindedüşman saldırısını durdurdu.         

30/Ekim/1918                Mondros Mütarekesi'nin imzası.   

31/Ekim/1918                Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.  

13/Kasım/1918              Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.      

30/Nisan/1919               Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne  atanması.

15/Mayıs/1919              İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.   

16/Mayıs/1919              Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.        

19/Mayıs/1919              Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.       

15/Haziran/1919           Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

21/Haziran/1919           Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.        

8-9/Temmuz/1919         Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi ... Saat: (20.50)        

23/Temmuz/1919          Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve  bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.(Dağılma tarihi:7 Ağustos 1919)        

 

 

 

4/Eylül/1919                   Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül' de sona ermesi.        

11/Eylül/1919                 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti  Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.

22/Ekim/1919                 Amasya Protokolü' nün imzalanması.  

7/Kasım/1919                 Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.  

27/Aralık/1919               Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.

20/Mart/1920                 İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi. 

18/Mart/1920                  İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.    

19/Mart/1920                  Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet  Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.

23/Nisan/1920                 Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 

24/Nisan/1920                 Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.     

5/Mayıs/1920                  Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.

11/Mayıs/1920                Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına  çarptırıldı.       

24/Mayıs/1920                Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.

 

 

 

10/Ağustos/1920             Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr

 

                                          Antlaşması'nın imzalanması.     

 

 

 

9-10/Ocak/1920               I. İnönü Savaşı        

 

 

 

20/Ocak/1921                   İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin

 

                                          kabulü. 

 

 

 

30 Mart/1 Nisan 1921       II. İnönü Savaşı      

 

 

 

10/Mayıs/1921                 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve

 

                                          Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in

 

                                          Grup Başkanlığı'na seçilmesi.    

 

 

 

5/Ağustos/1921                Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

 

 

 

22/Ağustos/1921              Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın

 

                                          başlaması.      

 

 

 

13/Eylül/1921                   Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.    

 

 

 

19/Eylül/1921                   Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'

 

                                          in Gazi unvanını alması.   

 

 

 

26/Ağustos/1922             Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.   

 

 

 

30/Ağustos/1922             Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan

 

                                          Savaşı'nı kazanması.        

 

 

 

01/Eylül/1922                   Gazi Mustafa Kemal'in : "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

 

                                          emrini vermesi.       

 

 

 

9/Eylül/1922                    Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.        

 

 

 

10/Eylül/1922                  Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.  

 

 

 

11/Ekim/1922                  Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.          

 

 

 

01/Kasım/1922                Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.    

 

 

 

17/Kasım/1922                Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması. 

 

 

 

29/Ocak/1923                  Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.        

 

 

 

24/Temmuz/1923            Lozan Antlaşması'nın imzalanması.    

 

 

 

9/Ağustos/1923               Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.     

 

 

 

11/Ağustos/1923             Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

 

                                         seçilmesi.        

 

 

 

29/Ekim/1923                  Cumhuriyet'in ilan edilmesi.       

 

 

 

29/Ekim/1923                  Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

 

 

 

01/Mart/1924                  Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin

 

                                         kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu

 

                                         söylemesi.       

 

 

 

03/Mart/1924                  Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf

 

                                         Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması

 

                                         hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisin'nce kabul edilmesi.       

 

 

 

20/Nisan/1924                 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye(Anayasa) Kanunu'nun kabul

 

                                         edilmesi.

 

 

 

17/Şubat/1924                Aşarın kaldırılması.  

 

 

 

24/Ağustos/1925            Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi. 

 

 

 

25/Kasım/1925                Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.   

 

 

 

30/Kasım/1925                Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.     

 

 

 

26/Aralık/1925                Uluslararası takvim ve saatin kabulü. 

 

 

 

17/Şubat/1926                Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.        

 

 

 

01/Temmuz/1927            Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a

 

                                         gelmesi. 

 

 

 

15-20/Ekim/1927            Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi

 

                                         Büyük Nutku söylemesi.    

 

 

 

01/Kasım/1927                Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi. 

 

 

 

09/Ağustos/1928             Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında

 

                                         nutkunu söylemesi.  

 

 

 

03/Kasım/1928                Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.  

 

 

 

15/Nisan/1931                 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 

 

 

 

04/Mayıs/1931                Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi. 

 

 

 

12/Temmuz/1932           Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.      

 

 

 

29/Ekim/1933                  Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi

 

                                         nutkunu söylemesi.  

 

 

 

24/Kasım/1934                Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK

 

                                         soyadının verilmesi ...       

 

 

 

01/Mart/1935                  Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi. 

 

 

 

01/Mayıs/1937                Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara

 

                                         Belediyesi'ne bağışlaması.

 

 

 

31/Mart/1938                  Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel

 

                                         Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.     

 

 

 

15/Eylül/1938                  Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması. 

 

 

 

16/Ekim/1938                  Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların

 

                                         yayına başlanması.  

 

 

 

10 KASIM 1938                ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05) 

 

 

 

11/Kasım/1938                İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki

 

                                         Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş

 

                                         Türk Bayrağı'nın çekilmesi.        

 

 

 

12/Kasım/1938               Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin

 

                                        Üniversite  Konferans Salonu'nda toplanması.       

 

 

 

13/Kasım/1938                Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün

 

                                         kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.      

 

 

 

14/Kasım/1938                Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.  

 

 

 

15/Kasım/1938                Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı

 

                                        21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu. 

 

 

 

16/Kasım/1938               İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki

 

                                         katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine

 

                                         kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.   

 

 

 

19/Kasım/1938               Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce

 

                                        Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.

 

                                        Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya

 

                                        yolcu edildi.     

 

 

 

20/Kasım/1938               Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet

 

                                         Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini

 

                                         saygıyla yaptılar.     

 

 

 

21/Kasım/1938               Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici Kabre 

 

                                         konulması.      

 

 

 

25/Kasım/1938               Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

 

 

 

26/Aralık/1938               Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.

 

 

 

04/Kasım/1953               Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.

 

 

 

10/Kasım/1954               Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.